ABC BHP. Telepraca

Telepraca oznacza pracę wykonywaną:

 • regularnie,
 • poza zakładem pracy,
 • z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Pojęcie środków komunikacji elektronicznej reguluje ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgodnie z nią poprzez środki komunikacji elektronicznej rozumie się wszelkiego rodzaju rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne, umożliwiające porozumiewanie się na odległość, a w szczególności pocztę elektroniczną.

Zgodnie z kodeksem pracy (art. 675) telepracownikiem jest pracownik, który wykonuje pracę w wyżej wymienionych warunkach i przekazuje pracodawcy wyniki pracy w szczególności za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Warunki stosowania telepracy określa się w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i zakładową organizacją związkową, a w przypadku, gdy u pracodawcy działa więcej niż jedna zakładowa organizacja związkowa – w porozumieniu między pracodawcą a tymi organizacjami.

Jeżeli nie jest możliwe uzgodnienie treści porozumienia ze wszystkimi zakładowymi organizacjami związkowymi, pracodawca uzgadnia treść porozumienia z organizacjami reprezentatywnymi.

Jeżeli w terminie 30 dni od dnia przedstawienia przez pracodawcę projektu porozumienia nie dojdzie do jego zawarcia, pracodawca określa warunki stosowania telepracy w regulaminie, uwzględniając ustalenia podjęte w toku uzgodnień.

Jeżeli u danego pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe, warunki stosowania telepracy określa pracodawca w regulaminie, po konsultacji z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy.

Uzgodnienie między stronami umowy, że praca będzie wykonywana w formie telepracy, może nastąpić:

 1. przy zawieraniu umowy o pracę albo
 2. w trakcie zatrudnienia.

Niedopuszczalne jest powierzenie wykonywania pracy w formie telepracy na podstawie art. 42 par. 4 kodeksu pracy, zezwalającego pracodawcy w przypadkach uzasadnionych jego potrzebami, na powierzenie pracownikowi innej pracy niż określona w zawartej umowie, na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym.

Pracodawca jest obowiązany:

 1. dostarczyć telepracownikowi niezbędny sprzęt spełniający wymagania BHP,
 2. ubezpieczyć sprzęt,
 3. pokryć koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją sprzętu,
 4. zapewnić telepracownikowi pomoc techniczną i niezbędne szkolenia w zakresie obsługi sprzętu.

Pracodawca i telepracownik mogą w odrębnej umowie określić dodatkowe warunki.

Telepracownik nie może być traktowany mniej korzystnie w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji niż inni pracownicy zatrudnieni przy takiej samej lub podobnej pracy. Pracownik nie może też być w jakikolwiek sposób dyskryminowany z powodu podjęcia pracy w formie telepracy, jak również odmowy podjęcia takiej pracy. Pracodawca ma obowiązek umożliwić telepracownikowi, na zasadach przyjętych dla ogółu pracowników, przebywanie na terenie zakładu pracy, kontaktowanie się z innymi pracownikami oraz korzystanie z pomieszczeń i urządzeń pracodawcy, z zakładowych obiektów socjalnych i prowadzonej działalności socjalnej.

Pracodawca ma prawo kontrolować wykonywanie pracy przez telepracownika w miejscu wykonywania pracy, ale jeżeli praca jest wykonywana w domu, za uprzednią zgodą telepracownika wyrażoną na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wykonywanie czynności kontrolnych nie może naruszać prywatności telepracownika i jego rodziny ani utrudniać korzystania z pomieszczeń domowych.

Jeżeli praca jest wykonywana w domu telepracownika, pracodawca realizuje wobec niego obowiązki określone w dziale dziesiątym kodeksu pracy, z wyłączeniem:

 1. obowiązku dbałości o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy, określonego w art. 212 pkt 4,
 2. obowiązków określonych w rozdziale III tego działu dotyczących wymagań dla obiektów budowlanych i pomieszczeń pracy,
 3. obowiązku zapewnienia odpowiednich urządzeń higieniczno-sanitarnych (art. 233 k.p.).

Na pracodawcy ciążą także obowiązki w zakresie dostosowania stanowiska pracy telepracownika do wymagań określonych w rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. nr 148 poz. 973).

Iwona Pawlaczyk

Download PDF
Powrót Drukuj stronę