Drugi dzień obraz XXVIII Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”

W trakcie drugiego dnia obrad XXVIII Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” 25 listopada 2016 r. w Płocku delegaci przyjęli kolejne uchwały i stanowiska.

fot. Adam Chmielecki

 

W Stanowisku w sprawie reformy oświatowej KZD wyraża zaniepokojenie brakiem postępów w negocjacjach pomiędzy Związkiem a rządem w sprawie działań osłonowych dla zagrożonych zwolnieniami pracowników oświaty. „Zaproponowane rozwiązania prawne są niewystarczające. Podstawowym zadaniem naszego związku jest obrona miejsc pracy. Brak zadowalających efektów negocjacji spowoduje uzasadniony protest NSZZ »Solidarność«” – czytamy w stanowisku.

W Stanowisku w sprawie wieku emerytalnego KZD wzywa rząd do wprowadzenia emerytur zależnych m.in. od stażu pracy, to jest ustanowienia prawa do emerytur po 40 latach pracy dla mężczyzn i 35 latach dla kobiet.

W Uchwale w sprawie ochrony działaczy związkowych KZD sprzeciwia się przypadkom dyskryminacji pracowników ze względu na przynależność i działalność związkową, a szczególnie bezprawnego zwalniania z pracy lub pogarszania ich warunków zatrudnienia. KZD zobowiązał Komisję Krajową do podjęcia działań zmierzających do zmian legislacyjnych polegających na zwiększeniu odpowiedzialności osób łamiących prawo w zakresie szczególnej ochrony stosunku pracy działaczy związkowych.

W Stanowisku w sprawie wielkości odpisu na zakładowe fundusze świadczeń socjalnych w 2017 roku KZD wyraża stanowczy protest wobec „zamrożenia” funduszu świadczeń socjalnych na poziomie 2016 roku oraz utrzymania na poziomie z roku 2010 podstawy naliczania wysokości odpisu na ZFSŚ.

XXVIII KZD NSZZ „S” przyjął również Stanowisko ws. zmiany przepisu Ustawy o związkach zawodowych. Chodzi o wprowadzenie zobowiązania pracodawców do udostępnienie kwartalnego raportu finansowego zakładu pracy wszystkim działającym na jego terenie reprezentatywnym organizacjom związkowym. W kolejnym stanowisku delegaci sprzeciwili się przenoszeniu którejkolwiek kopalń do Spółki Restrukturyzacji Kopalń, gdy nie wiąże się to ze wyczerpaniem złoża danej kopalni.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę