Gdańska Oświata protestuje przeciwko likwidacji placówek

KM Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdańsku krytycznie ocenia plany władz Gdańska dotyczące przekształceń placówek oświatowych. Swoją dezaprobatę wobec poczynań miasta wyraziła wczoraj (28 stycznia) w przyjętym na posiedzeniu Prezydium stanowisku.

 

Gdańsk, 28 stycznia 2015 r.

Stanowisko ws. planów likwidacji/przekształceń szkół w Gdańsku

Prezydium Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku wyraża niezadowolenie z dotychczasowych działań Miasta Gdańska w sprawie  likwidacji/przekształceń placówek oświatowych w bieżącym roku.

Krytycznie oceniamy tryb powiadamiania o zamiarze zmian w sieci szkolnej. Następowało to drogą telefoniczną lub poprzez media. Zabrakło wcześniejszych rozmów z zainteresowanymi dyrektorami  na temat argumentów przemawiających za daną zmianą. Dotyczy to również placówek, które miałyby przejąć uczniów zlikwidowanych szkół.

Negatywnie odbieramy odwoływanie, i to często w ostatniej chwili, ustalanych wcześniej spotkań. Związki zawodowe zostały zawiadomione zgodnie z prawem  mając 30 dni na wyrażenie opinii. Termin ten mija tuż przed lutową sesją Rady Miasta, która będzie głosować projekty  uchwał. Jednakże czasu jest coraz mniej, wieloletnie doświadczenie uczy, że jeżeli uchwała o zamiarze likwidacji zostanie podjęta, to w tym kształcie również jest uchwalana w maju, czy czerwcu. Kolejne spotkania w szkołach planowane są dopiero po dwutygodniowych feriach. NSZZ „Solidarność” zamierza uczestniczyć w tych spotkaniach, by poznać wszystkie argumenty obu stron. Planujemy też spotkania z przedstawicielami szkół w okresie ferii, by omówić prawne uwarunkowania proponowanej restrukturyzacji.

Sprzeciwiamy się planom zmian zatrudnienia nauczycieli – już nie na podstawie ustawy Karta Nauczyciela a Kodeksu Pracy (dotyczy to Pałacu Młodzieży i Gdańskiego Ośrodka Kultury Fizycznej). Domagamy się zachowania praw  nabytych. Zatrudnienie na podstawie Karty – swoistego układu zbiorowego dla nauczycieli daje stabilizację zatrudnienia, co wpływa na  jakość pracy. Daje też gwarancje rodzicom na właściwy proces opiekuńczo- wychowawczy.

Po raz kolejny apelujemy o przedstawienie długofalowej polityki w zakresie restrukturyzacji sieci szkolnej w Gdańsku, jasnych kryteriów ewentualnej  likwidacji, łączenia szkół, placówek. Zwracamy uwagę, że rachunek ekonomiczny oraz kalendarz wyborczy (restrukturyzacja tuż po wyborach) nie mogą być głównymi wyznacznikami polityki oświatowej w naszym mieście. Oczekujemy, że Pan Prezydent i Rada Miasta Gdańska wezmą pod uwagę argumenty zainteresowanych stron, będą mieć na uwadze sytuację uczniów oraz pracowników szkół, zanim podejmą ostateczne decyzje.

Bożena Brauer
Przewodnicząca KM POi W NSZZ „Solidarnośćw Gdańsku

Download PDF
Powrót Drukuj stronę