E-głosowanie w organizacjach związkowych możliwe, ale pod pewnymi warunkami

Każda organizacja związkowa, wzorem Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, może wprowadzić dla swoich władz wykonawczych (komisji, komisji rewizyjnej) możliwość głosowania drogą elektroniczną, za pomocą poczty internetowej lub wiadomości SMS. E-głosowanie możliwe jest jednak dopiero po spełnieniu kilku warunków. Najpierw dana organizacja musi przyjąć regulamin takiego głosowania. Należy wybrać sekretarza odpowiedzialnego za e-głosowania, a każdemu członkowi komisji trzeba przypisać konkretne dane kontaktowe – imienny adres e-mail lun numer telefonu. Drogą elektroniczą nie można poddać pod głosowanie wyborów personalnych, które zgodnie ze Statutem NSZZ „S” mają charakter tajny, oraz kwestii związanych z budżetem organizacji. Pamiętajmy także, że e-głosowaia ma pełnić rolę uzupełniającą. „Solidarność” od początku swojej działalności wyróżniała się demokratycznym charakterem, o którym decydowały m.in. spotkania twarzą w twarz i dyskusje na różnych szczeblach.

 

Rozmowa z Bogdanem Olszewskim, sekretarzem Prezydium Zarządu Regionu Gdańskiego i członkiem Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

– Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „S” dopuścił głosowanie drogą elektroniczną, za pomocą poczty internetowej lub wiadomości SMS. Dlaczego?

– To konsekwencja Uchwały Komisji Krajowej nr 21a/2013 w sprawie zasad i sposób głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, czyli tzw. e-głosowania. Z tej możliwości mogą korzystać władze wykonawcze i prezydia tych władz ze wszystkich struktur związkowych, w rozumieniu Statutu Związku. Na podstawie uchwały przyjętej przez ZRG NSZZ „S” 3 października 2016 r. e-głosowanie dopuszczono w Zarządzie Regionu Gdańskiego, Prezydium ZRG i Regionalnej Komisji Rewizyjnej.

– Tą drogą mogą pójść także poszczególne komisje zakładowe i rady regionalnych sekcji i sekretariatów. Muszą jednak pamiętać o spełnieniu kilku warunków.

– Przede wszystkim dana organizacja musi najpierw przyjąć w drodze uchwały regulamin e-głosowania. Schemat takiego regulaminu ma wkrótce przygotować Komisja Krajowa, ale do czasu jego powstania można traktować jako materiał wzorcowy regulamin e-głosowania w Zarządzie Regionu Gdańskiego. Na tej bazie każda organizacja może przygotować własny regulamin, a dopiero na jego podstawie przeprowadzać e-głosowania.

– Co musi zawierać taki regulamin?

– Po pierwsze musi wskazywać osobę tzw. e-sekretarza, czyli konkretną osobę odpowiedzialną za przeprowadzanie głosowań drogą elektroniczną. Po drugie w formie załącznika listę członków danej komisji bądź rady z przypisanymi kanałami kontaktu.

– To może być adres poczty e-mail lub numer telefonu, na który będą przychodziły wiadomości SMS.

– Tak. Zasadniczo powinien to być imienny adres e-mail, pozwalający zidentyfikować daną osobę i taki, do którego dostęp ma tylko użytkownik. Nie powinien to zatem być na przykład adres pocztowy w domenie internetowej pracodawcy. Jeśli ktoś nie posiada takiego adresu e-mail, może podać numer telefonu. Ale podobnie jak w przypadku poczty internetowej powinien to być numer prywatny, a nie służbowy.

– Regulamin powinien także określać charakter spraw, które mogą zostać poddane pod e-głosowanie. Nie każdą uchwałę można przyjąć drogą elektroniczną…

– Zgodnie ze wspomnianą już uchwałą Komisji Krajowej z 2013 r. niedopuszczalne jest podejmowanie w drodze e-głosowania dokumentów w sprawach, w których Status NSZZ „S” przewiduje obligatoryjnie formę głosowania tajnego. Dotyczy to na przykład głosowania w sprawach personalnych. Drogą elektroniczną nie można również głosować w sprawie projektów budżetu, jego przyjęcia i nowelizacji.

– Czy głosowanie elektroniczne ma zastąpić to tradycyjne?

– W żadnym wypadku. Nie jest to ani celem, ani ideą zarówno Komisji Krajowej, jak i Zarządu Regionu Gdańskiego. Podstawową formą głosowania wciąż pozostaje głosowanie podczas spotkania wszystkich członków danej struktury związkowej. Uważamy, że to najlepsza droga do pełnego przedyskutowania danej kwestii, możliwości zaprezentowania swojego stanowiska przez wszystkich członków Związku, wyważenia argumentów, a także szybkiej i bieżącej redakcji treści uchwał, stanowisk i apeli. Głosowanie elektroniczne to uzupełniająca forma głosowania sugerowana w sytuacjach kryzysowych, gdy trzeba w trybie pilnym podjąć decyzję lub przyjąć jakiś dokument, a spotkanie się członków danej organizacji jest niemożliwe lub utrudnione. Debata twarzą w twarz w możliwie najszerszym gronie od początku pozytywnie wyróżniała „S” jako instytucję demokratyczną i chcemy, żeby tak pozostało.

Rozmawiał Adam Chmielecki

Uchwała ZRG NSZZ „Solidarność” w sprawie regulaminu e-głosowań…>>

Download PDF
Powrót Drukuj stronę