Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników (cz. 1)

Przedstawiamy zagadnienia związane z nabyciem prawa i wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zwanego potocznie trzynastką.

Zagadnienie

Prawo do „trzynastki” w przypadku przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę, gdy w nowym zakładzie pracy dodatkowe wynagrodzenie roczne nie jest wypłacane.

Przejście zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę sprowadza się do wstąpienia nowego pracodawcy w miejsce jego poprzednika, jako strony trwających na poprzednich warunkach stosunków pracy. Sąd Najwyższy niejednokrotnie wypowiadał się w swoich rozstrzygnięciach, że stosunek pracy u pracodawcy przejmującego, zwłaszcza w zakresie rodzaju umowy o pracę oraz zasad wynagradzania, kształtuje się na tych samych warunkach, co u poprzedniego pracodawcy. Przepis art. 231 k.p. ma bowiem charakter ochronny i gwarancyjny, a jego funkcją jest zapewnienie pracownikom stabilizacji zatrudnienia i jego warunków w wypadku zmiany pracodawcy spowodowanej przejęciem ich zakładu pracy przez inny podmiot.

W wyroku z 26.11.2003 r. (I PK 620/02) SN podkreślił, iż zmiana warunków zatrudnienia w związku z przejściem zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę wymaga zastosowania trybu wypowiedzenia zmieniającego.

Reasumując, pracownicy zachowują prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które po przejściu części zakładu pracy na nowego pracodawcę, stało się integralną częścią warunków zatrudnienia pracowników, wynikających z ich umów o pracę.

Stan prawny na14.02.2018 r.

Maria Szwajkiewicz

Download PDF
Powrót Drukuj stronę