2018 rok w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych

W roku 2018 weszło w życie kilka istotnych zmian w prawie pracy i przepisach ubezpieczeniowych zmierzających do zwiększenia ochrony osób pracujących. Jak co roku wzrośnie również pensja minimalna.

 

Wyższe wynagrodzenie minimalne

W 2018 roku pensja minimalna wzrośnie do 2100 zł. Wzrost wynagrodzenia pociągnie za sobą zmiany w wysokości niektórych świadczeń pracowniczych, których wysokość jest pochodną minimalnej pensji. I tak wzrośnie kwota minimalnego odszkodowania od pracodawcy, który dopuścił się wobec pracownika mobbingu, dodatku za pracę w porze nocnej, kwoty wolne od potrąceń komorniczych z wynagrodzenia za pracę.

Czas pracy w 2018 roku – kalendarz świąt i niedziel wolnych od pracy

W nowym roku pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy przepracują 251 dni (o jeden dzień więcej niż w 2017 roku). Ponadto w 2018 r. jedno święto przypada w sobotę – 6 stycznia Święto Trzech Króli. Konsekwencją święta przypadającego w sobotę będzie obowiązek udzielenia pracownikom zatrudnionym w podstawowej organizacji czasu pracy jednego dodatkowego dnia wolnego w okresie rozliczeniowym.

Każde święto, które przypada w okresie rozliczeniowym, obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin – o ile nie jest to niedziela. Za pierwszy dzień Wielkanocy (1 kwietnia), Zielone Świątki (4 czerwca) i Narodowe Święto Niepodległości (11 listopada) w 2018 roku pracownik nie otrzyma więc dodatkowego dnia wolnego, gdyż święta te wypadają w niedzielę.

Wolne niedziele

W przyszłym roku pracownicy handlu zyskają więcej czasu wolnego – od marca 2018 roku zaczyna bowiem obowiązywać, stopniowo wprowadzany, zakaz handlu w niedzielę.

W 2018 roku wolne od pracy będą niedziele:

Marzec – 11 i 18 marca

Kwiecień – 1, 8, 15 i 22 kwietnia

Maj – 13 i 20 maja

Czerwiec – 10 i 17 czerwca

Lipiec – 8, 15 i 22 lipca

Sierpień – 12 i 19 sierpnia

Wrzesień – 9, 16 i 23 września

Październik – 14 i 21 października

Listopad – 11 i 18 listopada

Grudzień – 9 grudnia

W nadchodzącym roku wszyscy pracownicy mogą liczyć aż na 114 wolnych dni od pracy. Dni wolne to dni świąteczne, ustawowo wolne od pracy oraz soboty i niedziele, które co do zasady są dniami wolnym od pracy dla większości pracowników. Ponadto należy pamiętać, że pracownik ma prawo do 20 lub 26 dni urlopu wypoczynkowego. Projektowane są na 2018 rok zmiany przewidujące 26-dniowy wymiar urlopu dla wszystkich pracowników.

Przy odpowiednim połączeniu dni świątecznych, weekendów oraz dni urlopu wypoczynkowego pracownik może liczyć na znacznie dłuższy wypoczynek.

Odpis na ZFŚS pozostanie na niezmienionym poziomie 

Podstawa naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2018 r. pozostanie na niezmienionym poziomie – wynika z projektu tzw. ustawy okołobudżetowej. Projekt ustawy okołobudżetowej na 2018 r. zakłada „zamrożenie” funduszu świadczeń socjalnych na poziomie obowiązującym w roku 2017. W przypadku ZFŚS podstawą naliczenia odpisu ma więc pozostać kwota 3161,77 zł.

Młodociany pracownik coraz młodszy

Z dniem 1 września 2018 r. młodocianym w rozumieniu kodeksu pracy będzie osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Aktualnie można zatrudnić pracownika dopiero po ukończeniu przez niego 16 roku życia.

Od 1 stycznia 2018 r. urlop dla poratowania zdrowia będzie udzielany na nowych zasadach

W nadchodzącym roku o urlop dla poratowania zdrowia będzie można wystąpić tylko w związku z wystąpieniem bądź zagrożeniem wystąpienia choroby zawodowej lub w celu odbycia leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji zawodowej.

Zmieni się również procedura orzekania o potrzebie udzielenia takiego urlopu.

W pierwszej kolejności nauczyciel będzie składał pisemny wniosek o udzielenie urlopu zdrowotnego do dyrektora, a następnie dyrektor będzie kierował nauczyciela na badania do lekarza medycyny pracy. Od orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, zarówno nauczycielowi, jak i dyrektorowi przysługuje odwołanie do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy. Koszty badań ponosić będzie pracodawca.

Jednocześnie nowe przepisy złagodziły nieco wymogi stażowe umożliwiające skorzystanie z urlopu zdrowotnego – nauczyciel będzie musiał nadal przepracować nieprzerwanie 7 lat w szkole, jednak w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć.

Przepisy przejściowe przewidują możliwość uzyskania urlopu dla poratowania zdrowia na dotychczasowych zasadach pod warunkiem uzyskania orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia takiego urlopu przed 1 stycznia 2018 r.

Dalsze zmiany w przyznawaniu najniższych emerytur

Z dniem 1 grudnia 2017 r. weszła w życie ustawa rozszerzająca gwarancję nabycia prawa do najniższej emerytury dla osób pobierających emerytury przyznane z urzędu zamiast renty z tytułu niezdolności do pracy do wysokości równej kwocie 1000 zł (odpowiada wysokości najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy) albo 750 zł (odpowiada najniższej wysokości renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy). Wyrównanie emerytur dla rencistów z orzeczoną całkowitą niezdolnością do pracy nastąpi przy najbliższej waloryzacji, czyli 1 marca 2018 r.

 

Długie weekendy w 2018 roku

Miesiąc Święto wolne od pracy Opis długiego weekendu Liczba dni urlopu wypoczynkowego do wykorzystania Wymiar dni wolnych
od pracy
Styczeń Trzech Króli Święto Trzech Króli przypada w sobotę 3przy założeniu, że pracodawca udzieli dnia wolnego za święto przypadające w sobotę 7(1 – 8 stycznia)
Kwiecień Wielkanoc Pierwszy i drugi dzień świąt wielkanocnych jak co roku przypada w niedzielę i poniedziałek 0 3
(31 marca – 2 kwietnia)
Maj Święto Pracy Święto Pracy przypada we wtorek, natomiast Święto Konstytucji 3 maja przypada w czwartek. Wystarczy skorzystać z 3 dni urlopu, aby cieszyć się tygodniowym odpoczynkiem od pracy 3(30 kwietnia, 2 maja i 4 maja) 7(od 30 kwietnia do 6 maja)

 

Czerwiec Boże Ciało Święto Bożego Ciała przypada jak co roku w czwartek, po wzięciu jednego dnia urlopu w dniu 1 czerwca zyskujemy 4 dni wolne 1
(1 czerwca)
4
(31 maja – 3 czerwca)
Sierpień Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny Święto WNMP przypada w tym roku w środę 2lub

4

5(15 – 19 sierpnia)

lub

9

(11 – 19 sierpnia)

Listopad Wszystkich Świętych 1 listopada przypada w czwartek, można więc skorzystać z dodatkowego dnia wolnego od pracy w piątek 1(2 listopada) 4(1 – 4 listopada)
Listopad Narodowe Święto Niepodległości Święto Niepodległości przypada w niedzielę, czyli pracodawca nie będzie obowiązany udzielić innego dnia wolnego 0 0
Grudzień Boże Narodzenie Święto Bożego Narodzenia w 2018 roku przypada we wtorek i środę. Dzień Wigilii nie jest ustawowo dniem wolnym od pracy 3 7(24 – 30 grudnia)

Stan prawny na 1.01.2018 r.

Maria Szwajkiewicz

Podstawa prawna:

 

1. art. 2 ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 56, poz. 458 ze zm.)

2.  podstawa prawna: ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017 poz.50)

3. ustawa z dnia 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. 2017, poz. 2120)

Download PDF
Powrót Drukuj stronę