28 kwietnia: Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych

Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy: 28 kwietnia. 

dzien_wypadkow_przy_pracy

Szacuje się, że 7 na 10 wszystkich wypadków przy pracy w Polsce wynika z błędów człowieka (błędy w zarządzaniu, złe przygotowanie stanowisk pracy, niewystarczające przeszkolenie pracowników, błędy i brawura w zachowaniu pracowników, itp.).  A ok. 30 proc. wypadków przy pracy w Polsce wynikło na skutek usterek technicznych i/lub błędów materiałowych.

Dane stanowić powinny punkt wyjścia do tworzenia skuteczniejszych programów budowania kultury bezpieczeństwa w pracy w Polsce – opartych na zaangażowaniu i współpracy wszystkich zainteresowanych stron: pracodawców, służb bhp, instytucji państwowych oraz przedstawicieli pracowników, w tym związków zawodowych i społecznych inspektorów pracy.

- Napawa optymizmem spadek liczby wypadków przy pracy na terenie działań OIP. Trzy kwartały 2016 roku to 5452 wypadki, a trzy kwartały 2017 roku, z których danymi dysponujemy, to 3656. Spadła na Pomorzu liczba wypadków śmiertelnych z 15 w 2016 do 8 w 2017 r. A tych ciężkich z 52 do 20. Niestety ilość chorób zawodowych rośnie, z 71 w 2016 r. do 91 w ub.r. Stąd niemałą wagę przykładamy do działań Sekcji Badań Środowiska Pracy. Jest to akredytowane laboratorium, wykonujące badania czynników chemicznych i fizycznych w środowisku pracy pod kątem ich szkodliwości dla zdrowia pracujących. Wyniki badań stanowią podstawę do wydawania przez inspektorów decyzji zobowiązujących pracodawców do zwiększenia bezpieczeństwa i poprawy warunków pracy. To jedyna taka sekcja w inspekcji pracy w Polsce – mówi w rozmowie z nami Agnieszka Kraszewska-Godziątkowska, Okręgowy Inspektor Pracy w Gdańsku. 

Wywiad będzie opublikowany w majowym Magazynie Solidarność.

Związki zawodowe na świecie obchodzą Dzień 28 kwietnia pod nazwą Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Obchody poświęcone są pamięci pracowników, którzy ulegli wypadkom w  pracy, zapadli na choroby zawodowe, albo zginęli podczas wykonywania swych zadań w pracy.

Są one także okazją do upowszechniania problematyki bhp, form i sposobów unikania zagrożeń i ochrony pracowników w procesie pracy. 28 kwietnia jest zatem zarówno dniem wspominania poszkodowanych, jak i okazją do upowszechniania wiedzy o bhp. Międzynarodowym koordynatorem działań wokół tego dnia jest Konfederacja Wolnych Związków Zawodowych (ITUC), zrzeszająca ponad 300  krajowych organizacji związkowych, reprezentujących ponad 180 milionów członków w ok. 160  krajach i terytoriach: (http://www.ituc-csi.org/?lang=en).

Przepisy prawne, nawet najlepsze, nie wystarczą, jeśli nie są prawidłowo wprowadzane i egzekwowane. Dlatego tak ważna jest rola inspekcji pracy i związków zawodowych oraz reprezentujących pracowników społecznych inspektorów pracy w egzekwowaniu i przestrzeganiu prawa pracy.

28 kwietnia w naszym kraju został ustanowiony przez Sejm RP Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy  uchwałą z 9 lipca 2003 r.  Związkowe obchody  Dnia z inicjatywy NSZZ” Solidarność” organizowane są od 1991 r.  pod nazwą Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych.

Dzień 28 kwietnia jest w wielu krajach związany z obchodami Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Pod tą nazwą Dzień ten jest od 2003 r. promowany przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP) i organizowane są obchody na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Obchody Dnia są ważną okazją do organizowania krajowych kampanii  upowszechniających wiedzę o zasadach ochrony pracownika, o nowych zagrożeniach zawodowych, o potrzebie podnoszenia poziomu kultury bezpieczeństwa pracy i wielu innych zagadnieniach z zakresu bhp.

ASG

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę