Dialog społeczny i partnerstwo

Podczas obrad Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 4 października w Gdańsku związkowcy i pracodawcy zgodzili się, że dialog społeczny, podstawowy instrument regulowania relacji społecznych w państwie demokratycznym, musi być częścią systemu, a partnerzy dialogu muszą mieć równe szanse działania.

„Strony dialogu w województwie pomorskim, mimo różnic podejścia do dialogu społecznego, wyrażają gotowość do aktywnego działania na tym polu” – czytamy w stanowisku WRDS. Wart podkreślenia jest fakt, że jest to wspólne stanowisko przedstawicieli strony społecznej, jak i pracodawców. Mamy nadzieję, że spojrzenie na dialog prezentowane przez liderów organizacji pracodawców w WRDS stanie się zdaniem powszechnym przedsiębiorców prowadzących firmy stowarzyszone w tychże organizacjach. Pod obrady WRDS trafił też raport pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego na temat przekształceń w szpitalach podległych marszałkowi województwa. Na wniosek przewodniczącego Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” Krzysztofa Dośli stanowisko w tej sprawie będzie przyjęte na kolejnej sesji WRDS. Raport ten będzie też przedmiotem konsultacji w ramach Sekcji Służby Zdrowia NSZZ „S” Regionu Gdańskiego.

 

Fragmenty stanowiska Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z 4 października 2016 roku

Dialog społeczny to podstawowy instrument efektywnego regulowania relacji społecznych w państwie demokratycznym.

Strony dialogu, aby był on efektywny, powinny prowadzić dialog w dobrej wierze, tak by jego pozytywne efekty wprowadzić w życie bez zwłoki i z przekonaniem, że osiągnięty rezultat jest wartością, która daje obu stronom korzyści a nie tylko złym kompromisem. Zakładanie a także funkcjonowanie związków zawodowych nie może być traktowane przez kierownictwa niektórych firm jako działanie nie przynoszące korzyści a jedynie utrudnienie dla funkcjonowania przedsiębiorstwa, z którymi trzeba walczyć, niekiedy w postaci rozwiązywania umowy o pracę z organizatorami związku. Przeszkodą wzrostu uzwiązkowienia są także regulacje związane ze zrzeszaniem się osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych, osób samozatrudnionych oraz fakt, że powyżej 90 procent firm to firmy zatrudniające mniej niż 10 osób.

Państwo winno dostarczyć jasnych i precyzyjnych rozwiązań prawnych umożliwiających wprowadzenie w życie efektów dialogu społecznego. Potrzebne jest wzmocnienie prawne partnerów społecznych poprzez poszerzenie kompetencji Rad Dialogu Społecznego. Wnioski z debat odbywających się na poziomie wojewódzkim winny być przekazywane krajowej radzie dialogu oraz odpowiednim ministerstwom, tak by stały się elementem nie tylko rozwiązań regionalnych ale i krajowych. Rady dialogu winny być stałym elementem opiniotwórczym dla centralnych inicjatyw rządowych.

Związki zawodowe winny mieć określony prawnie dostęp do odpowiednich danych i informacji o stanie firmy, umożliwiających negocjacje oparte o fakty a nie przypuszczenia. Związki zawodowe zauważają niechęć części pracodawców do prowadzenia rokowań w tym zakresie. Zbyt często pojawiają się głosy, iż zysk przedsiębiorstwa to własność prywatnego właściciela, zapominając, iż nie byłby on możliwy bez efektywnego działania załogi.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę