Gospodarka i środowisko – WRDS w Gdańsku

Wyjazdowe posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku, w instytucjach i przedsiębiorstwach związanych z tematyką danego posiedzenia Rady, stają się już tradycją. Zgodnie z tym zwyczajem członkowie WRDS spotkali się 23 marca 2017 r. w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, aby dyskutować o zrównoważonym rozwoju w kontekście gospodarki leśnej i środowiska naturalnego w województwie pomorskim.

Zdjęcia: Adam Chmielecki

 

Obrady prowadził kierujący w tym roku pracami WRDS przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „S” Krzysztof Dośla. Związek reprezentowali również Stanisław Szukała, przewodniczący Zarządu Regionu Słupskiego oraz Bogdan Olszewski, sekretarz Prezydium ZRG NSZZ „S”. Obecni byli m.in. samorządowcy, przedstawiciele organizacji pracodawców oraz wojewoda pomorski Dariusz Drelich. Nowym członkiem Rady została oficjalnie Katarzyna Czajka, zgłoszona przez Związek Pracodawców Business Centre Club.

Zrównoważony rozwój

Zasadniczy temat posiedzenia – gospodarkę leśną prowadzoną w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym jako przykład realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju – przedstawił pełniący rolę gospodarza dr inż. Adam Kwiatkowski, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku. Czy jednak lasy to rzeczywiście ważny temat w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego naszego kraju? By się o tym przekonać, wystarczy przytoczyć dane podane przez dyrektora  Kwiatkowskiego. O ile na świecie lesistość spada, o tyle w Polsce od zakończenia II wojny światowej systematycznie rośnie i obecnie wynosi blisko jedną trzecią powierzchni kraju (30 proc.).

Adam Kwiatkowski podkreślił, że zasada zrównoważonego rozwoju jest wpisana w Konstytucję RP, dlatego polscy leśnicy starają się gospodarować powierzonymi sobie zasobami zgodnie z tą koncepcją, tak aby nie zabrakło ich dla przyszłych pokoleń. Lasy spełniają trzy podstawowe funkcje – produkcyjną (gospodarczą), środowiskową i społeczną. Dają też miejsca pracy, zwłaszcza w słabiej rozwiniętych gospodarczo obszarach Polski. Dyrektor RDLP w Gdańsku sprzeciwił się powstałym w ostatnim czasie mitom o rzekomo rabunkowej gospodarce leśnej prowadzonej przez Lasy Państwowe. Jak zaznaczył, pozyskiwanie drewna poprzez wycinkę drzew prowadzone jest w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Oznacza to m.in., że zaniechano zrębów wielkopowierzchniowych. Wycinki prowadzone są na niewielkich powierzchniach (do 0,5 ha), które już w kolejnym roku są na nowo zalesiane. Jego zdaniem krytyczne opinie na temat wycinki drzew wynikają z tego, że każdy z nas przywiązuje się emocjonalnie do „swojego” fragmentu lasu i na jego wycinkę reaguje negatywnie.

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku przyjęła Stanowisko dot. gospodarki leśnej prowadzonej na terenie województwa pomorskiego z uwzględnieniem lasów wchodzących w skład Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. „Gwarantem stabilnej i przewidywalnej przyszłości lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego jest kontynuowanie przez Lasy Państwowe prowadzenia w tym obszarze trwale zrównoważonej gospodarki leśnej oraz partycypacyjny udział w jej prowadzeniu społeczności lokalnej. Kompromis pomiędzy sferą gospodarzą, a potrzebami społecznymi wykorzystywania walorów rekreacyjnych i zdrowotnych tych lasów stanowi zobowiązanie dla wszystkich stron, które w sposób odpowiedzialny myślą o ich przyszłości” – czytamy m.in. w jednomyślnie przyjętym dokumencie.

Czyste powietrze i wody

Radosław Rzepecki, pełniący obowiązki pomorskiego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska i jednocześnie członek zespołu roboczego ds. gospodarczych WRDS, przedstawił informację na temat stanu środowiska naturalnego na terenie województwa pomorskiego. A pod tym względem mieszkańcy Pomorza nie mogą narzekać. Jakość powietrza w aglomeracji trójmiejskiej utrzymuje się na najwyższym poziomie klasy A. Nieco gorzej jest w pozostałej części regionu. Przekroczenie dopuszczalnych norm w okresie ponad 30 dni w ciągu roku występuje w czterech miejscowościach: Kościerzynie, Lęborku, Starogardzie Gdańskim i Wejherowie. W bardzo dobrym stanie utrzymane są także pomorskie rzeki i jeziora. Normy zanieczyszczenia przekroczone są tylko na Martwej Wiśle w rejonie mostu siennickiego w Gdańsku. Złego stanu wód nie stwierdzono natomiast w żadnym z dwudziestu jezior przebadanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku w 2015 roku.

Jednak o ile radzi sobie pomorska przyroda, o tyle zawodzi człowiek. W 2016 r. WIOŚ przeprowadził ponad półtora tysiąca kontroli przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami i innych obowiązków związanych z ochroną środowiska. W ich wyniku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska wydał 212 zarządzeń pokontrolnych, wystawił 63 mandaty oraz nałożył administracyjne kary pieniężne w łącznej kwocie 1,3 mln zł. W przypadku czterech podmiotów konieczne było złożenie do organów ścigania zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa w postaci utrudniania prowadzenia działań inspektorom WIOŚ.

Ta ambiwalentna sytuacja znalazła swoje odzwierciedlenie w przyjętej przez Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego w Gdańsku Opinii w sprawie stanu środowiska województwa pomorskiego. „Stan środowiska w województwie pomorskim ulega poprawie w stosunku do tego, co było wiele lat temu. Natomiast kontrole podmiotów korzystających ze środowiska wykazują wciąż na podobnym poziomie nieprzestrzeganie przepisów środowiskowych, co jest uwarunkowane wieloma okolicznościami. Zaliczymy do nich częste zmiany w przepisach prawnych, które podyktowane są ciągłym doskonaleniem prawa również na poziomie Unii Europejskiej. Nie bez znaczenia pozostaje także chęć naruszania przepisów z uwagi na wymiar ekonomiczny danego zakładu” – stwierdzili m.in. w swojej opinii członkowie WRDS w Gdańsku.

Ponadto Rada przyjęła 23 marca 2017 r. stanowisko w sprawie, omówionej w sposób bardziej szczegółowy na wcześniejszym posiedzeniu, bezpieczeństwa obywateli w przestrzeni publicznej.

Na koniec warto wrócić jeszcze raz do głównego tematu marcowego posiedzenia WRDS. Gospodarka leśna wymaga przede wszystkim przemyślanych, niespiesznych decyzji, planowania i zarządzania w perspektywie długookresowej. I chociażby z tego powodu powinna stać się przykładem dla innych gałęzi gospodarki.

Adam Chmielecki

Download PDF
Powrót Drukuj stronę