Państwowa Inspekcja Pracy sprawdzi wynagrodzenia i pracę tymczasową

88 tys. kontroli pracodawców planuje przeprowadzić w 2014 r. Państwowa Inspekcja Pracy. Z drugiej strony przynajmniej 200 tys. pracodawców i przedsiębiorców, pracowników, rolników indywidualnych, uczniów oraz studentów ma zostać odbiorcami programów prewencyjnych Inspekcji. Plan pracy PIP na 2014 r. przedstawiła w Sejmie na posiedzeniu Rady Ochrony Pracy Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy.

W ramach aktualnego programu rocznego PIP zamierza intensywnie monitorować stan przestrzegania przepisów o wypłacie wynagrodzeń oraz położyć nacisk na kontrolę zatrudniania pracowników tymczasowych. Chodzi szczególnie o zawieranie umów cywilnoprawnych w sytuacji, gdy spełnione są warunki właściwe dla umowy o pracę oraz przestrzeganie przepisów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania umów terminowych. Działania kontrolne PIP uzupełni kampania informacyjno-promocyjna „Zanim podejmiesz pracę”.

Przedmiotem działań kontrolno-prewencyjnych Państwowej Inspekcji Pracy będą również wypadki przy pracy. W zakładach, w których stwierdzono najwyższe wskaźniki wypadków przy pracy, w tym o cechach powtarzalnych, inspektorzy pracy będą sprawdzać, jak wdrażane są elementy zarządzania bezpieczeństwem pracy, a zwłaszcza czy pracodawcy efektywne zarządzają ryzykiem wypadkowym. Planowany jest program prewencyjny „Zarządzanie bhp – prewencja wypadkowa” dla małych przedsiębiorstw (do 50 pracowników).

Branże, które w 2014 r. będą pod szczególnym nadzorem inspektorów pracy to m.in. budownictwo i ochrona zdrowia. Skontrolowane zostaną warunki pracy i zatrudnienia pracowników podmiotów leczniczych, w tym szpitali.

Czy kontrole PIP-u mają sens? Odpowiedzią niech będą statystyki – w latach 2010–2011 w wyniku działań inspekcji pracy ok. 10 tys. osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne „przeszło” na umowy o pracę.

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę