Czas pracy w 2015 roku

Pracownicy zatrudnieni w podstawowym systemie czasu pracy wykonują pracę 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy.

W każdym systemie czasu pracy, jeżeli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi lub technicznymi lub dotyczącymi organizacji pracy, okres rozliczeniowy może być przedłużony, nie więcej jednak niż do 12 miesięcy, przy zachowaniu ogólnych zasad dotyczących ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.

W 2015 roku pracownicy zatrudnieni w pięciodniowym tygodniu pracy będą pracowali dłużej o 16 godzin niż w roku minionym, a mianowicie 252 dni.

Mogą jednak liczyć aż na 113 dni wolnych od pracy. Dni wolne to dni świąteczne, ustawowo wolne od pracy oraz soboty i niedziele, które co do zasady są dniami wolnym od pracy dla większości pracowników. Ponadto należy pamiętać, że pracownik ma prawo do 20 lub 26 dni urlopu wypoczynkowego. Przy odpowiednim połączeniu dni świątecznych, weekendów oraz dni urlopu wypoczynkowego pracownik może liczyć na znacznie dłuższy wypoczynek.

Długie weekendy w 2015 roku

W 2015 roku dwukrotnie będzie można skorzystać z dnia wolnego za święto przypadające w sobotę

Od 8 października 2012 r. (od daty publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego w Dzienniku Ustaw, w sprawie K 27/11), pracodawcy muszą oddawać pracownikom wolny dzień, jeśli święto przypadnie w dzień wolny z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy – najczęściej chodzi o sobotę, która dla większości pracowników jest dniem wolnym.

Zgodnie z art. 130 § 2 k.p każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

W roku 2015 dwa święta wypadną w sobotę, będzie to 15 sierpnia – Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny oraz 26 grudnia – drugi dzień świąt Bożego Narodzenia.

Pracodawca nie jest zobowiązany do udzielenia dnia wolnego za święto wypadające w niedzielę, która dla danego pracownika jest dniem wolnym od pracy. Pracodawca nie ma również obowiązku udzielenia dnia wolnego za święto, które wypada w dzień wolny inny niż niedziela pracownikom przebywającym na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby oraz pracownikom przebywającym na urlopie macierzyńskim. Co do zasady bowiem zasiłek chorobowy oraz zasiłek macierzyński przysługuje za cały okres niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy.

Czas pracy osób niepełnosprawnych

Zgodnie z ostatnimi zmianami w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, od dnia 16 lipca 2014 r. – Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

Powołane zmiany stanowiły realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 czerwca 2013 r., sygn. K 17/11, ogłoszonego w Dzienniku Ustaw w dniu 9 lipca 2013 r.

Stosowanie norm czasu pracy, o których mowa w art. 15 ustawy (czyli 7 godzin na dobę), nie powoduje obniżenia wynagrodzenia wypłacanego w stałej miesięcznej wysokości. Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepełnosprawności.

Ponadto osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia:

  • w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej niż raz w roku
  • w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.

Łączny wymiar dodatkowego urlopu i zwolnienia od pracy, o którym mowa powyżej, nie może przekroczyć 21 dni roboczych w roku kalendarzowym.

Maria Szwajkiewicz

Miesiąc

Święto wolne od pracy

Opis długiego weekendu

Liczba dni urlopu wypoczynkowego do wykorzystania

Wymiar dni wolnych od pracy

Styczeń

Trzech Króli

Święto Trzech Króli przypada we wtorek.

2

(2 stycznia
i 5 stycznia)

6 (1-6 stycznia)

Kwiecień

święta wielkanocne

Pierwszy i drugi dzień świąt wielkanocnych jak co roku przypada w niedzielę i poniedziałek.

0

3
(4-6) kwietnia

Maj

Święto Pracy

Święto Pracy przypada w piątek. Natomiast Święto Konstytucji 3 maja przypada w niedzielę – za święto przypadające w niedzielę nie otrzymujemy dodatkowego dnia wolnego.

0

3
(od 1 do 3 maja)

Czerwiec

Boże Ciało

Święto Bożego Ciała przypada jak co roku w czwartek, po wzięciu jednego dnia urlopu dnia 5 czerwca zyskujemy 4 dni wolne.

1
(5 czerwca)

4
(4-7 czerwca)

Listopad

Narodowe Święto Niepodległości

Święto Niepodległości przypada w środę. Wzięcie dwóch dni urlopu wydłuży wypoczynek do 5 dni.

2
(12-13 listopada)

5
(11-15 listopada)

Grudzień

Boże Narodzenie

Święto Bożego Narodzenia przypada w piątek i sobotę. Przy założeniu, że Wigilia będzie dniem wolnym za drugi dzień BN przypadający
w sobotę przy wykorzystaniu 4 dni urlopu można liczyć na 10 dni wypoczynku.

4

(28-31 grudnia)

10

(24-31 grudnia)

Download PDF
Powrót Drukuj stronę