Europejskie gwarancje praw socjalnych w Polsce?

Do końca 2016 roku Komisja Europejska poprzez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny prowadzi konsultacje z państwami członkowskimi dotyczące zakresu i przyszłej roli  Europejskiego Filaru Praw Socjalnych (European Pillar of Social Rights). Ważne jest by nie ograniczał się on do państw strefy euro, a był adresowany do pozostałych państw Unii Europejskiej.

Przypomnijmy, że w orędziu o stanie Unii Europejskiej z 14 września 2016 r.  przewodniczący Komisji J.C. Juncker potwierdził zapowiedzianą rok wcześniej inicjatywę utworzenia Europejskiego Filaru Praw Socjalnych (European Pillar of Social Rights).

Ostatnio na forum komisji wystąpiła europosłanka Maria João Rodrigues, ze sprawozdaniem z projektu dyrektywy dotyczącej socjalnego filaru, wskazując na konieczność modernizacji dotychczasowych standardów socjalnych. Autorzy projektu wzywają  też do przyjęcia dyrektywy zapewniającej każdemu zatrudnionemu podstawowego zbioru możliwych do wyegzekwowania praw, w tym: równego traktowania, ochrony socjalnej, ochrony w przypadku zwolnienia, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, a także przepisów dotyczących czasu pracy i odpoczynku, wolności zrzeszania się i posiadania przedstawicieli, negocjacji zbiorowych, działań zbiorowych, dostępu do szkolenia oraz praw do odpowiednich informacji i konsultacji.

Dyrektywa powinna mieć zastosowanie do pracowników, a także do wszystkich osób pracujących na podstawie nietypowych form zatrudnienia, takich jak praca na czas określony, praca w niepełnym wymiarze czasu, praca na wezwanie, samozatrudnienie, crowdworking (zbiorowe wykonywanie nieskomplikowanych, ale czasochłonnych prac), praktyki.

Do oceny wdrożenia filaru sugeruje się m.in. wskaźnik ubóstwa pracujących i zakres zastosowania negocjacji zbiorowych.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) przygotowuje opinię w sprawie tej inicjatywy.   EKES rozpoczyna debaty z zorganizowanym społeczeństwem obywatelskim we wszystkich 28 państwach członkowskich UE na temat europejskiego filaru praw socjalnych, aby informować o inicjatywie dotyczącej europejskiego filaru praw socjalnych, rozpocząć debatę na ten temat, stworzyć forum otwartej dyskusji, jak rozwijać europejski filar praw socjalnych i poznać opinie zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego.

Dla przypomnienia: Europejski Filar Praw Socjalnych to inicjatywa Komisji Europejskiej, mająca na celu pogłębienie integracji społecznej w strefie euro. Chodzi więc o poszerzenie implementacji (wdrożenia) filaru o pozostałe kraje. A państwa poza strefą wspólnej waluty to: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Polska, Rumunia, Węgry, Dania i Wielka Brytania.

ASG

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę