20 lat od uchwalenia Konstytucji RP przypominamy projekt „Solidarności”

Obowiązująca ustawa zasadnicza, czyli Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, została przyjęta 2 kwietnia 1997 r. przez Zgromadzenie Narodowe. Konstytucja RP weszła w życie 17 października 1997 roku.

Poprzedziło ją referendum w sprawie przyjęcia nowej Konstytucji RP, nazywanym referendum konstytucyjnym, które odbyło się 25 maja 1997 r. Do urn udało się wówczas 12,137 mln osób, czyli 42,86 proc. uprawnionych. Konstytucja, zatwierdzona przez Zgromadzenie Narodowe, miała być przyjęta w referendum niezależnie od frekwencji.

52,70 proc. głosujących (22,58 proc. uprawnionych) opowiedziało się za przyjęciem nowej ustawy zasadniczej. Przeciw było 45,90 proc.

NSZZ „Solidarność” opowiedział się za społecznym projektem Konstytucji. Zebrano pod nim blisko dwa miliony podpisów poparcia. Idea Obywatelskiego Projektu Konstytucji Solidarności zrodziła się w 1993 roku. Niektóre jego zapisy zostały w części przejęte w obowiązującej Konstytucji RP.

Akcja konstytucyjna rozpoczęła się 5 grudnia 1993 r. po mszy św. w Katedrze na Wawelu. Tego dnia w Krakowie zaprezentowano projekty Konstytucji autorstwa Senatu RP, PC i UPR.

Na „Solidarność”, największą wówczas organizację nałożony został obowiązek opracowania i przedłożyć obywatelom całościowego i spójnego projektu Konstytucji oraz pakietu  społecznych projektów ustaw, jako programu naprawy Rzeczpospolitej.

Koordynatorem prac został mecenas Andrzej Rościszewski, dziekan Warszawskiej Rady Adwokackiej, a przewodniczącym komisji został Marian Krzaklewski, przewodniczący  NSZZ Solidarność.

Obywatelski Projekt Konstytucji RP w 1994 r. przygotowały „Solidarność”, Społeczna Komisja Konstytucyjna i Sekretariat Ugrupowań Centroprawicowych i Niepodległościowych.

Prace nad treścią Konstytucji toczyły równolegle do prac Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego.

NSZZ „Solidarność” pod Obywatelskim Projektem Konstytucji zebrał półtora miliona podpisów. Kolejne kilkaset tysięcy zebrało inne ugrupowania.

Przypominamy idee zawarte w preambule Obywatelskiego Projektu Konstytucji z 22 czerwca 1994 r.

My, Naród Polski

pomni naszych ponad tysiącletnich dziejów związanych z dziedzictwem wiary i kultury chrześcijańskiej, tradycji I Rzeczypospolitej i chlubnej Konstytucji 3 Maja, męstwa, honoru i wytrwałości pokoleń Polaków walczących o wolność Ojczyzny, dokonań II Rzeczypospolitej w utrwalaniu niepodległego bytu Narodu oraz jej obu Konstytucji,znaczenia walki Narodu z obu najeźdźcami podczas II wojny światowej, w tym roli legalnych Władz Rzeczypospolitej zagranicą i polskiego państwa podziemnego, patriotycznego oporu przeciw obcej dominacji w latach 1944-1989 i pokojowego zrywu „Solidarności”,

nawiązując do ciągłości politycznej i prawnej niepodległej Rzeczypospolitej,

pragnąc zbudowania Polski silnej mądrością, pracą i patriotyzmem swoich obywateli, pod opieką praw przez nich tworzonych, a mających oparcie w prawie naturalnym,

Niniejszą Konstytucję dla III Rzeczypospolitej uroczyście, w Imię Boga, stanowimy i uchwalamy.”

ASG

Download PDF
Powrót Drukuj stronę