Szczególna pomoc dla działaczy opozycji PRL

Z dniem 31 sierpnia 2015 r. wchodzi w życie ustawa przyznająca szczególny status działaczom opozycji i osobom represjonowanym z powodów politycznych, angażujących się w latach 1956-1989 w działalność antykomunistyczną.

Celem ustawy jest także zagwarantowanie tym osobom, które dziś znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, pomocy finansowej.

I. Do kogo adresowana jest ustawa

Działaczem opozycji antykomunistycznej jest osoba, która w okresie od dnia 1 stycznia 1956 r. do dnia 4 czerwca 1989 r. łącznie przez co najmniej 12 miesięcy prowadziła, w ramach struktur zorganizowanych lub we współpracy z nimi, zagrożoną odpowiedzialnością karną działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności.

Do okresu 12 miesięcy, o którym mowa powyżej, nie wlicza się okresów działalności w ramach niezależnego ruchu związkowego lub niezależnego ruchu studenckiego, prowadzonej w okresie od dnia 31 sierpnia 1980 r. do dnia 12 grudnia 1981 r.

Ustawa określa również status osoby represjonowanej (art. 3 ustawy).

II. Potwierdzenie statusu

Status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych potwierdza, w drodze decyzji administracyjnej, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Wcześniej prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu zaświadcza, iż osoba ubiegająca się o potwierdzenie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych posiada w swoim życiu faktycznie okresy represji z powodów politycznych.

III. Warunki przyznawania świadczenia

1. Świadczenie pieniężne lub pomoc pieniężna może być przyznana osobom uprawnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych.

Świadczenie specjalne w założeniu ustawodawcy ma spełniać rolę świadczenia rentowego o charakterze stałym.

Pomoc pieniężna natomiast może być przyznawana incydentalnie, w szczególnych przypadkach, np. na częściowe pokrycie kosztów zakupu wózka inwalidzkiego, sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych, dostosowanie pomieszczeń mieszkalnych do rodzaju inwalidztwa oraz opłacanie pomocy pielęgnacyjnej.

2. Warunkiem przyznania świadczenia pieniężnego jest spełnienie odpowiednich kryteriów dochodowych, a mianowicie, jeżeli:

  • dochód samotnie gospodarującej osoby uprawnionej nie przekracza kwoty odpowiadającej 220 proc. najniższej emerytury,
  • dochód na osobę w rodzinie osoby uprawnionej nie przekracza kwoty odpowiadającej 150 proc. najniższej emerytury.

3. Pomoc pieniężna może być przyznana, jeżeli:

  • dochód samotnie gospodarującej osoby uprawnionej nie przekracza kwoty odpowiadającej 220 proc. najniższej emerytury.
  • dochód na osobę w rodzinie osoby uprawnionej nie przekracza kwoty odpowiadającej 150 proc. najniższej emerytury.

Świadczenie przyznaje się w kwocie 400 złotych na okres 12 miesięcy. W przypadku osób, które ukończyły 67 lat, świadczenie pieniężne może być przyznane na okres do 60 miesięcy, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach bezterminowo.

Pomoc pieniężna jest przyznawana w formie pomocy jednorazowej:

  • w przypadku trudnej sytuacji materialnej oraz zaistnienia zdarzeń losowych – do wysokości 150 procent najniższej emerytury,
  • na częściowe pokrycie kosztów zakupu wózka inwalidzkiego, sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych ułatwiających pracę i życie, dostosowania pomieszczeń mieszkalnych do rodzaju inwalidztwa – do wysokości 300 procent najniższej emerytury.

Pomoc pieniężną przyznaje się nie częściej niż raz na 12 miesięcy.

IV. Przyznanie świadczeń

Świadczenie pieniężne i pomoc pieniężną przyznaje, w drodze decyzji administracyjnej, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, na wniosek osoby uprawnionej. Gdzie się należy zwrócić w IPN: Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ul. Witomińska 19, Gdynia, tel. 58 660 67 45.

WAŻNE!

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu udziela pomocy w sporządzeniu wniosku o potwierdzenie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.

Stan prawny na 13.08.2015 r.

Maria Szwajkiewicz

Download PDF
Powrót Drukuj stronę