13 złotych/godzina to minimum. Kilkaset porad, 82 skargi i 77 kontroli

NSZZ „Solidarność” i Państwowa Inspekcja Pracy wspólnie zajęły się skutecznym zwalczaniem patologii rynku pracy. Na celowniku inspektorów pracy jest od tego roku sprawdzanie czy minimalna 13-złotowa (brutto) stawka godzinowa jest wypłacana zleceniobiorcom i samozatrudnionym. Akcja uświadamiająca, iż za pracę lub świadczenie usług należy wypłacać co najmniej minimalne wynagrodzenie, przynosi efekty.

– Akcja nagłośniona w mediach, także tych związkowych, przynosi pozytywne efekty. Nie nastąpiło to od razu, ale podobnie, jak w przypadku pracy w dni świąteczne, zauważamy, że świadomość skutków nieprzestrzegania norm prawnych, jest większa. Naszym celem jest maksymalne ograniczenie negatywnych dla rynku pracy zjawisk. Mam nadzieję, że przestrzeganie obowiązku wypłacania co najmniej minimalnej stawki godzinowej będzie powszechne – uważa Piotr Prokopowicz, zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku.
Celem Związku i PIP jest zapewnienie 13-złotowej stawki uprawnionym osobom zatrudnionym na zleceniu lub na umowie o świadczenie usług oraz ustalenie skali przestrzegania obowiązku jej wypłacania przyjmującym zlecenie lub świadczącym usługi.  
Od początku 2017 r. inspektorzy pracy OlP Gdańsk podejmują czynności kontrolne w zakresie przestrzegania wypłaty minimalnej stawki godzinowej osobom świadczącym pracę na podstawie umów cywilnoprawnych w wysokości nie niższej niż ta, wynikająca z wysokości minimalnej stawki godzinowej, zgodnie z przepisami ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Jak informuje inspektor Piotr Prokopowicz czynności te są przeprowadzane jako kontrole planowane, w tym w związku z rozpatrywaniem skarg i wniosków, kontrole dotyczące innych zagadnień, podczas których zostanie stwierdzone wykonywanie pracy przez osoby fizyczne na innej podstawie niż stosunek pracy, kontrole prowadzone w związku z sygnałami napływającymi za pośrednictwem NSZZ ,,Solidarność”.

Przypomnijmy, że przepisy dotyczące obowiązku wypłaty minimalnej stawki godzinowej dla wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych obowiązują od 1 stycznia 2017 r. i dotyczą wynagrodzeń za pracę wykonaną przez zleceniobiorców począwszy od tej daty.  Zatem i inspektorzy pracy rozpoczynają de facto kontrole wypłat.  

– Większość skarg i wniosków jest w trakcie rozpatrywania przez inspektorów pracy. Jako, że znaczna ich część pozostaje w toku w związku z tym, niemożliwym jest udzielenie szerszej informacji co do ich zasadności – zauważa Prokopowicz.

Do 27 marca br. w zakresie przestrzegania wypłaty minimalnej stawki godzinowej dla świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych do OIP w Gdańsku wpłynęły łącznie 53 skarg i wniosków. NSZZ ,,Solidarność” skierował do OlP w Gdańsku 29 wniosków w ramach akcji „13 zł i nie kombinuj”.

Dotychczas inspektorzy OIP w Gdańsku inspekcji pracy przeprowadziIi łącznie 77 kontroli (w tym 5 w wyniku zgłoszeń przekazanych przez NSZZ ,,Solidarność’”).

W trakcie czynności kontrolnych inspektorzy pracy stwierdzili m.in.: zaniżanie wypłaty minimalnej stawki godzinowej, zawieranie umowy zlecenia w warunkach, w których powinna być zawarta umowa o pracę, niezapewnienie formalnego potwierdzania przepracowanego czasu pracy (w przypadku nie zawarcia w umowie sposobu potwierdzania godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług), brak zapewnienia, aby to zleceniobiorca przedkładał w formie pisemnej, dokumentowej lub elektronicznej informację o liczbie godzin wykonania zlecenie lub świadczenia usługi, nieterminowe zgłaszanie zleceniobiorców do ubezpieczenia społecznego, dokonywanie jednostronnych zmian w umowach cywilnoprawnych, bez uzyskiwania w tej kwestii akceptacji ze strony np. zleceniobiorcy.

Z informacji OIP w Gdańsku wynika, że odnotowano wzmożone zainteresowanie tematem minimalnej stawki w udzielanych przez inspekcję poradach prawnych. Prawnicy i inspektorzy OIP udzielają w tym przedmiocie od kilku do kilkunastu porad dziennie. Szczególne zainteresowanie

minimalną stawką godzinową, wyjątkami w jej stosowaniu i dokumentacją związaną z zawieranymi umowami miało miejsce zaraz po wejściu w życie nowych przepisów.  Okręgowa Inspekcja Pracy w Gdańsku udzieliła już kilkuset porad telefonicznych, ustnych i pisemnych w tym zakresie.

ASG

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę