Gdańscy emeryci poza sekretariatem krajowym

Uczestnicy nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ „S” Regionu Gdańskiego jednogłośnie przyjęli decyzję o wystąpieniu z Krajowego Sekretariatu E i R NSZZ „S”.

Gdańscy emeryci 16 listopada 2017 r. przyjęli uchwałę dotyczącą wystąpienia ze struktur krajowych. „Delegaci WZD Regionalnej Sekcji E i R NSZZ „Solidarność Regionu Gdańskiego upoważniają Przewodniczącego Rady Sekcji do wycofania akcesu ze struktury Krajowego Sekretariatu E i R NSZZ „Solidarność”.” Uznali, że uchwałę tę należy zrealizować do 30.03.2018 r.

Jako uzasadnienie swojej decyzji podają:

Obowiązujący od dłuższego czasu w Krajowym Sekretariacie E i R klucz wyborczy nie uwzględnia aktualnej struktury członków w poszczególnych regionach, zubożając drastycznie reprezentatywność we władzach krajowych. Wobec powyższego winien ulec zmianie, gdyż rażąco dyskryminuje duże sekcje.

Ordynacja wyborcza NSZZ „Solidarność” stanowi, że wybory delegatów dokonuje się proporcjonalnie do liczby członków w Sekcji. Obowiązujący klucz wyborczy 1: 500 (1 delegat na każde rozpoczęte 500 członków) jest aktualny od czasu, gdy liczba członków w Krajowym Sekretariacie przekraczała 40.000. Tymczasem na Kongres w 2014 r. liczba członków zrzeszonych w Krajowym Sekretariacie wynosiła 16.000. Regionalne Sekcje E i R Śląsko – Dąbrowska i Gdańska od początku kadencji 2014 – 2018 prowadziły działania w celu zmiany klucza wyborczego na bardziej demokratyczny i uwzględniający równe prawa członków Związku. Na posiedzeniu Rady Krajowego Sekretariatu E i R w Łodzi w dniu 27.09.2017 r. złożyliśmy uzgodniony wspólnie projekt klucza wyborczego 1: 300 (1 delegat na 300 członków). Nasz wniosek został w sposób manipulacyjny odrzucony, natomiast przegłosowano propozycję klucza 1:500. Biorąc pod uwagę brak stanowiska demokratycznego w Krajowym Sekretariacie E i R, postępowanie niezgodne z duchem i przepisami ordynacji wyborczej oraz zagrażające dla struktur organizacji Związku. Uważamy za konieczne wycofanie akcesu do Krajowego Sekretariatu E i R.

Przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „S” Krzysztof Dośla skomentował decyzję emerytów, mówiąc: – Skoro nie chcą być w tej strukturze, to nie ma przymusu. Uważają, że sekretariat nie realizuje ich oczekiwań, postulatów, wniosków, więc mają do tego prawo. Przynależność jest dobrowolna.

(mig)

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę