Dobrowolne odejścia bez podatku

Czy odszkodowanie wypłacone pracownikowi w ramach programu dobrowolnych odejść jest objęte zwolnieniem od podatku?

Co do zasady opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszystkie dochody osiągane przez podatnika, za wyjątkiem tych, które zostały wymienione jako zwolnione od podatku.

Zgodnie z doprecyzowanym przepisem art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT wolne od podatku są odszkodowania lub zadośćuczynienia przyznane na podstawie przepisów lub postanowień układów zbiorowych pracy, porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów, o których mówi art. 9 § 1 kodeksu pracy.

W sytuacji opisanej, Regulamin Programu Dobrowolnych Odejść reguluje prawa i obowiązki stron stosunku pracy i jest regulaminem w rozumieniu art. 9 § 1 k.p., zatem odszkodowanie wypłacone pracownikowi w związku z utratą zatrudnienia nie zostanie pomniejszone o należny fiskusowi podatek.

Należy jednak pamiętać, iż z takiego zwolnienia podatkowego nie skorzystają pracownicy otrzymujący odprawę, wypłacaną na podstawie przepisów ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Ustawa o PIT nie przewiduje bowiem takiego zwolnienia przedmiotowego.

Stan prawny na 20.04.2016 r.

Podstawa prawna: art. 21
ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Maria Szwajkiewicz

Download PDF
Powrót Drukuj stronę