ABC BHP: Szatnie

Szatnie należą do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, które zgodnie z kodeksem pracy pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom. Szatnie powinny być dostosowane do rodzaju prac, stopnia narażenia pracownika na zabrudzenia ciała i zanieczyszczenia jego odzieży substancjami szkodliwymi, trującymi lub materiałami zakaźnymi.

Powinny być urządzone w oddzielnych lub wydzielonych pomieszczeniach, które powinny być suche i w miarę możliwości, oświetlone światłem dziennym.

W szatni powinny być zapewnione miejsca siedzące dla co najmniej 50 procent zatrudnionych na najliczniejszej zmianie, a szafy na odzież powinny spełniać wymagania Polskiej Normy.

Szatnie dzieli się na:

1. szatnie odzieży własnej pracowników – przeznaczone do przechowywania odzieży należącej do pracowników (domowej), jeżeli ze względów higienicznych odzież ta nie powinna stykać się z odzieżą roboczą i środkami ochrony indywidualnej;

2. szatnie odzieży roboczej i ochronnej – przeznaczone do przechowywania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej;

3. szatnie podstawowe – przeznaczone do przechowywania odzieży własnej pracowników oraz odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej;

4. szatnie przepustowe – składające się z części przeznaczonej na odzież własną pracowników, części przeznaczonej na odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej oraz przepustowego zespołu sanitarnego z natryskami łączącego obie te części.

W zespole szatni przeznaczonym dla pracowników zatrudnionych przy pracach powodujących znaczne zabrudzenie odzieży lub jej zamoczenie oraz dla pracowników, których odzież robocza musi spełniać szczególne wymagania higieniczno-sanitarne, powinny znajdować się pomieszczenia wyposażone w urządzenia do odkażania, odpylania i suszenia odzieży oraz czyszczenia obuwia – odpowiednio do potrzeb. Na każdego pracownika korzystającego z suszarni powinno przypadać co najmniej 0,2 mkw. powierzchni podłogi.

Szatnia odzieży roboczej i ochronnej powinna być urządzona dla pracowników zatrudnionych przy pracach powodujących znaczne zabrudzenie odzieży lub jej zamoczenie oraz dla pracowników, których odzież robocza musi spełniać szczególne wymagania higieniczno-sanitarne.

Zarówno szatnia odzieży własnej pracowników, jak i szatnia odzieży roboczej i ochronnej powinny być wyposażone w szafy przeznaczone do indywidualnego użytku każdego pracownika, na którego powinno przypadać co najmniej 0,3 mkw. wolnej powierzchni podłogi.

Szatnia odzieży roboczej i ochronnej powinna mieć bezpośrednie połączenie z umywalnią, z natryskami i szatnią odzieży własnej pracowników.

Szatnia podstawowa może być urządzona zamiast osobnych szatni odzieży własnej pracowników oraz szatni odzieży roboczej i ochronnej dla zatrudnionych przy pracach, podczas których zabrudzenie odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej występuje w tak małym stopniu, że nie stwarza ryzyka zanieczyszczenia odzieży własnej pracowników. Szatnia ta powinna mieć bezpośrednie połączenie z umywalnią, a na każdego pracownika korzystającego z niej powinno przypadać co najmniej 0,5 mkw. wolnej powierzchni podłogi.

Szatnia przepustowa powinna być urządzona dla pracowników zatrudnionych przy pracach związanych ze stosowaniem lub wydzielaniem się substancji trujących, zakaźnych, promieniotwórczych, drażniących lub uczulających oraz innych substancji o nieprzyjemnym zapachu, a także przy pracach pylących, w wilgotnym i gorącym mikroklimacie lub powodujących intensywne brudzenie.

Szatnia przepustowa powinna spełniać następujące wymagania:

1. część szatni przeznaczona na odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej powinna odpowiadać wymaganiom dla szatni odzieży roboczej i ochronnej,

2. część szatni przeznaczona na odzież własną pracowników powinna odpowiadać wymaganiom dla szatni odzieży własnej pracowników,

3. ruch użytkowników szatni przepustowej pomiędzy obu jej częściami powinien odbywać się wyłącznie przez zespół sanitarny z natryskami.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
(Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).

Iwona Pawlaczyk

Download PDF
Powrót Drukuj stronę