Elektroniczne wybory w „S”

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, które obradowało 6 lutego br. podjęło decyzję w sprawie elektronicznych wyborów. Taki system głosowania będą mogły wybrać te organizacje, w których członkowie pracują w różnych miejscach często od siebie daleko oddalonych.

Procedura głosowania elektronicznego jest dość skomplikowana i powinna być stosowana w szczególnych przypadkach, za zgodą zarządu regionu lub uprawnionej przez niego regionalnej komisji wyborczej. Jeśli zostaną przeprowadzone bez zgody zarządu regionu zostaną uznane za nieważne.

Do decyzji KK dołączono instrukcję przeprowadzenia wyborów elektronicznych (załącznik nr 2). Wybory będą ważne, jeżeli uczestniczyła w nich co najmniej połowa członków danej jednostki organizacyjnej Związku. Elektronicznym systemem głosowania zarządza powołany do tego administrator, który po zakończeniu głosowania przekazuje komisji skrutacyjnej, wygenerowany przez system, protokół sumujący liczbę członków Związku, którzy wzięli udział w wyborach oraz wyniki głosowań. Następnie komisja skrutacyjna, w obecności przedstawiciela regionalnej komisji wyborczej, na podstawie wygenerowanych wyników głosowań  sporządza protokół, szeregując kandydatów według liczby oddanych głosów, zaczynając od kandydata, który tych głosów otrzymał najwięcej, ustalając jednocześnie wyniki wyborów. System zapewnia tajność wyborów.

(mig)

 

Załącznik nr 2

Instrukcja głosowania przy pomocy poczty elektronicznej

Administrator głosowań otrzymuje od Administratora systemu dostęp do systemu wraz
z hasłem, które zmienia podczas pierwszego logowania.

Nowe hasło powinno składać się z przynajmniej 8 znaków, w tym przynajmniej jednej wielkiej litery, jednej małej, jednej liczby i jednego znaku specjalnego.

Techniczne przygotowanie głosowania.

Czynności administratora głosowania.

 1. Otwiera arkusz do głosowania poprzez kliknięcie ikony „Dodaj głosowanie”
 2. Uzupełnia kolejne pozycje w arkuszu podając:

a)      nazwę głosowania, poprzez wpisanie treści np.:

-        Wybory władz Organizacji Zakładowej na kadencję 2018-22,

-        Wybory władz Organizacji Międzyzakładowej na kadencję 2018-22;

-        Wybory władz wewnętrznej jednostki organizacyjnej na kadencję 2018-22, itp.;

b)      tytuł głosowania, np.:

-        Wybór delegatów na zakładowe/międzyzakładowe zebranie delegatów,

-        Wybór przewodniczącego, tura 1,

-        Wybór członków Komisji Zakładowej, tura 2,

-        Wybór członków Komisji Rewizyjnej, tura 3, itp.;

-        Wybór delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu i struktur branżowych

c)      opis głosowania, w którym administrator głosowania doprecyzowuje informacje dotyczące np.:

-        liczby kandydatów, miejsc mandatowych,

-        liczby tur, w których dokonywany będzie wybór,

-        osób wybranych w poprzedniej turze, itp.

 1. Wskazuje czy  będzie to głosowanie tajne czy jawne (domyślnie program ustawiony jest na głosowanie tajne; zastosowanie jawnego wymaga odznaczenia tego w okienku pod hasłem „Głosowanie jawne”).
 2. Określa datę i godziny rozpoczęcia i zakończenia głosowania. Godzinę można ustalić
  z dokładnością do 30 minut.

Należy pamiętać, że godzina podana będzie w naszej strefie czasowej.

 1. Tworzy kartę do głosowania poprzez wpisywanie nazwisk kandydatów w zakładce „Lista odpowiedzi”. Ważne – kandydatów należy wpisać w kolejności alfabetycznej.
 2. Wskazuje liczbę miejsc mandatowych w głosowaniu poprzez wpisanie w wierszu pod „Minimalna ilość odpowiedzi” wartość „0” (można nie wskazać żadnego kandydata – głos ważny) oraz w wierszu „Maksymalna ilość odpowiedzi” wartość odpowiadającą liczbie miejsc mandatowych.

W wyborach dokonywanych drogą elektroniczną program nie przewiduje możliwości oddania głosu nieważnego.

 1. Tworzy listę głosujących.

Można to zrobić na cztery sposoby.

I – wpisując „ręcznie” poprzez kliknięcie ikonki „Dodaj”

II – „ze schowka”, gdy lista głosujących została przygotowana wcześniej
w pliku tekstowym, np. w Notatniku lub wordzie według następującego schematu:

adres e-mail spacja nazwisko i imię enter

adres e-mail spacja nazwisko i imię enter

adres e-mail spacja nazwisko i imię enter itd.

Po wpisaniu danych wszystkich uprawnionych do wzięcia udziału
w głosowaniu należy listę skopiować i wkleić.

III – „Z listy”, którą administrator głosowania może przygotować przed datą wyborów. Tworzy ją w zakładce „Ustawienia”

IV – „Z głosowań” – wystarczy z listy glosowań wybrać to przeprowadzone wcześniej.

Ważne!

Jeżeli głosowania dzieli duży odstęp czasowy należy pamiętać, że
w międzyczasie do Organizacji mogli przystąpić nowi członkowie lub
z niej wystąpić. Wybrana w ten sposób lista wymaga bezwzględnie zweryfikowania i uaktualnienia.

 1. Zapisuje utworzone głosowanie.

Przeprowadzenie głosowania.

Czynności administratora głosowania – powtarzalne dla każdego głosowania.

 1. Otwiera przygotowany arkusz do głosowania.
 2. Zatwierdza głosowanie poprzez kliknięcie ikony „Zatwierdzenie głosowania”. Czynność ta musi zostać dokonana przed wskazaną godziną rozpoczęcia głosowania.

Jeżeli Administrator głosowań nie zatwierdzi głosowania od razu po jego utworzeniu, system prześle do niego przypomnienie o konieczności zatwierdzenia tego głosowania.

 1. Dokonanie zmian w arkuszu po zatwierdzeniu głosowania wymaga anulowania głosowania (w tym celu należy kliknąć ikonkę „Anulowanie”) i przygotowania głosowania w nowym arkuszu.
 2. Wysyła powiadomienia do wszystkich uprawnionych do głosowania (wpisanych przez Administratora głosowania na listę) o zaplanowanym głosowaniu poprzez kliknięcie ikonki „Powiadomienie”.

Powiadomienia można wysyłać do momentu rozpoczęcia głosowania.

Głosujący otrzymują wiadomość e-mail zawierającą informacje o rodzaju głosowania, zaplanowanych godzinach rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz zapowiedź nadejścia osobnego e-maila, umożliwiającego głosowanie, który będzie zawierał unikatowy, jednorazowy tzw. token. Powiadomienia administrator może wysyłać wielokrotnie do czasu zatwierdzenia głosowania.

Głosowanie.

 1. W godzinie rozpoczęcia głosowania program rozsyła zapowiadany w powiadomieniu e-mail z informacją, że głosowanie zostało rozpoczęte. Wiadomość będzie zawierała informację jakie czynności należy przeprowadzić, by wziąć udział w głosowaniu.
 2. Głosowanie zakończy się w momencie, gdy wszyscy głosujący oddadzą swoje glosy lub gdy upłynie czas głosowania. O zaistnieniu obu tych okoliczności system powiadomi administratora głosowania.

Wyniki głosowania, protokoły.

 1. Administrator głosowania sprawdza wyniki głosowania w zakładce „Głosowania”.
 2. W celu wygenerowania przez system, protokołu sumującego liczbę członków Związku, którzy wzięli udział w głosowaniu oraz wyniku głosowania uruchamia zakładkę „Protokoły”. Wybiera i klika w przeprowadzone głosowanie. Może je zapisać w pdf-ie, klikając ikonkę „Wydruk wyników do pdf” – program zapisze dokument, który następnie można wydrukować.

Decyzja Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w sprawie elektronicznych wyborów…>>

Download PDF
Powrót Drukuj stronę