Jedno konto w ZUS: indywidualny numer rachunku składkowego

Wraz z początkiem nowego roku wpłaty z tytułu składek są realizowane jedną wpłatą na przyznany płatnikowi przez ZUS indywidualny numer rachunku składkowego.

Wpłaty są zaliczane w pierwszej kolejności na zadłużenie składkowe, a po jego uregulowaniu – na poczet bieżących należności.

Każdy płatnik składek ma indywidualny numer rachunku składkowego. Bez niego nie opłaci składek.

Od stycznia br. w życie weszła e-Składka, a to znaczy, że zamiast trzech lub czterech przelewów do ZUS mamy wykonać jeden. Dzięki temu opłacanie składek będzie równie proste co płacenie za prąd czy gaz. Należy jednak pamiętać, że wraz ze zmianą formy płatności zmieniły się numery rachunków.

To nie tylko oszczędność czasu ale i niższe koszty obsługi płatności. Dzięki temu spada również ryzyko pomyłek i tzw. wpłat niezidentyfikowanych.

Zadłużeni płatnicy składek muszą pamiętać, aby przed początkiem nowego roku spłacić zadłużenie, a jeśli nie jest to możliwe, złożyć wniosek o rozłożenie zaległości na raty. Od początku roku bowiem bieżące wpłaty będą w pierwszej kolejności pokrywały istniejące zadłużenie.

Osoby, które nie dostały listu poleconego z indywidualnym numerem konta składkowego, mogą otrzymać taki numer w każdej placówce ZUS oraz wygenerować go samodzielnie na stronie www.eskladka.pl. To bardzo ważne, ponieważ jeśli płatnik nie będzie znał swojego numeru rachunku składkowego, nie opłaci w 2018 r. składek.

Powyższe zmiany wprowadziło rozporządzenie z 21 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Rozporządzenie określa m.in:

a/ szczegółowe zasady rozliczania składek, a także wypłaconych zasiłków oraz kolejność zaliczania dokonanych wpłat na poszczególne fundusze (ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, fundusze pozaubezpieczeniowe),

b/ kolejność zaliczania wpłat składek, jeżeli płatnik dokonał wpłaty niezgodnie z przepisami ustawy systemowej,

c/ zasady i tryb sporządzania z urzędu, przez ZUS, dokumentów związanych z ubezpieczeniami społecznymi, a także sporządzania urzędowych korekt,

d/ zasady wprowadzania i korygowania z urzędu, przez ZUS, danych bezpośrednio na kontach ubezpieczonych i kontach płatników składek.

Od 1 stycznia 2018 r. płatnik opłaca należne składki jedną wpłatą obejmującą łączną kwotę składek na:

•          ubezpieczenia społeczne – w wysokości stanowiącej różnicę między wykazaną w deklaracji kwotą należnych składek za dany miesiąc kalendarzowy a kwotą wypłaconych zasiłków, świadczeń rodzinnych oraz wynagrodzenia za wypłacanie zasiłków,

•          Fundusz Emerytur Pomostowych – w wysokości wykazanej w deklaracji kwoty należnych do zapłaty składek, określonej w deklaracji za dany miesiąc kalendarzowy,

•          ubezpieczenie zdrowotne – w wysokości wykazanej w deklaracji kwoty należnych do zapłaty składek za dany miesiąc kalendarzowy,

•          Fundusz Pracy i FGŚP – w wysokości wykazanej w deklaracji kwoty należnych do zapłaty składek, określonej w deklaracji za dany miesiąc kalendarzowy

na jeden, przydzielony przez ZUS, numer rachunku składkowego (§ 6 ust. 1 rozporządzenia z 21 września 2017 r.).

Dokonaną przez płatnika składek wpłatę na numer rachunku składkowego ZUS rozdzieli na pokrycie należności z tytułu składek na poszczególne fundusze, z uwzględnieniem:

•          proporcjonalnego procentowego podziału wpłaty według kwot składek przypadających do zapłaty na poszczególne fundusze na podstawie danych zawartych w deklaracji złożonej za ostatni miesiąc kalendarzowy albo

•          w przypadku gdy płatnik składek nie złożył deklaracji – według procentowego udziału składek na poszczególne fundusze w kwocie wpłaty, na podstawie stóp procentowych składek na poszczególne fundusze dla płatnika składek opłacającego składki na własne ubezpieczenia.

Od 1 stycznia 2018 r. płatnik nie ma wpływu na okres należności, który pokryje dokonana przez niego wpłata. W sytuacji gdy na koncie płatnika figuruje zaległość, wpłata z tytułu składek zostanie z urzędu zaliczona najpierw na pokrycie najstarszej należności (§ 12 rozporządzenia z 21 września 2017 r.). Wpłaty bieżące, co do zasady, będą regulowane dopiero po spłaceniu całego zadłużenia. Wpłaty w części przypadającej na poszczególne fundusze będą podlegać zaliczeniu na należności z tego tytułu, począwszy od należności o najwcześniejszym terminie płatności.

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę