Gotówka na święta czy bony – czyli świadczenia przyznawane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

W zbliżającym się okresie przedświątecznym pracodawcy przyznają pracownikom różnego rodzaju świadczenia. Święta Bożego Narodzenia czy Wielkanoc to czas, który zwyczajowo wiąże się ze zwiększeniem wydatków rodzin. A zatem powodem przyznawania świadczeń będą wydatki z nimi związane.

Do najczęściej przyznawanych świadczeń z zfśs należą świadczenia pieniężne, bony towarowe, karty przedpłacowe i paczki świąteczne.

Co do zasady dodatkowe świadczenia powinny być opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, podobnie jak comiesięczne wynagrodzenie. Istnieją jednak sytuacje, kiedy opodatkowania można uniknąć.

Świadczenia pieniężne i rzeczowe

Do końca 2017 r. świadczenia wypłacane z zfśs zwolnione były z podatku dochodowego w przypadku, gdy ich roczna wartość nie przekroczyła 380 zł. Ustawą nowelizującą z 27.10.2017 r. wprowadzona została zmiana art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na mocy której od początku 2018 r. limit omawianego zwolnienia od podatku został podwyższony do 1000 zł.

Powyżej tej kwoty różnica musi zostać opodatkowana.

Nie uległ zmianie zakres zwolnienia od podatku. Zwolnieniu od podatku dochodowego podlega wartość otrzymanych przez pracownika, w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych. Rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi – one nadal podlegają opodatkowaniu.

Paczki świąteczne i karty przedpłacone

Alternatywą dla bonów są ciągle popularne wśród pracodawców paczki świąteczne lub karty przedpłacone. Z technicznego punktu widzenia karta przedpłacona jest bardzo zbliżona do karty debetowej, transakcje są autoryzowane do wysokości salda na specjalnym, technicznym rachunku, który pracodawca „zasila” przed użyciem karty. Również te świadczenia korzystają z wyższego limitu zwolnień podatkowych, a mianowicie do kwoty 1000 złotych.

Należy pamiętać, że jeśli paczki świąteczne lub środki na karcie przedpłaconej nie pochodzą ze środków obrotowych (własnych) pracodawcy, a na przykład ze środków zfśs lub środków organizacji związkowych, to ich podział wśród pracowników powinien nastąpić z uwzględnieniem sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej pracowników.

Na podstawie art. 8 Ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych:

  • · przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu,
  • · zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z funduszu oraz zasady przeznaczania środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie ustalanym zgodnie z art. 27 ust. 1 albo z art. 30 ust. 5 ustawy o związkach zawodowych. Pracodawca, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, uzgadnia regulamin z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów.

Świadczenia dla emerytów lub rencistów od byłego pracodawcy lub związków zawodowych

Począwszy od 1 stycznia 2018 r. bilety, talony i paczki świąteczne przekazywane emerytom i rencistom przez byłego pracodawcę są zwolnione z podatku dochodowego, jeśli ich wartość nie przekracza w ciągu roku kwoty 3000 zł.

Z przedmiotowego zwolnienia korzystają wyłącznie emeryci i renciści. Z tego względu nie mogą z niego korzystać:

– osoby pozostające na zasiłku (świadczeniu) przedemerytalnym,

– byli pracownicy, którzy nie są na emeryturze lub rencie.

Świąteczne spotkania z pracownikami

W przypadku organizowania imprez integracyjnych, w których na równych zasadach mogą wziąć udział wszystkie osoby uprawnione, pracodawca nie ma obowiązku różnicowania wartości świadczeń dla poszczególnych osób. Przykładem takiej imprezy integracyjnej może być wigilia pracownicza. Rozwiązanie takie uznał za dopuszczalne Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23 października 2008 roku (sygn. II PK 74/08), potwierdzając, że imprezy integracyjne mogą być finansowane z funduszu socjalnego, bez konieczności różnicowania sytuacji pracowników.

Stan prawny na 19.11.2018 r.

Maria Szwajkiewicz

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę