Jedziesz na urlop, poznaj swoje prawa!

Mamy już długo oczekiwany przez wszystkich pracowników czas urlopowy. W związku z tym warto zapoznać się z katalogiem roszczeń, jakie przysługują klientom biur podróży w przypadku, gdy okazuje się, że jakość świadczonej usługi odbiega od przedstawionej w ofercie (np. pokój w czterogwiazdkowym hotelu okazuje się brudną i zagrzybioną piwnicą z niewymienioną pościelą i widokiem na skarpę) lub gdy wycieczka przebiega niezgodnie z programem.

Zgodnie z przepisem art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych organizator turystyki odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie: działaniem lub zaniechaniem klienta; działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo siłą wyższą. Przy czym należy podkreślić, że wyłączenie odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy nie zwalnia organizatora turystyki od obowiązku udzielenia w czasie trwania imprezy turystycznej pomocy poszkodowanemu klientowi.

Organizator turystyki, który w czasie trwania danej imprezy turystycznej nie wykonuje przewidzianych w umowie usług, stanowiących istotną część programu tej imprezy, jest obowiązany, bez obciążania klienta dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach tej imprezy odpowiednie świadczenia zastępcze. Jeżeli jakość świadczenia zastępczego jest niższa od jakości usługi określonej w programie imprezy turystycznej, klient może żądać odpowiedniego obniżenia ceny imprezy.

Jeżeli wykonanie świadczeń zastępczych jest niemożliwe albo klient z uzasadnionych powodów nie wyraził na nie zgody i odstąpił od umowy, organizator turystyki jest obowiązany, bez obciążania klienta dodatkowymi kosztami z tego tytułu, zapewnić mu powrót do miejsca rozpoczęcia imprezy turystycznej lub do innego uzgodnionego miejsca w warunkach nie gorszych niż określone w umowie. W razie odstąpienia od umowy organizator turystyki nie może żądać od klienta żadnych dodatkowych świadczeń z tego tytułu, w szczególności zapłaty kary umownej.

Gorsza jakość usługi może w niektórych przypadkach prowadzić do szkody mającej charakter niemajątkowy. Należy przez to rozumieć nieodwracalną utratę przyjemnych przeżyć, związanych z wakacyjną podróżą, wypoczynkiem i relaksem. Urlop wypoczynkowy stanowi bowiem elementarną składową higieny psychicznej oraz jest środkiem odnowy somatycznej, a w związku z tym czynnikiem wpływającym bezpośrednio na zdrowie człowieka. Dlatego zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 19 listopada 2010 r. (III CZP 79/10) klienci organizatorów turystyki obok roszczeń za szkody majątkowe mogą się też domagać zadośćuczynienia za poniesioną krzywdę w postaci tzw. zmarnowanego urlopu.

Tomasz Gryczan – Dział Prawny Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

Opracowano według stanu prawnego 8.05.2012 r.

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę