Dokumenty XXVI Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” w Kielcach

Uchwały

UCHWAŁA NR 1 XXVI KZD ws. nadania tytułu Zasłużony dla NSZZ „Solidarność”

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” działając na podstawie regulaminu przyjętego uchwałą nr 7 XVI KZD, postanawia nadać tytuł Zasłużony dla NSZZ „Solidarność” Mariannie Popiełuszko.

UCHWAŁA NR 2 XXVI KZD ws. nadania tytułu Zasłużony dla NSZZ „Solidarność”

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” działając na podstawie regulaminu przyjętego uchwałą nr 7 XVI KZD, postanawia pośmiertnie nadać tytuł Zasłużony dla
NSZZ „Solidarność” Lechowi Kaczyńskiemu.

UCHWAŁA NR 3 XXVI KZD ws. nadania tytułu Zasłużony dla NSZZ „Solidarność”

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” działając na podstawie regulaminu przyjętego uchwałą nr 7 XVI KZD, postanawia nadać tytuł Zasłużony dla
NSZZ „Solidarność” Abp. Sławojowi Leszkowi Głódziowi.

UCHWAŁA NR 4 XXVI KZD  ws. nadania tytułu Zasłużony dla NSZZ „Solidarność”

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” działając na podstawie regulaminu przyjętego uchwałą nr 7 XVI KZD, postanawia nadać tytuł Zasłużony dla
NSZZ „Solidarność” Ks. Henrykowi Bolczykowi.

UCHWAŁA NR 5 XXVI KZD ws. nadania tytułu Zasłużony dla NSZZ „Solidarność”

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” działając na podstawie regulaminu przyjętego uchwałą nr 7 XVI KZD, postanawia nadać tytuł Zasłużony dla
NSZZ „Solidarność” Ks. Prałatowi Zbigniewowi Dołhaniowi.

UCHWAŁA NR 6 XXVI KZD ws. nadania tytułu Zasłużony dla NSZZ „Solidarność”

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” działając na podstawie regulaminu przyjętego uchwałą nr 7 XVI KZD, postanawia nadać tytuł Zasłużony dla
NSZZ „Solidarność” Stanisławowi Płatkowi.

UCHWAŁA NR 7 XXVI KZD ws. zmian w Statucie

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”, działając na podstawie § 60 ust. 3 Statutu  NSZZ „Solidarność”, wprowadza następujące zmiany w § 9 ust. 1 Statutu NSZZ „Solidarność”.
Dotychczasowy § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Ust.1. Członkostwo Związku nabywa się:
a) z chwilą rejestracji organizacji zakładowej lub międzyzakładowej, na podstawie uchwały o utworzeniu organizacji, członkostwo nabywają osoby podejmujące tę uchwałę,
b) z chwilą przyjęcia deklaracji członkowskiej uchwalą komisji zakładowej lub międzyzakładowej. Komisja zakładowa lub międzyzakładowa podejmuje uchwałę
w sprawie przyjęcia lub odmowy przyjęcia w poczet członków organizacji zakładowej lub międzyzakładowej, której jest władzą, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia deklaracji przez kandydata na członka. Odmowa przyjęcia w poczet członków wymaga pisemnego uzasadnienia.”
Treść i numeracja kolejnych ustępów pozostaje bez zmian.

UCHWAŁA NR 8 XXVI KZD ws. zmian w Statucie

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”, działając na podstawie § 60 ust. 3 Statutu  NSZZ „Solidarność”, wprowadza następujące zmiany w § 20 ust. 3 Statutu NSZZ „Solidarność”.
W § 20 ust. 3 w drugim zdaniu cyfrę „3” zastępuje się cyfrą „6”.

UCHWAŁA NR 9 XXVI KZD ws. zmian w Statucie

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”, działając na podstawie § 60 ust. 3 Statutu NSZZ „Solidarność”, wprowadza następujące zmiany w § 41 ust. 3 pkt. 5 Statutu NSZZ „Solidarność”.
W § 41 ust. 3 pkt. 5, po wyrazach: „władza wykonawcza branżowej” dodaje się następujące słowa: „lub podstawowej”, wyrazy: „na zlecenie” zastępuje się następującymi słowami:
„z upoważnienia”, po słowie: „opiniuje” dodaje się słowa: „lub uzgadnia”.

UCHWAŁA NR 10 XXVI KZD ws. zmian w Statucie

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”, działając na podstawie § 60 ust. 3 Statutu NSZZ „Solidarność”, wprowadza następujące zmiany w § 50 ust. 2 pkt. 1 lit. a) Statutu NSZZ „Solidarność”.

W § 50 ust. 2 pkt. 1 lit. a), w drugim zdaniu po wyrazach: „powyższy okres przynależności nie dotyczy” dodaje się następujące słowa:
„kandydatów do władz” oraz po kropce dopisuje się zdanie o następującym brzmieniu:
„Zarząd regionu może wyrazić zgodę na kandydowanie do władz podstawowej jednostki organizacyjnej związku oraz jej wewnętrznych jednostek organizacyjnych osób niespełniających warunku sześciomiesięcznego, nieprzerwanego okresu przynależności do Związku bezpośrednio poprzedzającego wybór. Decyzja zarządu regionu jest ostateczna.”

UCHWAŁA NR 11 XXVI KZD ws. zmian w Statucie

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”, działając na podstawie § 60 ust. 3 Statutu NSZZ „Solidarność”, wprowadza następujące zmiany w § 56 ust. 4 Statutu
NSZZ „Solidarność.

Na końcu § 56 ust. 4 dopisuje się zdanie o następującym brzmieniu:
„Zarząd regionu może jednorazowo przedłużyć okres funkcjonowania zarządu komisarycznego o kolejne 3 miesiące.”

UCHWAŁA NR 12 XXVI KZD ws. zmian w Statucie

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”, działając na podstawie § 60 ust. 3 Statutu NSZZ „Solidarność”, wprowadza następujące zmiany w § 60 ust. 2 Statutu NSZZ „Solidarność”.

Na końcu § 60 ust. 2 dopisuje się zdanie o następującym brzmieniu:
„Dla władz wykonawczych dopuszcza się możliwość głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zasady oraz sposób głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określa uchwała Komisji Krajowej.”

UCHWAŁA NR 13 XXVI KZD ws. zmiany Uchwały nr 5 XIX KZD ws. działalności finansowej Związku

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” w Uchwale nr 5 XIX KZD
ws. działalności finansowej Związku, zmienionej Uchwałą nr 7 XXI KZD, wprowadza następujące zmiany:
1) Paragraf 5 otrzymuje brzmienie:
„1. Władza wykonawcza organizacji zakładowej, międzyzakładowej lub podzakładowej
wypłaca określone w Statucie zasiłki oraz zapomogi:
1/ zasiłek z tytułu urodzenia dziecka – członkowi Związku, na każde urodzone dziecko
(również na dziecko urodzone martwe); w przypadku rodzica wychowującego samotnie dziecko zasiłek wypłacany jest w podwójnej wysokości,
2/ zasiłek z tytułu adopcji dziecka – członkowi Związku na każde adoptowane dziecko,
3/ zapomoga z tytułu śmierci członka Związku – wypłacana przez organizację zmarłego członka Związku, tylko jednej osobie uprawnionej (nawet nie będącej członkiem Związku), tj. współmałżonkowi lub innej osobie, która pokryła koszty związane z pogrzebem zmarłego członka Związku.
4/ zapomoga z tytułu śmierci członka rodziny wypłacana wszystkim uprawnionym członkom Związku, w przypadku zgonu: współmałżonka, rodziców, teściów, dziecka lub innej osoby będącej na wyłącznym utrzymaniu osoby występującej o zasiłek.
2. Wysokość zasiłku oraz zapomóg wymienionych w ust.1 ustala władza wykonawcza
podstawowej jednostki organizacyjnej Związku, z tym, że kwoty najniższe ustalone dla
zasiłku oraz zapomóg nie mogą być mniejsze od minimalnych wysokości zasiłku oraz
zapomóg statutowych ustalanych przez Komisję Krajową.
3. Określa się następujące zasady ustalania uprawnień do zasiłku i zapomóg wymienionych
w ust. 1
1/ członek Związku nabywa prawa do zasiłku i zapomogi po 6 miesięcznym nieprzerwanym okresie przynależności do NSZZ „Solidarność”, z wyłączeniem § 5 ust 1 pkt 3/ i 4/,
2/ uprawnienia do zasiłku oraz zapomóg ustala się na podstawie przedłożonych przez
uprawnionego w terminie 6 miesięcy od daty zaistnienia zdarzenia dokumentów
(akt urodzenia, akt zgonu, dokument określający stopień pokrewieństwa)
a w przypadku ich braku – na podstawie złożonego oświadczenia zawierającego informacje niezbędne do ustania prawa do zasiłku,
3/ wysokość wypłacanego zasiłku oraz zapomóg ustalana jest na dzień zaistniałego zdarzenia uprawniającego do zasiłku lub zapomogi,
4/ w wyjątkowych przypadkach organizacja wypłacająca zasiłek lub zapomogę może
przyznać prawo do zasiłku lub zapomogi z pominięcie zasad określonych w ust. 3 pkt. 1/ – 4/.
4. Organizacja zakładowa, międzyzakładowa lub podzakładowa na podstawie § 69
ust. 1 i 2 Statutu może realizować pomoc finansową (w tym zasiłek oraz zapomogi statutowe) za pośrednictwem systemu ubezpieczeniowego, przy czym wysokość świadczeń nie może być mniejsza od minimalnych wysokość zasiłków statutowych ustalanych przez Komisję Krajową.”
2) Paragraf 6 otrzymuje brzmienie:
„Oprócz zasiłku oraz zapomóg statutowych wymienionych w § 5 ust. 1 mogą być wypłacane członkom Związku (w miarę posiadanych środków, przy zachowaniu zasady
samowystarczalności finansowej podstawowej jednostki organizacyjnej Związku) zapomogi, których wysokość i zasady przyznawania uchwala władza wykonawcza danej organizacji.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14 XXVI KZD  ws. trybu przyjmowania wniosków dotyczących zmian w Statucie NSZZ „Solidarność”

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” działając na podstawie § 38 ust. 1 Statutu NSZZ „Solidarność” postanawia, że:
§ 1
1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o Statucie, należ przez to rozumieć: Statut NSZZ „Solidarność”,
2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o Krajowym Zjeździe Delegatów, w skrócie KZD lub Zjeździe, należy przez to rozumieć: Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”.
3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o Komisji Krajowej lub w skrócie KK, należy przez to rozumieć: Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”.
§ 2
1. Projekty uchwał lub wnioski dotyczące zmian Statutu NSZZ „Solidarność” mogą zgłaszać:
a) Komisja Krajowa,
b) Krajowa Komisja Rewizyjna
c) zarząd regionu,
d) rada krajowego sekretariatu branżowego,
e) rada Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów,
f) Komisja Statutowa Krajowego Zjazdu Delegatów.
2. Projekty, o których mowa w ust. 1. należy składać w formie pisemnej do Komisji Krajowej, najpóźniej na 6 miesięcy przed rozpoczęciem obrad Krajowego Zjazdu Delegatów.
§ 3
1. Komisja Krajowa, najpóźniej na 5 miesięcy przed terminem rozpoczęcia obrad Krajowego Zjazdu Delegatów, przekazuje Komisji Statutowej KZD oraz za pośrednictwem zarządów regionów delegatom na Krajowy Zjazd Delegatów, projekty uchwał lub wniosków,
o których mowa w § 2.
2. Projekty uchwał zgłoszone do Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w trybie niezgodnym z § 2. niniejszej uchwały pozostaną nierozpatrzone.
§ 4
Krajowemu Zjazdowi Delegatów przedkładane są pod głosowanie tylko projekty uchwał zmieniających Statut, opracowane i przyjęte przez Komisję Statutową Zjazdu.
§ 5
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Traci moc Uchwała nr 22 VI KZD

UCHWAŁA NR 15 XXVI KZD ws. trybu zgłaszania i przyjmowania projektów uchwał zwyczajnej sesji Krajowego Zjazdu Delegatów

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” działając na podstawie § 38 ust. 1 Statutu NSZZ „Solidarność” postanawia, że:

§ 1
1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o Krajowym Zjeździe Delegatów, w skrócie KZD lub Zjeździe, należy przez to rozumieć: Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”.
2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o Komisji Krajowej lub w skrócie KK, należy przez to rozumieć: Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”,

§ 2
1. Komisja Krajowa uchwala termin rozpoczęcia zwyczajnej sesji Krajowego Zjazdu Delegatów. Wyżej wymieniona uchwała musi być podjęta przez Komisję Krajową najpóźniej 8 miesięcy przed terminem rozpoczęcia obrad KZD.
2. Projekty uchwał na kolejną zwyczajną sesję Krajowego Zjazdu Delegatów mogą zgłaszać:
a) Komisja Krajowa,
b) Krajowa Komisja Rewizyjna
c) delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów,
d) zarząd regionu,
e) rada krajowego sekretariatu branżowego,
f) rada Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów,
g) rada krajowej sekcji branżowej,
Statutowe władze pozostałych jednostek organizacyjnych Związku mogą zgłaszać projekty uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów za pośrednictwem władz wymienionych w pkt. b), c) i d) lub grupy co najmniej pięciu delegatów na KZD.
3. Projekty uchwał, o których mowa w ust. 2 pkt. od b) do f) należy składać w formie pisemnej do Komisji Krajowej w terminie nie krótszym niż dwanaście tygodni przed rozpoczęciem obrad Krajowego Zjazdu Delegatów.

§ 3
1. Komisja Krajowa w terminie nie krótszym niż osiem tygodni przed rozpoczęciem zwyczajnej sesji Krajowego Zjazdu Delegatów przesyła delegatom na KZD projekty uchwał, spełniają warunki określone w § 2 ust. 2 i 3.
2. Delegaci na KZD mogą, nie później niż na cztery tygodnie przed rozpoczęciem obrad Zjazdu, przekazać Komisji Krajowej uwagi, propozycje zmian lub uzupełnienia projektów uchwał.
3. Komisja Krajowa przekazuje Komisji Uchwał i Wniosków KZD projekty uchwał,
o których mowa w ust. 1 wraz uwagami, propozycjami zmian lub uzupełnień przekazanych KK zgodnie z postanowieniami ust. 2.

§ 4
1. Komisji Uchwał i Wniosków KZD przyjmuje, opracowuje i przedkłada pod obrady KZD zgodnie z Regulaminem Zjazdu projekty uchwał spełniające warunki określone
w niniejszej uchwale.
2. Projekty uchwał wynikające z nagłej sytuacji, a których waga wymaga rozpatrzenia przez Krajowy Zjazd Delegatów mogą być przedłożone pod obrady Zjazdu, jedynie wówczas, gdy Komisja Uchwał i Wniosków oraz Prezydium Zjazdu stwierdzą, że nie mogły być zgłoszone zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 3.

§ 5
1. Zasady zgłaszania projektów uchwał określone w niniejszej uchwale nie dotyczą prac Komisji Programowej KZD nad uchwałą programową Krajowego Zjazdu Delegatów.
2. Projekt uchwały programowej KZD powinien być przesłany  delegatom na KZD, przez Komisję Programową – za pośrednictwem Komisji Krajowej – na sześć tygodni przed posiedzeniem sesji Krajowego Zjazdu Delegatów.
3. Uwagi i propozycje zmian do projektu, delegaci mogą przekazać do Zjazdowej Komisji Programowej, przed i w trakcie obrad Krajowego Zjazdu Delegatów.

§ 6
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Traci moc Uchwała nr 21 VI KZD

UCHWAŁA NR 16 XXVI KZD ws. zasad funkcjonowania Krajowego Funduszu Strajkowego i regionalnych funduszy strajkowych

Zasady funkcjonowania Krajowego Funduszu Strajkowego i regionalnych funduszy strajkowych

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
1. Niniejszy regulamin określa zasady tworzenia i funkcjonowania Krajowego Funduszu Strajkowego.
2. Zasady tworzenia i funkcjonowania regionalnych funduszy strajkowych określają ich regulaminy przyjęte w oparciu o niniejszy Regulamin. Dodatkowego postanowienia zawarte w regulaminach regionalnych funduszy strajkowych nie mogą być sprzeczne
z zasadami przyjętymi w niniejszym Regulaminie.
§ 2
1. Dla wspierania finansowego akcji podejmowanych w imię obrony podstawowych celów statutowych związku ustanawia się Krajowy Fundusz Strajkowy, zwany dalej „KFS”
i regionalne fundusze strajkowe zwane dalej „RFS”.
2. Zadaniem KFS i RFS jest niesienie pomocy osobom uczestniczącym w akcji strajkowej. Dopuszcza się dofinansowanie do innych form akcji protestacyjnej.
§ 3
Krajowy Fundusz Strajkowy stanowi źródło dofinansowania akcji organizowanych przez struktury krajowe, regionalne i branżowe Związku.

Rozdział II
Pochodzenie i dysponowanie środkami FS
§ 4
Dysponentami funduszy strajkowych są Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” i Zarządy Regionu, które do bieżącego zarządzania powołują w drodze uchwały odpowiednio Radę Krajowego Funduszu Strajkowego, zwaną dalej „RKFS” oraz rady regionalnych funduszy strajkowych, zwane dalej „RRFS”.
§ 5
1. Rada KFS działa w oparciu o zasady określone w niniejszym Regulaminie. Zasady działania Rad RFS określają regulaminy uchwalone przez zarządy regionów zgodnie
z zasadami określonymi w § 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu.
2. Regulamin działania RKFS oraz RRFS, w oparciu o niniejsze zasady, uchwalają odpowiednio Komisja Krajowa i zarządy regionów.
§ 6
Przychody FS stanowią:
a) środki pochodzące z obligatoryjnych składek członkowskich opłacanych przez struktury związku wg zasad ustalonych w Uchwale Finansowej Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”,
b) odsetki od posiadanych środków,
c) darowizny,
d) inne przychody.
§ 7
1. Środki FS mogą być lokowane:
a) na oddzielnym rachunku bankowym opisanym, jako fundusz strajkowy (ustawowa ochrona przed zajęciem komorniczym),
b) w papierach wartościowych,
c) w nieruchomościach,
d) w innych formach akceptowanych przez dysponenta funduszu.
2. Środki ulokowane w formie pieniężnej w sposób określony w ust. 1 pkt. 1 powinny stanowić co najmniej 25% środków FS.

Rozdział III
Udzielania pomocy ze środków KFS
§ 8
1. Pomoc ze środków KFS może być udzielana dla akcji związkowych o charakterze międzynarodowym, ogólnopolskim, branżowym, ponadregionalnym, zorganizowanych
i prowadzonych zgodnie ze Statutem oraz decyzjami właściwych władz statutowych Związku.
2. Pomoc dla akcji regionalnych wymaga każdorazowo decyzji Prezydium KK lub KK.
3. Prawo złożenia wniosku o udzielanie pomocy z KFS przysługuje:
a) Zarządowi Regionu, z uwzględnieniem pkt.2
b) Radzie Krajowego Sekretariatu Branżowego wyłącznie w przypadku ponadregionalnych akcji o charakterze branżowym,
c) Radzie Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów.
4. Prawo inicjatywy własnej przysługuje w tym zakresie również Prezydium Komisji Krajowej
i Komisji Krajowej.
5. Wniosek o udzielenie pomocy z KFS powinien zostać złożony na trzy tygodnie przed planowanym rozpoczęciem akcji, a w wyjątkowych sytuacjach najpóźniej na 14 dni przed jej rozpoczęciem.
6. W przypadku wniosku, którego realizacja może przekroczyć sumę 500 tys. zł, wniosek należy złożyć co najmniej 1,5 miesiąca przed planowanym rozpoczęciem akcji.
7. Wzór wniosku stanowi załącznik do Regulaminu.
8. Warunkiem otrzymania pomocy z KFS jest udokumentowanie, że struktury ubiegające się
o pomoc (komisje zakładowe do Zarządów Regionu, a Zarządy Regionów do Komisji Krajowej) regularnie, zgodnie z uchwałą finansową KZD odprowadzają składki, również na fundusz strajkowy. Warunek ten nie dotyczy krajowych sekretariatów branżowych, Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów oraz przypadków nieopłacenia składki
z powodu wstrzymania przez pracodawcę wypłat wynagrodzeń.
9. Warunkiem udzielenia pomocy z KFS jest uzyskanie przed rozpoczęciem akcji zgody RKFS. W przypadku akcji, których koszt może przekroczyć 40 tys. zł konieczna jest także zgoda Prezydium KK, a w przypadku kosztów przekraczających 100 tys. zł – zgoda KK, które wskażą jednocześnie osobę odpowiedzialną za akcję o zasięgu krajowym
i poinformują o tym RRFS.
10.  RKFS zobowiązana jest do rozpatrzenia wniosku spełniającego kryteria określone w ust. 1-4 w ciągu 14 dni od dnia jego złożenia.
11.  Jednostka organizacyjna Związku, która występuje o pomoc do KFS zobowiązana jest dokonać na podstawie faktur rozliczenia otrzymanej pomocy nie później niż 6 tygodni
po zakończeniu akcji protestacyjnej. Do rozliczenia finansowego należy dołączyć sprawozdanie z przeprowadzonej akcji oraz listę uczestników.
12.  W przypadku braku rozliczenia zgodnego z pkt.11 RKFS jest zobowiązana do odmowy refundacji poniesionych kosztów. Od odmownej decyzji Rady służy odwołanie
do Komisji Krajowej w terminie 14 dni wraz z uzasadnieniem.
13.  Rozliczenie poszczególnych etapów akcji protestacyjnej przyjmuje – na podstawie dokumentacji RKFS. Ostateczne rozliczenie akcji – z uwzględnieniem par.9 ust.4 – akceptuje struktura udzielająca pomocy w zależności od kwoty.
§ 9
1. RKFS rozpatrując wniosek o udzielenie pomocy powinna wziąć pod uwagę następujące kryteria:
a) skalę i wagę merytoryczną akcji,
b) aktualne możliwości finansowe KFS,
c) stopień wypełnienia przez organizatora i wnioskodawcę kryteriów z niniejszego rozdziału.
2. Wielkość pomocy z KFS udzielonej strukturom Związku nie może przekroczyć połowy poniesionych i udokumentowanych przez nie kosztów, z wyjątkiem akcji międzynarodowych i ogólnokrajowych organizowanych przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” i kosztów transportu w przypadku akcji ogólnopolskich organizowanych przez krajowe sekretariaty branżowe.
3. Rada KFS może udzielić strukturom branżowym związku, zaliczki na poczet organizowanej akcji związkowej, nieprzekraczającej 20% planowanych i kosztów.
4. Pomoc ze środków KFS może być udzielana na:
a) pokrycie kosztów akcji strajkowej wraz z wypłatą zasiłków strajkowych;
b) refundowanie kosztów transportu zbiorowego (od 8 osób) na dojazd uczestników akcji  protestacyjnej;
c) refundowanie kosztów akcji informacyjnej wspierającej protest oraz działania organizacyjne, zgodnie z decyzjami władz statutowych Związku, określających zakres
i wysokość refundacji.
§ 10
Wypłata zasiłku strajkowego może dotyczyć wyłącznie osób, które spełniają wszystkie poniższe wymogi:
a) są członkami NSZZ „Solidarność” i regularnie odprowadzają składki,
b) za okres strajku nie otrzymały wynagrodzenia za pracę,
c) uczestniczyły w strajku:
- co najmniej 3 dni w przypadku strajku wielodniowego lub
- przez cały czas jego trwania w przypadku strajku krótszego niż 3 dni,
d) przed otrzymaniem zasiłku na piśmie zobowiązały się do jego zwrotu w przypadku,
o którym mowa w § 11,
e) wysokość i sposób wypłaty zasiłku strajkowego określa każdorazowo uchwałą Rada KFS.
§11
1. W razie otrzymania przez pracownika uczestniczącego w strajku wynagrodzenia za okres strajku wypłaconego przez pracodawcę pracownik jest obowiązany zwrócić zapomogę
z funduszu strajkowego, chyba, że w oparciu o uzasadnione okoliczności Rada KFS zadecyduje inaczej.
2. Środki pochodzące ze zwrotu zasiłku na podstawie ust. 1 stanowią przychód KFS i RFS proporcjonalnie do poniesionych przez nie wydatków.

Rozdział IV
Rada Krajowego Funduszu Strajkowego
§ 12
1. Rada Krajowego Funduszu Strajkowego jest powoływana przez Komisję Krajową najpóźniej w trzy miesiące po zjeździe sprawozdawczo-wyborczym na okres kadencji zbieżnej
z kadencją władz Związku na szczeblu krajowym.
2. Do czasu wyboru nowych RKFS i RRFS funkcjonują dotychczasowe Rady.
3. RKFS funkcjonuje w oparciu o Regulamin przyjęty przez Komisję Krajową.
4. Rady regionalnych funduszy strajkowych są powoływane odpowiednio i funkcjonują
w oparciu o regulamin przyjęty przez zarządy regionów zgodny z niniejszymi postanowieniami.

Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 13
Od uchwały RKFS przysługuje odwołanie do Komisji Krajowej.

§ 14
Działalność RKFS podlega kontroli Krajowej Komisji Rewizyjnej, RRFS – odpowiednio regionalnych komisji rewizyjnych.
§ 15
W sprawach nieobjętych postanowieniami Regulaminu decyzję podejmuje Komisja Krajowa.
§ 16
Traci moc Uchwała nr 1 XIV KZD z 2001 roku ws. przyjęcia Regulaminu Ogólnego Funduszy Strajkowych wraz z załącznikiem.
§ 17
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

UCHWAŁA NR 17 XXVI KZD ws. ogłoszenia roku 2013 Rokiem Powstania Styczniowego

W styczniu 2013 roku mija 150 lat od wybuchu Powstania Styczniowego. Okoliczność ta zmusza do refleksji i zobowiązuje do oddania hołdu bohaterom tego zrywu patriotycznego.
NSZZ „Solidarność” buduje swą tożsamość również na identyfikacji z celami wszystkich polskich insurekcji. Wszystkie one – począwszy od konfederacji barskiej, poprzez kolejne powstania dawały pokoleniom Polaków moc i motywację do walki o wolną, niezawisłą i sprawiedliwą Ojczyznę.
Dlatego Krajowy Zjazd Delegatów ogłasza Rok 2013 Rokiem Powstania Styczniowego. Niech w ciągu nadchodzących miesięcy pamięć o wysiłkach powstańczych pod przywództwem Ludwika Mierosławskiego, Mariana Langiewicza, Romualda Traugutta buduje w nas poczucie dumy narodowej, solidarności międzypokoleniowej i daje siły do tworzenia sprawiedliwych warunków w naszej Ojczyźnie.

Stanowiska

STANOWISKO NR 1 XXVI KZD ws. Pomnika Poległych Stoczniowców 1970 w Gdańsku

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” zdecydowanie protestuje przeciwko próbie oddania Pomnika Poległych Stoczniowców i Placu Solidarności w Gdańsku grupie założycieli Stowarzyszenia Społeczny Komitet Budowy i Tradycji Pomnika Poległych Stoczniowców 1970, związanych z obecną władzą. Jest to chyba jedyny w świecie przypadek, gdy komitet budowy pomnika reaktywuje się ponad 30 lat od jego zbudowania. Praktyczny cel jest jasny – zawłaszczyć kolejny obszar przestrzeni publicznej dla jednej grupy i dokonać jedynie właściwej i wygodnej interpretacji historii. NSZZ „Solidarność” nigdy na to nie wyrazi zgody.
Władza komunistyczna stawiała wokół Pomnika barierki i kordony ZOMO, kazała się odwracać plecami, gdy hołd poległym składał błogosławiony Ojciec Święty Jan Paweł II. Dziś próbuje się pod pozorem demokracji zawłaszczyć to miejsce i odebrać je społeczeństwu. To działanie haniebne.
NSZZ „Solidarność” nigdy nie zamierzał tego miejsca traktować jako własność. Wręcz przeciwnie – zawsze była to przestrzeń wolności i pamięci. Wspólnie z różnymi instytucjami dbaliśmy o jego wygląd i charakter. Dlatego nie zgodzimy się, aby Pomnik i Plac prywatyzowano tworząc pod hasłami dbałości o tradycję „Komitet Ochrony Pomnika”.
Krajowy Zajazd Delegatów nie zgadza się na zamykanie przed Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność” jego dziedzictwa i miejsca pamięci.

STANOWISKO NR 2 XXVI KZD ws. sytuacji społeczno-gospodarczej

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” stwierdza, że skutki trwającego kryzysu gospodarczego oraz brak perspektyw szybkiej poprawy sytuacji na rynkach światowych mają coraz większy, negatywny wpływ na stosunki społeczne i gospodarcze w Polsce. Wzrost bezrobocia, zahamowanie wzrostu płac, brak stabilizacji zatrudnienia, ograniczona pomoc społeczna, niewystarczające wsparcie rodzin oraz chaos w ochronie zdrowia i edukacji wpływają negatywnie na poziom życia Polaków powodując ubożenie coraz większej części społeczeństwa.
System podatkowy nierównomiernie rozkładający obciążenia fiskalne, premiujący osoby o wysokich dochodach, podobnie jak nierówne obciążenia kosztami zabezpieczenia społecznego potęgują poczucie niesprawiedliwości społecznej, dzielą społeczeństwo – dlatego konieczna jest gruntowna rewizja systemów podatkowych i zabezpieczenia społecznego.
Władza publiczna w sposób niewystarczający lub w ogóle nie dostrzega konieczności przeciwdziałania tym zjawiskom. Dotychczasowa polityka, skupiona przede wszystkim na cięciach i oszczędnościach, wobec czekających Polskę i Europę wyzwań demograficznych i poważnych zmian na ryku pracy nie daje gwarancji poprawy sytuacji przeciętnej rodziny w bliskiej i dalszej perspektywie, ale także odbije się na stabilności publicznych finansów oraz bezpieczeństwie ubezpieczeń społecznych.
Wzrost gospodarczy powinien być generowany zarówno przez inwestycje, w tym, publiczne jak i wzrost popytu wewnętrznego. Jednak osiągniecie pozytywnych rezultatów
w obszarze gospodarki nie może odbywać się kosztem pracowników i ich rodzin.
KZD jest zaniepokojony powszechnym i wzrastającym brakiem poczucia bezpieczeństwa na rynku pracy. Jednym z kluczowych problemów jest postępująca segmentacja rynku, która dotyka szczególnie młodych ludzi, z dużym opóźnieniem wchodzących na rynek pracy oferujący niskie standardy zatrudnienia (umowy śmieciowe), powodujące oddalenie szans na założenie rodziny, godzenie życia zawodowego i rodzinnego oraz gwarancję zabezpieczenia na starość.
Wyzwaniem na dziś jest nadmiernie wysoki poziom bezrobocia i niekorzystne tendencje dalszego jego wzrostu. Konieczne jest opracowanie strategii państwa na rzecz wzrostu zatrudnienia, a podstawą: uruchomienie zamrożonych środków Funduszu Pracy na aktywne formy wzmacniające zatrudnienie i przeciwdziałanie bezrobociu. Wymaga to od wszystkich uczestników dialogu społecznego racjonalnych działań na jego rzecz. Zatrudnienie musi być dla nas priorytetem.
NSZZ „Solidarność” oczekuje od rządu już dzisiaj, a nie w odległej, nieokreślonej przyszłości działań wzmacniających bezpieczeństwo pracujących i ich rodzin oraz równoważenia potrzeb pracowników i pracodawców dla stworzenia instytucjonalnych ram stabilnego rynku pracy. Rząd musi skutecznie i w odpowiednim czasie kierować swoje programy i środki finansowe w ramach polityki zatrudnienia oraz działań socjalnych do określonych grup społecznych, ponieważ skutki opóźnień, niedopasowania lub braku reakcji są nieodwracalne zarówno dla obywateli jak i państwa.  Jednym z nich, szczególnie dotkliwym społecznie, jest wymuszona emigracja zarobkowa. Przyczyniają się do niej zwłaszcza brak powiązań systemu edukacji z potrzebami rynku, niskie wynagrodzenia, zaniedbania w obszarze uczenia się przez całe życie, brak kompleksowego systemu doradztwa zawodowego oraz niewydolność publicznych służb zatrudnienia. Domagamy się wprowadzenia mechanizmów prawnych, organizacyjnych i finansowych dla poprawy sytuacji gospodarstw domowych i budowania rodziny, w której będą się rodzić i wychowywać dzieci, a rodzice nie będą zmuszani do wyjazdu za granicę. Konieczne jest stworzenie całego systemu mechanizmów kompleksowo wspomagających rodzinę: na rynku pracy, w systemie edukacji i opieki nad dzieckiem, osobami starszymi, niepełnosprawnymi oraz w systemie podatkowym.
NSZZ „Solidarność” nie ucieka od funkcji edukacyjnej i kontrolnej w zakresie praw i obowiązków pracowników, ale dostrzega narastający brak odpowiedzialności państwa za tworzenie dobrego prawa i jego egzekucję.
Atmosfera braku zaufania oraz niedocenianie doświadczenia NSZZ „Solidarność” zarówno w sferze rozwiązywania konfliktów jak i kreowania nowych rozwiązań przez władzę publiczną powodują, że dialog społeczny staje się fikcją, fasadą, za którą kryje się dyktat jedynie słusznej opcji.
Polska potrzebuje odpowiedzialnej strategii społecznej, będącej integralną częścią polityki gospodarczej, która musi być tworzona w duchu dialogu społecznego, jedynego skutecznego sposobu rozwiązywania problemów demokratycznego państwa.

STANOWISKO NR 3 XXVI KZD ws. Kontraktu Socjalnego dla Europy

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” wzywa europejskie organizacje pracodawców, instytucje Unii Europejskiej, rządy państw i organizacje wspomagające do włączenia się do dyskusji nad proponowanym przez EKZZ Kontraktem Socjalnym dla Europy.
Obecnie zagrożony jest powojenny ład społeczno–gospodarczy, który doprowadził do utworzenia Unii Europejskiej i europejskiego modelu społecznego. Ten unikalny model społeczny przyniósł znaczące korzyści dla obywateli i pracowników.
Dostrzegamy rosnące nierówności, coraz wyższy poziom ubóstwa i wykluczenia społecznego, wielkie bezrobocie, brak bezpieczeństwa zatrudnienia, który dotyka szczególnie ludzi młodych oraz pogłębiające się rozczarowanie projektem europejskim.
Podstawowe prawa społeczne muszą mieć pierwszeństwo przed wolnością gospodarczą. Taki jest duch Karty Praw Podstawowych włączonej do Traktatu Lizbońskiemu. Powinno to być podkreślone w Protokole Postępu Społecznego, który ma być załączony do Traktatów. Wierzymy, iż tylko poprzez dialog społeczny będziemy w stanie dojść
do sprawiedliwych i skutecznych rozwiązań odpowiadających na głęboki kryzys, w którym tkwi Unia.
Wzywamy UE do skupienia się na polityce poprawiającej standardy warunków życia i pracy, jakość zatrudnienia, sprawiedliwe płace, równe traktowanie, skuteczny dialog społeczny, prawa związkowe i inne prawa człowieka, usługi użyteczności publicznej wysokiej jakości ochronę socjalną – w tym sprawiedliwy i stabilny system ochrony zdrowia oraz system emerytalny – jak również na polityce przemysłowej sprzyjającej sprawiedliwemu przejściu do modelu zrównoważonego rozwoju. Polityka taka ma pomóc w budowie zaufania obywateli wobec ich wspólnej przyszłości.

STANOWISKO NR 4 XXVI KZD ws. rozwoju przemysłu

Polska jest krajem przemysłowym, posiadającym w tej dziedzinie tradycje, uczelnie techniczne, a przede wszystkim przedsiębiorstwa, w wielu ważnych sektorach przemysłowych, przedsiębiorstwa, w których pracują tysiące znakomitych fachowców. Zasoby te należy chronić i rozwijać. To na nich opiera się realna gospodarka gwarantująca rozwój naszego kraju i dobrobyt obywateli. To od ich właściwego wykorzystania i rozwoju zależą nowe miejsca pracy. Produkcja przemysłowa wymaga zapewnienia rzetelnych i stabilnych warunków prawnych, zwiększenia inwestycji w badania i rozwój, poprawy współpracy uczelni i ośrodków badawczych z przemysłem, aby zwiększyć jego innowacyjność.
Globalna gospodarka XXI wieku wymaga jasnej polityki przemysłowej naszego Państwa, polityki, której dziś nie ma. Należy poddać ocenie mocne i słabe strony naszego przemysłu, aby znaleźć odpowiednie kierunki działań, które zagwarantują nam rozwój gospodarczy oraz stabilne i dobre miejsca pracy. Przestrzegaliśmy i przestrzegamy – niewidzialna ręka rynku nie zastąpi mądrej polityki władz publicznych! Dobitnie świadczy o tym upadek wielu gałęzi przemysłu.
NSZZ „Solidarność” domaga się takiej polityki przemysłowej, która będzie wykorzystywała i umacniała potencjał polskich firm, stwarzała im właściwe warunki do konkurencji na europejskim i światowym rynku, ale także, aby gwarantowała wysokie europejskie  standardy ekonomiczne, technologiczne i społeczne, które w efekcie pozwolą na rozwój ekonomiczny i społeczny Polski. Strategia rozwoju polskiego przemysłu winna być centralnym punktem strategii rozwoju kraju.

Filarami polityki przemysłowej powinny być inwestycje w kapitał ludzki oraz dialog społeczny. Taka strategia będzie też najlepszą drogą do ochrony miejsc pracy, stabilnego zatrudnienia, godziwego wynagrodzenia – a więc najważniejszych postulatów naszego Związku.

STANOWISKO NR 5 XXVI KZD ws. bieżącej sytuacji

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” uważa, że tylko powszechny społeczny sprzeciw może położyć kres antyspołecznej i antypracowniczej polityce rządu.
Rosnące bezrobocie, spadek płac realnych, wydłużenie wieku emerytalnego, wzrost kosztów utrzymania – to realne problemy, które powodują, że coraz więcej polskich rodzin żyje w ubóstwie.
Koalicja rządząca nie robi nic, żeby temu przeciwdziałać. Wręcz przeciwnie – to na najuboższych przerzucane są koszty kryzysu, to najuboższym każe się ponosić dodatkowe koszty ochrony zdrowia czy edukacji. Tak dalej być nie może!
Krajowy Zjazd Delegatów apeluje do wszystkich członków NSZZ „Solidarność”, do wszystkich pracowników o czynny udział w akcjach protestu organizowanych przez NSZZ „Solidarność”

STANOWISKO NR 6 XXVI KZD ws. sytuacji w nauce i szkolnictwie wyższym

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” z dezaprobatą obserwuje wieloletnie zaniedbania Państwa Polskiego w dziedzinie nauki i szkolnictwa wyższego. Wbrew deklarowanym intencjom reprezentantów Rządu Rzeczpospolitej Polskiej, jesteśmy świadkami pogłębiającej się zapaści cywilizacyjnej i narastania dystansu w stosunku
do innych krajów Europy i świata.
W latach 2008 – 2012 nastąpił spadek wydatków na szkolnictwo wyższe, licząc w proporcji do PKB, z 0,84% do 0,75%, a finansowanie nauki utrzymuje się na bardzo niskim poziomie tj. około 0,3%.
Krajowy Zjazd Delegatów uważa, że szkolnictwo wyższe i nauka powinny być postrzegane przez wszystkie ugrupowania polityczne jako atut rozwojowy, wymagający wsparcia i ochrony ze strony instytucji Państwa Polskiego, a nie obciążenie budżetu.
Badania naukowe i edukacja są najlepszą i najbardziej opłacalną inwestycją w przyszłość narodu, w jego materialny, kulturowy i cywilizacyjny rozwój. Niedofinansowanie uczelni publicznych – jedynych, które wytrzymują porównania międzynarodowe – spycha Polskę na margines w dziedzinach nauki i innowacji.
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” popiera starania środowisk naukowych w tym Krajowej Sekcji Nauki o zwiększenie nakładów na naukę i poprawę płac pracowników instytucji naukowych i publicznego szkolnictwa wyższego.

STANOWISKO NR 7 XXVI KZD ws. polityki oświatowej

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” sprzeciwia się propozycjom zmian
w prawie oświatowym przedstawionym przez korporacje samorządowe, których skutkiem będzie:
- obniżenie jakości edukacji,
- pogorszenie warunków nauczania i uczenia się,
- destabilizacja systemu oświaty i warunków pracy.

NSZZ „Solidarność” od wielu lat domaga się wzrostu nakładów na oświatę na poziomie 5% PKB.  Związek oczekuje, że jednostki samorządu terytorialnego zamiast ograniczania wydatków na oświatę, podejmą skuteczne działania wobec Rządu RP i wyegzekwują właściwy sposób i poziom subwencjonowania zadań oświatowych.
Za niedopuszczalne uważamy przenoszenie, przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiedzialności państwa za finansowanie oświaty na samorządy i rodziców.

STANOWISKO NR 8 XXVI KZD ws. wycofania się z polityki komercjalizacji i prywatyzacji publicznej służby zdrowia

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” zwraca się do Parlamentu i Rządu RP o natychmiastowe wycofanie się z komercjalizacji publicznej służby zdrowia poprzez wprowadzenie niezbędnych zmian w ustawie o działalności leczniczej.
Krajowy Zjazd Delegatów sprzeciwia się zmianom formy prawnej szpitali, które z powodu ujemnego wyniku finansowego są przekształcane w spółki prawa handlowego. Sama zmiana formy prawnej nie rozwiąże problemów finansowych i nie zatrzyma narastającej spirali zadłużania, również przekształconych placówek.
Jak potwierdzają wyniki finansowe większość już przekształconych szpitalnych spółek odnotowuje straty. Powodem jest zbyt niski poziom wyceny świadczeń medycznych, zwłaszcza wobec coraz bardziej wzrastających kosztów leczenia.
Państwo nie może wyzbywać się konstytucyjnej odpowiedzialności za organizację i finansowanie opieki zdrowotnej przerzucając ciężar tych obowiązków głównie na samorząd terytorialny. Domagamy się zatem poprawy finansowania świadczeń medycznych, zwłaszcza tych wysokospecjalistycznych, wzmocnienia roli wojewodów, którzy powinni nadzorować i koordynować przekształcenia placówek służby zdrowia w swoich regionach tak, aby zabezpieczyć równy dostęp obywateli do świadczeń medycznych.
Trzeba zbudować na nowo system opieki zdrowotnej przyjazny dla pacjentów i bezpieczny dla pracowników. Musi to być jednak system monitorowany i nadzorowany przez państwo – a nie jak dziś proponują rządzący – przez niewidzialną rękę rynku.
Krajowy Zjazd Delegatów opowiada się za systemem zdrowotnym, który powinien być oparty na bazie sieci wieloprofilowych szpitali publicznych z uzupełniającą ich ofertę szpitalami niepublicznymi.

STANOWISKO NR 9 XXVI KZD ws. zapewnienia pracownikowi prawa do odwołania się do Sądu Pracy od decyzji ZUS dotyczącej wcześniejszej emerytury.

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” uważa, że niezbędne jest podjęcie działań w celu wprowadzenia zmiany w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych tak, aby pracownik pracujący w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze nie był zobowiązany do rozwiązania stosunku pracy na dzień złożenia wniosku o emeryturę na podstawie art. 184 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.
Krajowy Zjazd Delegatów uważa, że pracownik powinien mieć prawo do złożenia wniosku do ZUS o wcześniejszą emeryturę oraz możliwość odwołania się od decyzji ZUS do sądu pracy bez rozwiązywania stosunku pracy na dzień złożenia wniosku o emeryturę, ponieważ pracownik praktycznie nie ma możliwości ponownego zatrudnienia się u ostatniego pracodawcy w razie negatywnej decyzji ZUS i sądu pracy.

STANOWISKO NR 10 XXVI KZD ws ograniczania praw pracowniczych

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” jest przeciwny wprowadzaniu do Kodeksu Pracy, pod przykrywką kryzysu, rozwiązań z pakietu antykryzysowego. Zmiany te zagrażają podstawowym prawom pracowniczym zawartym w Kodeksie Pracy.
Główne zagrożenia wynikające z proponowanych zmian to m.in.:
1. Nadużywanie elastycznej formy zatrudnienia – promowanie umów cywilno – prawnych zastępujących umowy o pracę;
2. Elastyczność rynku pracy – pracodawca może swobodnie zwalniać i zatrudniać pracowników, składa się na to krótki okres wypowiadania, relatywnie długi okres zatrudniania próbnego oraz niskie odprawy;
3. Elastyczność czasów pracy – dzielenie czasów pracy na krótsze okresy, płynność godzin, praca w ramach niepełnego etatu i systemu nadgodzin, polegające na wydłużaniu okresów rozliczeniowych do 12 miesięcy czy wydłużaniu dniówki do 13 godzin likwidując dopłaty do nadgodzin;
4. Wieloetatowość i elastyczna organizacja pracy oraz praca u wielu pracodawców.

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” zgodnie ze Stanowiskiem nr 9 XXIII KZD wnosi do Komisji Krajowej o podjęcie skutecznych działań, które spowodują zablokowanie wprowadzenia niekorzystnych zmian w prawie pracy.
Wzywamy rząd i pracodawców do zaprzestania wprowadzania antypracowniczych praw oraz praktyk, pod pozorem walki z kryzysem.

STANOWISKO NR 11 XXVI KZD ws. zmian w kodeksie pracy

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” zwraca się do Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarność” o podjęcie działań w sprawie zmian w Kodeksie Pracy dotyczących zawierania umów o pracę. Umowa o pracę powinna być zawarta w sposób uniemożliwiający wykonywanie pracy ”na czarno”.

STANOWISKO NR 12 XXVI KZD ws. łamania praw pracowniczych

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” wyraża zaniepokojenie wzrostem liczby pracodawców niewypłacających w terminie wynagrodzeń pracownikom. Według Państwowej Inspekcji Pracy w bieżącym roku o 20 tys. wzrosła liczba pracowników, którym nie wypłacono w terminie wynagrodzeń, a zaległości wzrosły do 154 mln. zł.
Kolejny raz Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” protestuje przeciw łamaniu praw pracowniczych, zwiększającej się liczbie tzw. „umów śmieciowych” oraz próbom zmian w prawie pracy prowadzącym do wydłużenia okresów rozliczeniowych czasu pracy.

STANOWISKO NR 13 XXVI KZD ws. sytuacji w przemyśle chemicznym

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” wyraża zdecydowany sprzeciw wobec działań restrukturyzacyjnych Grupy Kapitałowej Ciech S.A., w tym wobec Zakładów Chemicznych Zachem S.A. w Bydgoszczy, jako jedynego krajowego producenta pianki poliuretanowej, zaliczanego dzisiaj do grupy europejskich liderów tego sektora.
Skutki przejęcia przez obcy kapitał rynku producentów toluenodiisocjanianu (TDI)  i epichlorohydryny (EPI) będą odczuwalne nie tylko przez krajowych wytwórców tego produktu, ale także odbiją się na kondycji branży meblarskiej, motoryzacyjnej i budowlanej.
Krajowy Zjazd Delegatów wzywa Rząd RP do zaniechania działań szkodliwych dla gospodarki i kraju, które mogą stać się realną próbą niszczenia przemysłu chemicznego, bardzo ważnego dla gospodarki kraju, a co za tym idzie likwidacji tysięcy miejsc pracy.

STANOWISKO NR 14 XXVI KZD ws. przekształceń organizacyjnych w Grupie Kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” protestuje przeciwko likwidacji spółek gazownictwa zajmujących się dystrybucją gazu i funkcjonujących w nich zakładów gazowniczych, która skutkują zmianami warunków pracy i płacy zatrudnionych w nich pracowników. Spółki gazownictwa osiągają pozytywne wyniki finansowe, dlatego też dokonywanie w nich istotnych zmian organizacyjnych budzi nasz stanowczy sprzeciw.
Domagamy się również bezwzględnego wstrzymania dalszych działań reorganizacyjnych w sferze wydobycia i handlu. Obrany kierunek i tempo przeobrażeń szczególnie w obszarze obrotu stwarzają olbrzymie zagrożenie dla sprzedaży gazu ziemnego zwłaszcza w perspektywie otwarcia rynku gazu w Polsce. Likwidacja terenowych komórek organizacyjnych (BOK-ów) będzie skutkować obniżeniem jakości i przejęciem klientów PGNiG przez konkurencję (w większości są to firmy zagraniczne). Spowoduje to utratę  miejsc pracy dla pracowników PGNiG a dla społeczeństwa podwyżkę cen gazu.
Wnosimy równocześnie o przyspieszenie realizacji planów inwestycyjnych przyjętych w Planie Działalności Gospodarczej PGNiG na 2012 rok, co pozwoli poprawić sytuację spółek zależnych oraz pracowników Grupy Kapitałowej.

STANOWISKO NR 15 XXVI KZD ws. nieprzestrzegania prawa pracy w Polsce przez Koncern Alstom

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” popiera działania organizacji związkowych w koncernie Alstom w Polsce walczących o przestrzeganie międzynarodowych standardów wolności związkowych.
Firma Alstom podejmuje działania mające na celu prawne blokowanie podstawowych uprawnień związkowych poprzez ich jednostronną interpretację oraz zastraszanie pracowników. Problem ten występuje we wszystkich zakładach Koncernu Alstom w Polsce, gdzie funkcjonują związki zawodowe.
Wzywamy Zarząd i Prezesa Alstom Power sp. z o.o., do traktowania związków zawodowych jako partnera zgodnie z uprawnieniami zagwarantowanymi przez polskie i międzynarodowe prawo.

STANOWISKO NR 16 XXVI KZD ws. funkcjonowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” negatywnie ocenia działania administracji państwowej prowadzące do finansowej degradacji Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
KZD sprzeciwia się planowanym zmianom organizacyjnym tej Inspekcji zagrażającym jej prawidłowemu funkcjonowaniu domagając się:
1. Ponownego włączenia Państwowej Inspekcji Sanitarnej w struktury Ministerstwa Zdrowia.
2. Właściwego finansowania budżetowego Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które zapewni prawidłowe funkcjonowanie Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych
i pozwoli na godziwym poziomie kształtować rażąco niskie wynagrodzenia pracowników.
3. Odstąpienia od likwidacji akredytowanych laboratoriów i zwalniania wysoko kwalifikowanych pracowników.
4. Utrzymania nadzoru nad bezpieczeństwem żywności w strukturach Inspekcji Sanitarnej.
Krajowy Zjazd Delegatów ostrzega, że wobec powszechnie występujących zagrożeń epidemiologicznych, dalsze niszczenie struktur Państwowej Inspekcji Sanitarnej może mieć katastrofalne skutki dla bezpieczeństwa zdrowia publicznego w Polsce.

STANOWISKO NR 17 XXVI KZD ws. podjęcia postępowania przez Prokuraturę Gdańską w sprawie usunięcia z bramy Stoczni Gdańskiej napisu „im. Lenina”

Krajowy Zjazd Delegatów wyraża sprzeciw wobec postępowania  Prokuratury Gdańskiej w sprawie usunięcia napisu „im. Lenina” z bramy Stoczni Gdańskiej przez członków Komisji Krajowej.
Nadanie Stoczni imienia Lenina nastąpiło w czasach, gdy Polska nie była krajem suwerennym. Jednak nawet w czasach komunistycznego zniewolenia polscy stoczniowcy nie stracili ducha wolności, ani wiary przodków. Odpowiadając na wezwanie Papieża Polaka Jana Pawła II zorganizowali się i w pokojowy sposób przyczynili się do upadku komunizmu.
Świadkami zrywu niepodległościowego polskich robotników były ołtarze polowe, konfesjonały na dziedzińcu Stoczni i nieprzebrane tłumy po obu stronach bramy stoczniowej.
Tych wydarzeń nie mogą upamiętniać symbole komunistyczne. Przeciwnie – ich eksponowanie stanowi fałszowanie historii. Jest to szczególnie bolesne dla uczestników tamtych wydarzeń. Jest też  groźne dla kształtowania świadomości młodego pokolenia może bowiem  stwarzać wrażenie, że to pod tym imieniem doszło do zwycięstwa „Solidarności”.
Miejsce Lenina jest na śmietniku historii, a nie na zaszczytnym miejscu – na bramie Stoczni Gdańskiej.
Wzywamy Prokuratora Generalnego do natychmiastowego przerwania postępowania w sprawie zdjęcia napisu „im. Lenina” z bramy Stoczni Gdańskiej.

STANOWISKO NR 18 XXVI KZD ws. zwolnień członków Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w PZLPiT „Mazowsze”

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” wyraża stanowczy sprzeciw wobec zwolnienia członków Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” i dyskryminacji członków Związku w Państwowym Zespole Ludowym Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego. Niczym innym jak przejawem dyskryminacji jest wykluczenie przedstawiciela Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” z Komisji Konkursowej na kandydata na stanowisko dyrektora PZLPiT „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego w Karolinie, oraz brak dialogu pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego, a Zarządem Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”.
Krajowy Zjazd Delegatów żąda przywrócenia członków Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” do pracy i włączenia przedstawiciela Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Państwowym Zespole Ludowym Pieśni i Tańca „Mazowsze” do składu komisji konkursowej powoływanej przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.

STANOWISKO NR 19 XXVI KZD ws. nauczania religii w szkołach

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” zwraca się do Ministra Edukacji Narodowej o przywrócenie dotychczasowych przepisów regulujących nauczanie religii
w szkołach.
Usunięcie religii z ramowych planów nauczania obciąża budżety samorządów jednostek terytorialnych, co może doprowadzić do eliminacji zajęć z religii i ateizację polskiej młodzieży.

Apele

APEL NR 1 XXVI KZD ws. zawieszenia pakietu klimatycznego w UE

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” zwraca się do rządów państw oraz związków zawodowych działających w Unii Europejskiej o doprowadzenie do zawieszenia
pakietu klimatyczno-energetycznego.
Wskutek wciąż rosnącej na świecie produkcji pochodzącej z zakładów energochłonnych, rośnie globalna emisja tzw. „gazów cieplarnianych”. UE odpowiada jedynie za 14% światowej emisji CO2. Obecnie w UE wytwarza się jedynie 5,4% światowej produkcji cementu,a same Chiny produkują 57,3%. W 2011 r. Chiny wytworzyły 45,5% światowej produkcji stali, a UE jedynie 11,6%. W tym samym roku Chiny wydobyły 49,5% światowej produkcji węgla, UE jedynie 4,2%.
Skala tego porównania wskazuje, że bez wprowadzenia wspólnej polityki klimatycznej w skali świata i przyjęcia jej przez takie kraje, jak Chiny, USA, Rosję, Brazylię czy Indie, nie zrealizuje się założonego przez UE obniżenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery Ziemi.
Polityka klimatyczna UE nie ma żadnego wpływu na klimat naszego globu, ma natomiast niebagatelne znaczenie dla jej obywateli. W następstwie tej polityki Unia Europejska utraci setki tysięcy miejsc pracy a spora część jej społeczeństwa pogrąży się w ubóstwie.
1 styczna 2013 r. wchodzą w życie postanowienia unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego, wskutek których w Polsce, gdzie produkcja energii w ponad 90% oparta jest na węglu, ceny energii elektrycznej i cieplnej wzrosną o ok. 20 – 30%, a w kolejnych latach tendencja ta wciąż będzie rosła.
NSZZ „Solidarność” jest współinicjatorem Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej na rzecz zawieszenia Pakietu Klimatyczno-Energetycznego do czasu, gdy zostanie podpisana globalna umowa dotycząca emisji CO2 przez największych światowych emitentów, takich jak Chiny, USA czy Indie.

Krajowy Zjazd Delegatów zwraca się do rządów państw i związków zawodowych działających w UE o poparcie tej inicjatywy. Unii Europejskiej i jej obywateli nie stać na dalszą degradację jej gospodarki, przez sztuczne zawyżanie cen energii i produktów przemysłowych wskutek realizacji polityki klimatycznej UE.

APEL NR 2 XXVI KZD ws. wsparcia finansowego Fundacji „Smoleńsk 2010”

Krajowy Zjazd Delegatów apeluje do wszystkich jednostek organizacyjnych, członków i sympatyków Związku o wsparcie finansowe realizacji filmu poświęconego tragicznej śmierci Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i towarzyszących mu osób. Film ten może powstać tylko przy wsparciu ludzi i środowisk niezależnych, a NSZZ „Solidarność”, który 10 kwietnia 2010 stracił wielu wiernych przyjaciół ma moralny obowiązek wsparcia takiej inicjatywy.

APEL NR 3 XXVI KZD ws. restrukturyzacji Poczty Polskiej S.A.

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” apeluje do Rządu RP o wstrzymanie zmian restrukturyzacyjnych w Poczcie Polskiej S.A., wprowadzanych sprzecznie z zasadami dialogu społecznego, bez rzetelnej konsultacji ze związkami zawodowymi.
Proponowane przez rząd zmiany destabilizują rynek usług pocztowych w kraju, osłabiając w ten sposób strategiczną gałąź usług publicznych, jaką jest Poczta Polska S.A.

APEL NR 4 XXVI KZD ws. orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie uchylenia art. 28 nowelizacji ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. „o zmianie ustawy  o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw”

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” apeluje do Rządu RP o przyjęcie takich uregulowań prawnych, które pozwoliłyby na zwrot niesłusznie zawieszonych świadczeń emerytalnych bez konieczności indywidualnego występowania do sądu przez pokrzywdzonego.

APEL NR 5 XXVI KZD ws. finansowania nauki i szkolnictwa wyższego

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” apeluje do Parlamentarzystów RP o dokonanie korekty ustawy budżetowej na rok 2013 w części dotyczącej nauki i szkolnictwa wyższego, tak by zapewnić środki na realizację zobowiązań przyjętych przez Rząd RP odnoście docelowego dochodzenia do finansowania szkolnictwa wyższego na poziomie przyjętym w Unii Europejskiej.
Według danych OECD Polska znajduje się na jednym z ostatnich miejsc w Unii Europejskiej w wysokości przeznaczanych środków finansowych z budżetu państwa na jednego studenta. Budowanie społeczeństwa opartego na wiedzy wymaga znaczącego zwiększenia nakładów z budżetu państwa.

APEL NR 6 XXVI KZD ws. opracowania Narodowej Strategii Demograficznej

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” nawiązując do prac kończącego się
II Kongresu Demograficznego wzywa władze państwowe do opracowania Narodowej Strategii Demograficznej oraz prowadzenia polityki prorodzinnej.

 

List do Ojca Świętego Benedykta XVI

JEGO ŚWIĄTOBLIWOŚĆ
Benedykt XVI – Papież
W a t y k a n

Umiłowany Ojcze Święty,
prosimy o przyjęcie wyrazów głębokiego szacunku, które w imieniu wszystkich członków Związku przesyłają Delegaci zebrani w Kielcach na XXVI Sesji Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”.

Czcigodny Ojcze Święty,
rozpoczynający się Rok Wiary i zbliżający się adwent kierują naszą uwagę w stronę Katechizmu Kościoła Katolickiego i nakazują poddać się głębokiej refleksji, zwłaszcza
w dobie trwającego kryzysu. NSZZ „Solidarność” jest gotowy na zrealizowanie apelu  Waszej Świątobliwości o pokonanie gospodarczego i społecznego kryzysu wspólnie,
w sposób odpowiedzialny, angażując wszystkich uczestników rynku pracy.

Dziękujemy za to, że podobnie jak wielki poprzednik Waszej Świątobliwości, błogosławiony Jan Paweł II, doceniasz Ojcze Święty znaczenie niezależnego ruchu związkowego i jego fundamentalną rolę w społeczeństwie.
Prosimy o Apostolskie Błogosławieństwo, byśmy umieli budować Polskę opartą na fundamencie wartości chrześcijańskich, których tak bardzo obawiają się nowoczesna Europa i świat.

Ojcze Święty,
nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niech będą dla nas wszystkich okazją do otwarcia się na drugiego człowieka. Przyjmij Wasza Świątobliwość nasze najszczersze życzenia zdrowia
i wielu sił  w szerzeniu nauki Chrystusa.

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę