Emerytura – prawo do wyboru

Przepisy ustawy obniżającej wiek emerytalny wejdą  w życie 1 października 2017 r. Od maja NSZZ „Solidarność” wraz z Kancelarią Prezydenta RP i Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzi kampanię społeczno-informacyjnej „Godny wybór. Przywrócenie wieku emerytalnego”. Jedno z pierwszych spotkań w ramach kampanii odbyło się 18 maja w siedzibie gdańskiej „Solidarności”.

Zdjęcia: Wojciech Milewski

 

 

W czwartkowym spotkaniu  wzięła udział Małgorzata Sadurska, szefowa Kancelarii Prezydenta RP i Elżbieta Bojanowska, podsekretarz stanu z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Obecni byli również wojewoda pomorski Dariusz Drelich, poseł Janusz Śniadek i senator Antonii Szymański, a także dyrektor oddziału ZUS Aneta Pawłowska. Stronę związkową reprezentowali wiceprzewodniczący Komisji Krajowej Tadeusz Majchrowicz i przewodniczący ZRG Krzysztof Dośla.

Podwyższenie wieku emerytalnego wbrew społeczeństwu

O założeniu ustawy obniżającej wiek emerytalny mówiła minister Elżbieta Bojanowska, która przypomniała, działania poprzedniej koalicji rządzącej, które doprowadziły do przyjęcia w maju 2012 roku ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw podniesiono powszechny wiek emerytalny docelowo do 67 lat.

6 i 7 maja 2014 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał połączone wnioski Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, grupy posłów na Sejm oraz Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych dotyczące podwyższenia wieku uprawniającego do emerytury. Trybunał orzekł, że przepisy podwyższające i zrównujące wiek emerytalny kobiet i mężczyzn nie naruszają standardu konstytucyjnego. Za niezgodne z konstytucją Trybunał uznał przepisy o emeryturze częściowej, w zakresie, w jakim uzyskanie uprawnienia na warunkach w nich przewidzianych nie jest ograniczone terminem i przez to nie jest zharmonizowane ze zrównaniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn.

Minister przypomniała, że nie było zgody Polaków na zmiany wieku emerytalnego. Reforma emerytalna była wprowadzona bez konsultacji ze społeczeństwem i przy ogromnym sprzeciwie większości. Najdobitniej świadczą o tym badania przeprowadzone w marcu 2012 roku przez CBOS.

Wynika z nich, że przeciwnicy podwyższania wieku emerytalnego zdecydowanie dominowali we wszystkich analizowanych grupach socjodemograficznych.

Zwolennikami rządowej propozycji są relatywnie najczęściej mieszkańcy dużych miast liczących ponad 500 tys. ludności (19%), osoby z wyższym wykształceniem (19%) oraz badani stosunkowo dobrze sytuowani – o miesięcznych dochodach per capita powyżej 1500 zł (16%). W grupach społeczno-zawodowych podwyższenie wieku emerytalnego obu płci akceptują przede wszystkim kadra kierownicza i specjaliści (22%).

NSZZ „Solidarność” złożył w Sejmie wniosek o referendum w sprawie planowanych zmian w systemie emerytalnym. Pod wnioskiem podpisało się 1,4 mln. obywateli. Przeprowadzenie referendum w kwestii podniesienia wieku emerytalnego popierało trzy czwarte badanych (74%).

Moja emerytura – mój wybór

W wyniku złożonych deklaracji przedwyborczych – mówiła Bojanowska –  Prezydent Andrzej Duda zobowiązał się do przedłożenia prezydenckiego projektu ustawy obniżającej wiek emerytalny. Istotą przedmiotowego projektu miało być przywrócenie wieku emerytalnego wynoszącego dla kobiet 60 lat oraz dla mężczyzn 65 lat.

W dniu 30 listopada 2015 r. wpłynął do Sejmu RP przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 62), który przewidywał:

- w zakresie systemu powszechnego:

 • przywrócenie wieku emerytalnego obowiązującego do dnia 31 grudnia 2012 r.,  wynoszącego co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn,
 • uchylenie przepisów określających „ścieżkę dojścia” do powszechnego wieku emerytalnego 67 lat,
 • likwidacja emerytur częściowych, przy jednoczesnym pozostawieniu ich dla osób którym przyznano je przed dniem wejścia w życie ustawy,
 • powrót do rozwiązania obowiązującego do końca 2012 r., zgodnie z którym objęcie ubezpieczonego gwarancją otrzymania najniższego świadczenia emerytalnego byłoby uzależnione od osiągnięcia zróżnicowanego ze względu na płeć (20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn) okresu składkowego i nieskładkowego, a tym samym rezygnacja z docelowego stażu dla obu płci wynoszącego 25 lat.

Ustawa została uchwalona przez Sejm RP w dniu 16 listopada 2016 r.

Prezydent podpisał ustawę w dniu 19 grudnia 2016 r.

Przepisy ustawy obniżającej wiek emerytalny mają wejść w życie 1 października 2017 r.

Minister Bojanowska podkreślała, że emerytura to prawo, a nie obowiązek.

Na decyzję o przejściu na emeryturę wpływają m.in.:

 • Stan zdrowia,
 • Rodzaj wykonywanej pracy,
 • Kwalifikacje, kontakty osobiste i możliwości ich modyfikacji,
 • Łatwość lub trudność uzyskania i utrzymania pracy,
 • Wysokość emerytury i jej relację do uzyskiwanych z pracy dochodów,
 • Własny stan posiadania (oszczędności),
 • Sytuację rodzinną (potrzeby rodziny dotyczące naszego czasu, dochodów),
 • Zasoby rodziny (dochody, czas), na które możemy liczyć w trudnej sytuacji.

Sprawdź zanim wybierzesz

Przedstawicielka Ministerstwa Pracy mówiła, że decyzja o kontynuowaniu zatrudnienia po osiągnięciu wieku emerytalnego albo o przejściu na emeryturę jest indywidualnym wyborem. Aby w pełni świadomie dokonać wyboru, każdy obywatel będzie mógł skorzystać z kalkulatora emerytalnego i porad doradców emerytalnych, którzy zostaną powołani w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
Te nowe udogodnienia umożliwią na bieżąco wyliczenie emerytury i podjęcie decyzji o okresie przedłużenia aktywności zawodowej, po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Bezpieczna praca do emerytury

Ustawa określająca minimalny wiek emerytalny zapewnia jednakowy 4-letni okres ochronny dla wszystkich pracowników. Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy
o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego. Oznacza to, że osoby, które skończą wiek 60/65 lat, a znajdują się już
w okresie ochronnym, począwszy od października 2017 r., nadal będą z niego korzystać.

Niedopuszczalna jest dyskryminacja tych pracowników, którzy po osiągnięciu wieku emerytalnego zdecydują się na kontynuowanie zatrudnienia.

Elżbieta Bojanowska powiedziała również, że Polacy popierają przywrócenie wieku emerytalnego.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę