Delegujesz pracownika? Pamiętaj o ubezpieczeniu!

Z roku na rok rośnie liczba pracowników delegowanych z pomorskiego do pracy za granicą. Dawniej trudno było ustalić i wypłacać np. świadczenia z zabezpieczenia społecznego. Dzięki przepisom prawa wspólnotowego skoordynowano systemy zabezpieczenia społecznego.

 

Zasadą jest ubezpieczenie w kraju w którym się pracuje. Wyjątkiem są pracownicy delegowani, którzy czasowo pracują w innym państwie UE. Mimo wykonywania pracy za granicą, podlegają oni ubezpieczeniom w państwie z którego są delegowani. Umożliwia to zastosowanie polskich przepisów. Czasowość oznacza, że okres delegowania nie powinien być dłuższy niż 24 miesiące. Nie może to bowiem być  stała forma świadczenia usług. Jeśli kolejne delegowanie dotyczy tego samego pracownika, tych samych przedsiębiorstw i tego samego państwa, konieczna jest przerwa między delegowaniami. Wynosi ona co najmniej 2 miesiące. Jeśli miejscem delegowania będzie inne państwo, pracownik będzie  podlegał ubezpieczeniom w Polsce.

Aby delegować pracowników, pracodawca musi normalnie prowadzić działalność w Polsce.  Badając ten warunek ZUS bierze pod uwagę m.in.: gdzie jest jego siedziba i administracja, skąd rekrutuje pracowników, ile personelu zatrudnia w Polsce i za granicą, ile umów realizuje w Polce i za granicą, jakie obroty osiąga w państwie delegującym. Bezpośrednio przed delegowaniem pracownik musi być ubezpieczony w Polsce co najmniej przez miesiąc. Poza tym, przez cały okres delegowania musi być bezpośredni związek między pracodawcą i pracownikiem. Co ważne, pracownik delegowany nie może być wysłany do pracy, aby wymienić inną delegowaną osobę. W wyjątkowych okolicznościach możliwe jest zastąpienie osoby już oddelegowanej, pod warunkiem, że przysługujący okres delegowania nie dobiegł końca. Może to mieć miejsce, gdy np. pracownika, który został oddelegowany na 20 miesięcy, po 10 miesiącach ciężko zachorował i należało go zastąpić. W takiej sytuacji uzasadnione byłoby zezwolenie na delegowanie innej osoby na pozostałe 10 miesięcy.

Przed wyjazdem pracownik delegowany otrzymuje wydawane na wniosek pracodawcy zaświadczenie A1. Potwierdza ono, że w czasie pracy za granicą jest nadal ubezpieczony w Polsce. Od ubiegłego roku ZUS prowadzi ogólnopolski rejestr zaświadczeń A1 i wydaje je ze specjalnej aplikacji. Dlatego delegujący nie muszą wypełniać papierowego druku zaświadczenia, aby przyspieszyć jego wydanie. Wystarczy sam dostępny w placówkach albo na stronie internetowej wniosek. Pomocą w jego wypełnieniu i przygotowaniu dokumentów służą doradcy.

ZUS, regionalny rzecznik prasowy województwa pomorskiego
Krzysztof Cieszyński 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę