ABC BHP. Nowelizacja rozporządzenia w sprawie BHP przy ręcznych pracach transportowych

Z dniem 1 maja 2017 r. weszło w życie rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z dnia 25 kwietnia 2017 r zmieniające rozporządzenie z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. Tytuł nowego rozporządzenia otrzymał brzmienie: „W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym”.

Przepisy nowego rozporządzenia nie naruszają wymagań określonych w przepisach o dozorze technicznym, a także wymagań dotyczących ręcznego przemieszczania ciężarów przez młodocianych oraz kobiety w ciąży i kobiety karmiące dziecko piersią, określonych w przepisach w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac oraz w przepisach w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią, wydanych na podstawie kodeksu pracy.

Rozporządzenie ws. BHP przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym określa między innymi dopuszczalne masy przemieszczanych przedmiotów, ładunków lub materiałów, dopuszczalne wartości sił niezbędne do ich przemieszczania oraz dopuszczalne wartości wydatku energetycznego na wykonanie pracy związanej z wysiłkiem fizycznym, w tym z podnoszeniem i przenoszeniem przedmiotów przez pracowników.

Zgodnie z nowelizacją wydatek energetyczny netto niezbędny do wykonywania pracy związanej z wysiłkiem fizycznym, w tym z podnoszeniem i przenoszeniem przedmiotów, w czasie zmiany roboczej nie może przekraczać dla kobiet 5000 kJ, a dla mężczyzn 8400 kJ. Natomiast przy pracy dorywczej, tzn. nie częściej niż 4 razy na godzinę, jeżeli łączny czas wykonywania tych prac nie przekracza 4 godzin na dobę – 20 kJ/ min dla kobiet oraz 30 kJ/min dla mężczyzn.

Masa przedmiotów podnoszonych i przenoszonych przez jednego pracownika nie może przekraczać:

1. dla kobiet – 12 kg przy pracy stałej oraz 20 kg przy pracy dorywczej,

2. dla mężczyzn – 30 kg przy pracy stałej oraz 50 kg przy pracy dorywczej.

Masa przedmiotów podnoszonych przez jednego pracownika na wysokość powyżej obręczy barkowej nie może przekraczać:

1. dla kobiet – 8 kg przy pracy stałej oraz 14 kg przy pracy dorywczej,

2. dla mężczyzn – 21 kg przy pracy stałej oraz 35 kg przy pracy dorywczej.

Jeżeli przedmioty są przenoszone przez jednego pracownika na odległość przekraczającą 25 metrów albo jeżeli przedmioty są przenoszone pod górę po nierównej powierzchni, pochylniach lub schodach, których maksymalny kąt nachylenia nie przekracza 30 stopni, a wysokość przekracza 4 metry, niezależnie od odległości, na jaką przedmioty są przenoszone, to masa przenoszonych przedmiotów nie może przekraczać:

1. dla kobiet – 12 kg,

2. dla mężczyzn – 30 kg.

Jeżeli przedmioty są przenoszone jak wyżej, z tym, że maksymalny kąt nachylenia przekracza 30 stopni, to masa tych przedmiotów nie może przekraczać:

1. dla kobiet – 8 kg przy pracy stałej oraz 12 kg przy pracy dorywczej,

2. dla mężczyzn – 20 kg przy pracy stałej oraz 30 kg przy pracy dorywczej.

Przenoszenie przedmiotów, których długość przekracza 4 m oraz masa przekracza 30 kg dla mężczyzn i 20 kg dla kobiet, powinna odbywać się zespołowo, pod warunkiem jednak, aby na jednego pracownika przypadała masa nieprzekraczająca:

1 przy pracy stałej – 25 kg dla mężczyzn i 10 kg dla kobiet,

2. przy pracy dorywczej – 42 kg dla mężczyzn i 17 kg dla kobiet.

Niedopuszczalne jest zespołowe ręczne przemieszczanie przedmiotów na odległość przekraczającą 25 m lub o masie przekraczającej 500 kg dla mężczyzn i 200 kg dla kobiet.

Niedopuszczalne jest przenoszenie przez jednego pracownika materiałów ciekłych – gorących, żrących albo o właściwościach szkodliwych dla zdrowia, których masa wraz z naczyniem i uchwytem przekracza 25 kg dla mężczyzn i 10 kg dla kobiet.

Balony szklane z kwasami lub innymi cieczami żrącymi powinny być przewożone na specjalnych wózkach, a tylko w wyjątkowych przypadkach mogą być przenoszone przez dwóch pracowników w odpowiednio wytrzymałych koszach z uchwytami. Niedopuszczalne jest przenoszenie ww. balonów – na plecach lub przed sobą.

Niedopuszczalne jest także ręczne przemieszczanie ładunków na wózkach lub taczce po terenie o nachyleniu większym niż 8 procent oraz na odległość większą niż 200 m.

Iwona Pawlaczyk

Download PDF
Powrót Drukuj stronę