Brak pomocy dla bezrobotnych 50+

Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że bezrobotni powyżej 50 roku życia pozostają u nas praktycznie bez żadnej pomocy w znalezieniu stałej pracy. W ofercie urzędów pracy praktycznie nie ma szkoleń pozwalających rozwijać lub zmieniać kwalifikacje zawodowe, a większość programów dla tej grupy, realizowanych przez powiatowe urzędy pracy, jest krótkotrwała i nieskuteczna. NIK stwierdza, że nie spełniają one swojej podstawowej roli, jaką jest doprowadzenie do trwałego wyjścia z bezrobocia.

Takie są wnioski z kontroli, jaką NIK przeprowadziła w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz w 24 wybranych powiatowych urzędach pracy. Jej zasadniczym celem było sprawdzenie, jak realizują one programy aktywizacji zawodowej osób starszych. Wynika z niej, że pracodawcy, którzy biorą udział w tych programach, zyskują dodatkową siłę roboczą, nie ponosząc żadnych kosztów. Nie przedłużają jednak umów zatrudnionym, a urzędy pracy nie mają odpowiednich instrumentów prawnych, by wyegzekwować kontynuację zatrudnienia.

Działania aktywizujące zawodowo są finansowane głównie ze środków Funduszu Pracy. Dysponentem Funduszu jest minister właściwy ds. pracy. Środki Funduszu są przeznaczone na rozwój i tworzenie instrumentów rynku pracy, służących zwiększeniu szans bezrobotnych na znalezienie stałego zatrudnienia. Drugim w kolejności źródłem finansowania działań aktywizujących zawodowo są środki europejskie. W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki przewidziano szereg form wsparcia, adresowanych do osób po 50. roku życia, które mają charakter aktywizacyjno-zawodowy, edukacyjny, profilaktyczno-zdrowotny i integracyjny. Nie ma natomiast w nim odrębnych, wydzielonych działań w całości skierowanych do osób w tej grupie wiekowej. Ich udział w poszczególnych działaniach zapewniony jest przez kryteria przyznające dodatkową premię punktową w ocenie merytorycznej projektu, pozwalającą na preferowanie form wsparcia kierowanych do tej grupy osób.

NIK w swoim raporcie zwraca uwagę, że wskaźniki efektywności zatrudnienia, na podstawie których Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ocenia sytuację, są zbyt optymistyczne i nie oddają prawdziwej skali problemu.

Osoby powyżej 50. roku to ponad jedna piąta ogółu bezrobotnych, zarejestrowanych w urzędach pracy. Od 2010 ich liczba systematycznie wzrasta.

„PWP – Partnerstwo na rzecz promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych w województwie pomorskim” – Zapraszamy do zapoznania się z nowym projektem!

Wysokie i stale uzupełniane kwalifikacje przyczyniają się do większej wydajności pracy i konkurencyjności gospodarki, umożliwiają elastyczne dopasowanie się do ciągle zmieniających się potrzeb rynku pracy. Kształcenie ustawiczne staje się narzędziem do przeciwdziałania bezrobociu, ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. Uruchomiony właśnie projekt „PWP – Partnerstwo na rzecz promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych w województwie pomorskim” ma pomóc – najprościej rzecz ujmując – w wypromowaniu nawyku nieustającego rozwoju i podnoszenia poziomu wiedzy pośród mieszkańców naszego regionu.

Zobacz więcej…>>

Strona projektu…>>

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę