Emerytalna wielka niewiadoma. Zmiany w OFE przegłosowane

Sejm uchwalił 6 grudnia zmiany w funkcjonowaniu OFE, czyli ustawę o nowelizacji zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych. Za zmianami głosowało 232 posłów koalicji PO-PSL (i posłowie niezrzeszeni), opozycja była przeciw.

Jeśli projekt wejdzie w życie emeryci będą wybierać, czy chcą nadal przekazywać część składki do OFE, czy też w całości do ZUS. Jeśli nie dokonają wyboru – trafią do ZUS.  Na 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego środki z OFE będą stopniowo przenoszone do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i wykazywane na prowadzonym przez ZUS subkoncie. To tzw. suwak bezpieczeństwa. Wypłatą emerytur będzie zajmował się ZUS. Członkowie OFE mieliby złożyć w ZUS od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 r. oświadczenie o dalszym przekazywaniu składki do OFE. Składki pozostałych osób będą ewidencjonowane wyłącznie na subkoncie w ZUS.

By uspokoić rynki finansowe rząd idzie na ustępstwa wobec Powszechnych Towarzystw Emerytalnych (PTE) właścicieli OFE, poprzez rezygnację z tzw. minimalnej wymagalnej rocznej stopy zwrotu oraz rezygnację z obniżenia tzw. opłaty za zarządzanie, pobieranej co miesiąc przez Fundusze od całości zgromadzonych aktywów. W rządowym projekcie znajduje się tylko zapis o obniżeniu o połowę prowizji od wpłacanej składki przez ubezpieczonych (z 3,5 proc. do 1,75 proc.). Projekt ustawy dopuszcza też możliwość inwestowania przez Fundusze za granicą (do tej pory do 5 proc. aktywów) na skutek werdyktu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu rządowa propozycja  tą możliwość powiększa do 30 proc. aktywów.

Przepchnięcie ustawy zmniejszyć ma wydatki budżetowe w 2014 roku o 23 mld zł (8 mld zł z kosztów obsługi długu publicznego i o 15 mld zł dotacji do FUS) oraz o 150 mld zł długu publicznego poprzez umorzenie obligacji rządowych. Rząd proponuje, aby obligacje Skarbu Państwa posiadane przez otwarte fundusze emerytalne przenieść do ZUS. W związku z tym 3 lutego 2014 roku OFE miałyby przekazać do ZUS 51,5 proc. wartości aktywów netto każdego funduszy (obligacje i bony skarbowe). Miałby obowiązywać zakaz inwestowania w obligacje Skarbu Państwa. OFE mogłyby inwestować na giełdzie.

ACH/ASG

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę