„Solidarność” mówi nie dla wydłużenia wieku emerytalnego

Główny cel rządowej „reformy” emerytalnej to pokrycie rosnącego deficytu finansów publicznych. Polacy przechodząc później na emeryturę, będą ją krócej pobierać. Rządu nie obchodzi, czy pracownicy 50 plus będą mieli pracę, a jeśli tak to czy będą w stanie ją wykonywać. 15 marca br. „Solidarność” negatywnie zaopiniowała projekt rządu, uznając go za zbyt radykalny i przedwczesny.

 

W przesłanej do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej opinii prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wskazuje, iż w Polsce nie zostały spełnione warunki pozwalające na podwyższenie ustawowego wieku emerytalnego. Dlatego Związek wzywa rząd do rozpoczęcia prac nad założeniami do Narodowej Strategii Demograficznej, zmian w systemie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, uszczelnienia systemu ubezpieczeń rolniczych, ograniczenia patologii w „samozatrudnieniu” i stosowaniu „umów śmieciowych”, stabilizacji zatrudnienia ludzi młodych, zwiększenia efektywności systemu opieki zdrowotnej i profilaktyki.

 

Zdaniem ekspertów „Solidarności” podwyższanie wieku emerytalnego zmierza przede wszystkim do ograniczenia wydatków systemu emerytalnego, ponieważ oznacza skrócenie przeciętnego okresu pobierania emerytury. W Polsce do poprawy sytuacji finansowej systemu emerytalnego należy dążyć przede wszystkim poprzez zwiększenie jego przychodów, tzn. ograniczenie patologicznego samozatrudnienia, umów cywilnoprawnych czy zatrudnienia na czarno. Konieczna jest likwidacja wszelkich preferencji w opłacaniu składek. Nie bez wpływu na brak równowagi finansowej systemu ubezpieczeń społecznych jest niski poziom płac i duże bezrobocie w Polsce.

 

NSZZ „Solidarność” przypomina, że w Polsce została przeprowadzona radykalna reforma systemu emerytalnego, na którą nie zdecydowała się większość krajów europejskich. To one właśnie obecnie decydują się na podwyższanie wieku emerytalnego. Wprowadzona w 1999 r. reforma emerytalna opiera się na formule zdefiniowanej składki, w którą wpisane są ekonomiczne zachęty do przedłużenia momentu przejścia na emeryturę.

 

Zdaniem „Solidarności” rządzący powinni stworzyć warunki do kontynuowania zatrudnienia, na przykład przy częściowo wypłacanym świadczeniu emerytalnym lub przedemerytalnym . „Dotyczy to szczególnie kobiet, które zarówno przed osiągnięciem wieku emerytalnego jak i po przekroczeniu granicy 60 lat łączą pracę zarobkową z opieką nad innymi członkami rodziny. Dla nich propozycja wydłużenia wieku przejścia na emeryturę o 7 lat jest nie do zaakceptowania” – czytamy w opinii NSZZ „Solidarność”.

 

Pełna treść decyzji Prezydium Komisji Krajowej, opinia została wydana w trybie konsultacji w ramach Komisji Trójstronnej d-s Społeczno Gospodarczych…>>

Download PDF
Powrót Drukuj stronę