Emerytura „Mama 4 plus”

Zgodnie z ustawą o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, o emeryturę „Mama 4 plus” będą mogły się ubiegać matki, które osiągnęły wiek emerytalny 60 lat. Świadczenie będzie przysługiwało także ojcom czworga dzieci po osiągnięciu 65 lat, ale wyłącznie w przypadku śmierci matki lub wtedy, gdy matka porzuciła rodzinę.

Podstawowym celem nowej ustawy jest zapewnienie niezbędnych środków utrzymania osobom, które wychowywały dzieci w rodzinach wielodzietnych (dzieci własne, małżonka, przysposobione lub przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej niezawodowej) i jednocześnie zrezygnowały z zatrudnienia czy innej działalności zarobkowej.

Świadczenie ma charakter uznaniowy.

Formalne przyznanie świadczenia dokonywane będzie przez Prezesa ZUS lub Prezesa KRUS po zbadaniu sytuacji dochodowej wnioskodawcy, w drodze decyzji administracyjnej niepodlegającej zaskarżeniu, ale uprawniającej do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Wysokość rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego będzie na poziomie nie wyższym niż najniższa emerytura – aktualnie jest to 1100 złotych brutto.

Stan prawny na 13.03.201 r.

Ustawa z 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. U. z 2019 r., poz. 303).

Maria Szwajkiewicz

Download PDF
Powrót Drukuj stronę