Europejska konferencja na temat emigrantów zorganizowana przez EKZZ (ETUC)

Pierwsza europejska konferencja dla związkowców na temat problemów dotykających migrantów, zorganizowana przez  Europejską Konfederację Związków Zawodowych (ETUC) odbyła się w Brukseli.

W spotkaniu 12 grudnia 2013 r. wzięło udział 165 przedstawicieli  z 45 konfederacji związków zawodowych i organizacji społecznych, reprezentujących 19 krajów UE. Związkowemu zgromadzeniu przewodniczył Luca Visentini, sekretarz   ETUC.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele Komisji Europejskiej, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i europejskich organizacji pracodawców.

Polskę reprezentowali  przedstawiciele sekcji krajowych „S”, zrzeszonych w Krajowym Sekretariacie Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność”: Teresa Kowalska, Barbara Okuniewska,  Barbara Rybakowska,  Dariusz Głogowski, Krzysztof Michna, Mirosław Nowicki oraz Zbigniew Sikorski.

Przedstawiciele poszczególnych organizacji związkowych i społecznych w swoich wystąpieniach  przedstawiali aktualne i przewidywane  problemy związane z migracją pracowników w Europie.

EKZZ  wezwała Komisję Europejską i państwa członkowskie do zmiany  polityki migracyjnej wobec migrujących pracowników między innymi przez:

- wprowadzenie zmian na poziomie politycznym i legislacyjnym w podejściu do zagadnień dotyczących migracji osób pracujących

- promowanie skutecznej polityki integracyjnej w oparciu o finansowanie  dostępu do usług publicznych

- zwalczanie dumpingu społecznego , konkurencji płacowej i wszelkich dyskryminacji migrujących pracowników

Luca Visentini zapewnił, że EKZZ będzie konsekwentnie reprezentować interesy pracowników migrujących, zarówno migrujących na stałe jak i czasowo, walcząc o ich  prawa. Będzie również prowadzić działania zmierzające do zwiększenia przynależności migrantów do związków zawodowych i ich aktywnego udziału w działalności związkowej .

EKZZ wzmocni działania zmierzające do zacieśnienia współpracy ze strukturami  związków zawodowych działających w krajach pochodzenia migrantów, realizując w ten sposób założenia programu, którego celem jest wypracowanie wspólnego projektu „Związkowy serwis dla emigrantów „. Kolejne spotkanie odbędzie się w lutym 2014 r. w Turynie .

Zbigniew Sikorski

 

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę