26 września 1981 r. Początek II tury I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”

Zjazd obradował w dwóch turach: 5 – 10 września i 26 września – 7 października 1981 r. Podstawowym zadaniem 896 delegatów reprezentujących ok. 10 mln członków Związku było wybranie władz krajowych i opracowanie programu. Na I KZD wybrano przewodniczącego Związku Lecha Wałęsę, który w I turze otrzymał 55 proc. głosów. Jego kontrkandydatami byli Andrzej Gwiazda, Marian Jurczyk i Jan Rulewski.

Najliczniej reprezentowane były następujące regiony: Śląsko-Dąbrowski – 106 delegatów, Mazowsze – 92 delegatów, oraz Dolny Śląsk – 91 delegatów. Gdańsk był reprezentowany przez 53 delegatów. Delegaci przyjmują wiele uchwał w tym uchwałę programową. Zawartość Uchwały programowej jest wciąż aktualna.

I KZD przyjął 70 dokumentów dot. takich kwestii, jak: sytuacja w środkach masowego przekazu, wybory do rad narodowych, spółdzielczość, sądownictwo, sprawy niepełnosprawnych, ceny i działania antykryzysowe, polityka wydawnicza Związku oraz rządowy projekt ustawy o związkach zawodowych.

Część IV Uchwały programowej „Samorządna Rzeczpospolita” przewidywała stworzenie Polski opartej na poszanowaniu praw jednostki, pluralizmie i demokratycznych regułach życia społecznego oraz ograniczenie dyspozycyjności struktur państwowych wobec rządzącej krajem partii.

Jednak największym echem, szczególnie w obozie socjalistycznym, odbiło się „Posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej”, w którym działacze „S” przekazali robotnikom z państw bloku sowieckiego pozdrowienia i wyrazy poparcia z wiarą, że niedługo wszyscy będą mogli się spotkać celem wymiany związkowych doświadczeń. W Związku Sowieckim organizowano „spontaniczne” wiece, na których potępiano „Posłanie”, a Leonid Breżniew na posiedzeniu Biura Politycznego KC KPZR 10 września 1981 r. powiedział: „Wczoraj zapoznałem się z Posłaniem do narodów Europy Wschodniej. To niebezpieczny i prowokacyjny dokument. Jego autorzy chcieliby posiać zamęt w krajach socjalistycznych”. Sowiecka „Prawda” nazwała Zjazd „antysocjalistyczną i antyradziecką orgią”.

Zdjęcia: Paweł Glanert (negatywy 6 x 6)
Download PDF
Powrót Drukuj stronę