GUS optymistycznie choć dynamika nieco słabnie

GUS opublikował „Informację o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w I półroczu 2017 roku”.  W materiałach GUS znajdujemy optymistyczne dane z rynku pracy i czerwcowej stopie bezrobocia. Stopa bezrobocia spadła do 7,1 proc. w końcu czerwca br. w porównaniu do 7,4 proc. w maju br.

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w I półroczu br. wzrosło w skali roku o 4,3 proc., ale w drugim kwartale wzrost był nieco wolniejszy niż w pierwszym. Napływ do bezrobocia rejestrowanego był mniejszy niż w okresie sześciu miesięcy ub. roku. Zmniejszyła się liczba osób wykreślonych z rejestrów. Tempo spadku wskaźnika bezrobocia zaczęło zwalniać, co może wynikać z kurczącej się podaży pracy w gospodarce.

Spadek wskaźnika do 7,1 proc. oznacza nieco lepszą sytuację niż wcześniejsze prognozy Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, wg. którego bezrobocie miało spaść do 7,2 proc.

Głównym powodem spadku stopy bezrobocia są efekty sezonowe, tj. wzrost zatrudnienia w części sektorów gospodarki w cieplejszej części roku.

W porównaniu z majem br. bezrobocie zmniejszyło się we wszystkich województwach. Najbardziej  w województwie warmińsko-mazurskim (o 0,6 proc.) oraz lubuskim i zachodniopomorskim (po 0,5 proc.).

W końcu czerwca br. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy ukształtowała się na poziomie 1 151,6 tys. i zmniejszyła się w porównaniu z poprzednim miesiącem (o 4,2 proc., tj. o 50,5 tys.) oraz w skali roku (o 17,3 proc., tj. o 240,8 tys.).

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 7,1 proc., tj. obniżyła się o 0,3 p. proc. wobec notowanej w końcu maja br. i była o 1,6 proc. niższa niż przed rokiem.

W I półroczu br. do urzędów pracy zgłoszono 867,3 tys. ofert zatrudnienia, tj. o 12,5 proc. więcej niż przed rokiem. Oferty z sektora publicznego stanowiły 11,6 proc. ogółu ofert.

W końcu czerwca br. w ramach zwolnień grupowych pracodawcy zadeklarowali zwolnienie nieco mniejszej liczby pracowników niż przed rokiem – 145 zakładów zadeklarowało zwolnienie 14,6 tys. pracowników, w tym 3,8 tys. osób z sektora publicznego (w końcu czerwca ub.r. odpowiednio 286 zakładów, 14,9 tys. pracowników, w tym 2,1 tys. z sektora publicznego).

Z danych GUS wnioskujemy, że w I półroczu br. w podstawowych obszarach gospodarki obserwowano tendencje wzrostowe. W niektórych rodzajach działalności dynamika w drugim kwartale była nieco wolniejsza niż w pierwszym.

Fakt, iż rynek pracy oferuje wiele miejsc nie zmienia jednak poziomu lęku o utratę pracy. Mimo tak dobrych wyników odsetek osób sygnalizujący lęk przed utratą zatrudnienia, mierzony w badaniach agencji zatrudnienia Randstad  pozostał wysoki. Co prawda silny niepokój zmniejszył się w porównaniu do poprzedniego kwartału o 2 proc. (do 9 proc.), a umiarkowany nie uległ zmianie (21 proc.), co oznacza, że co trzeci polski pracownik obawia się utraty pracy.

Produkcja sprzedana przemysłu w okresie kwiecień-czerwiec br. wzrosła w skali roku w mniejszym stopniu niż w okresie pierwszych trzech miesięcy br. i nieco zwolniło tempo wzrostu sprzedaży detalicznej oraz sprzedaży usług w transporcie. Umocnił się natomiast wzrost produkcji budowlano-montażowej (po głębokim spadku przed rokiem).

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w I półroczu br. kształtowało się na poziomie 5 978,6 tys. osób i było o 4,3 proc. wyższe niż przed rokiem. Najbardziej zwiększyło się zatrudnienie w administrowaniu i działalności wspierającej (o 9,4 proc.), zakwaterowaniu i gastronomii (o 9,1 proc.) oraz transporcie i gospodarce magazynowej (o 7,0 proc.).

Wzrost zatrudnienia (w granicach 2,4 proc. – 6,6 proc.) notowano również w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej, informacji i komunikacji, handlu; naprawie pojazdów samochodowych, obsłudze rynku nieruchomości, przetwórstwie przemysłowym oraz dostawie wody. W czerwcu br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6 001,5 tys. osób i było o 4,3% wyższe niż przed rokiem  Największy wzrost zatrudnienia obserwowano w administrowaniu i działalności wspierającej (o 9,2 proc.) oraz zakwaterowaniu i gastronomii (o 8,9 proc.). Zwiększyło się również zatrudnienie (w granicach od 0,7 proc. do 6,8n proc.) m.in. w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej, transporcie i gospodarce magazynowej, informacji i komunikacji, handlu; naprawie pojazdów samochodowych, przetwórstwie przemysłowym, obsłudze rynku nieruchomości, dostawie wody.

Spośród działów o największym udziale w zatrudnieniu, największy wzrost zatrudnienia w czerwcu br. notowano w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 8,0 proc.), transporcie lądowym i rurociągowym (o 7,8 proc.), magazynowaniu i działalności usługowej wspomagającej transport, a także w handlu hurtowym i detalicznym pojazdami samochodowymi oraz ich naprawie (po 7,7 proc .).

Niższe niż w czerwcu ub. roku było przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się wydobywaniem węgla kamiennego i węgla brunatnego (o 7,3 proc.), produkcją odzieży (o 0,8 proc.) oraz budową budynków (o 0,7 proc.).

ASG (na podst. GUS)

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę