Akcja protestacyjna w Pucku

29 czerwca 2015 r. odbyła się Sesja Rady Powiatu Puckiego, na której Radni przedstawili swoje stanowisko w sprawie połączenia szpitali w Pucku i Wejherowie.

Na spotkaniu byli obecni członkowie NSZZ „Solidarność”, pracownicy obu szpitali i mieszkańcy – ubrani w protestacyjne koszulki, z transparentami i banerami wyrażającymi sprzeciw wobec połączenia obu szpitali, planowanego przez Powiat Pucki i Urząd Marszałkowski.

Podczas Sesji, Radni większością głosów podjęli uchwałę intencyjną, dzięki której Zarząd może prowadzić negocjacje z Urzędem Marszałkowskim w sprawie połączenia obu placówek.

Ostateczna decyzja dotycząca właściwej uchwały zapadnie po zakończeniu wszystkich negocjacji.

Łukasz Szumowski powołał Macieja Miłkowskiego na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia. Maciej Miłkowski ukończył Szkołę Główną Handlową, a także studia MBA w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i …
Czytaj więcej...
Po ponad dwóch latach Narodowy Fundusz Zdrowia ma prezesa. Rada Funduszu pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Andrzeja Jacyny na prezesa NFZ. Andrzej Jacyna pełnił obowiązki prezesa NFZ …
Czytaj więcej...
11 czerwca br. w Ministerstwie Zdrowia odbyła się konferencja poświęcona bezpieczeństwu pacjentów i profesjonalizacji zawodu fizjoterapeuty. Minister Zdrowia Łukasz Szumowski oraz prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów (KRF) …
Czytaj więcej...
Minister Zdrowia Łukasz Szumowski: Podejmuję działania w celu likwidacji klauzuli opt-out. Minister Szumowski w zawartym w lutym z rezydentami porozumieniu obiecał likwidację klauzuli opt-out. Zobowiązał …
Czytaj więcej...
W dniu 6 czerwca 2018 r. odbyło się Walne Zebranie Delegatów Regionalnej Sekcji Służby Zdrowia w Gdańsku. W zebraniu uczestniczyło 27 na 31 Delegatów Sekcji …
Czytaj więcej...
W ten wiosenny czas Wielkiej Nocy składamy serdeczne życzenia zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.  Życzymy spokoju, pogody ducha i energii na co dzień, aby z entuzjazmem realizować wszelkie …
Czytaj więcej...
Minister zdrowia po raz kolejny spotkał się z przedstawicielami środowiska ratowników medycznych. Minister przedstawił przedstawicielom Komitetu Protestacyjnego Ratowników Medycznych oraz NSZZ „Solidarność” projekt nowelizacji rozporządzenia …
Czytaj więcej...
Jakie wyzwania stoją przed ratownictwem medycznym? W zawale serca każde 30 minut opóźnienia do PCI to wzrost śmiertelności rocznej o 7,5%. Skrócenie czasu o każde …
Czytaj więcej...
Propozycja nowelizacji ustawy o najniższych wynagrodzeniach pracowników zawodów medycznych w ochronie zdrowia była przedmiotem posiedzenia RDS. - Cieszy nas to, że możliwe jest rozszerzenie ustawy …
Czytaj więcej...
W dniu 20 lutego odbyło się spotkanie Zespołu ds. Usług Publicznych w sprawie nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne …
Czytaj więcej...