Wyrównanie niepełnych wynagrodzeń dla nauczycieli za 2009 rok
Oświadczenie ws. realizacji art. 30 a i 30 b ustawy Karta Nauczyciela
 
W imieniu Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego, w związku z wdrażanym po raz pierwszy – nowym art. 30a i 30b ustawy Karta Nauczyciela:

 
1. Wyrażamy zadowolenie z uchwalenia przez Parlament zapisów (przy wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej), które wymuszają na organach prowadzących (JST – jednostkach samorządu terytorialnego) coroczne wyliczenie różnicy między wydatkami faktycznie poniesionymi w roku poprzednim na płace nauczycieli na poszczególnych szczeblach awansu zawodowego a tzw. średnimi wynagrodzeniami ustawowymi.
 
2. Przypominamy, że postulat tego typu uregulowań od lat zgłaszała Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Przekazywane dane pokazują, że mieliśmy rację, że w wielu JST ustawowo określane średnie płace nie były dotrzymywane, ze szkodą dla nauczycieli.. Dotyczy to nie tylko nauczycieli stażystów, kontraktowych, ale też nauczycieli mianowanych i dyplomowanych.
 
3. Przypominamy, że jeżeli w danej JST nie zostaną osiągnięte średnie ustawowe na którymś ze stopni awansu, wówczas musi być wypłacony jednorazowy DODATEK UZUPEŁNIAJĄCY wszystkim nauczycielom z danego stopnia awansu. Wypłata musi nastąpić do 31 stycznia br. Prosimy o pilną interwencję w JST tam, gdzie ten ustawowy obowiązek nie został zrealizowany (przekazując do wiadomości Sekcji).
 
4.  Przypominamy, że JST muszą (zgodnie z art. 30 ust. 5 KN) – do 17 lutego br. – przekazać stosowne SPRAWOZDANIA – m. in. organizacjom związkowym na danym terenie. Jeżeli ten ustawowy wymóg nie będzie zrealizowany – prosimy o pilną interwencję w danym JST (i stosowną informację do naszej Sekcji).
 
Krystyna Bojahr                                                                         
(Wiceprzewodnicząca Sekcji)
 
Wojciech Książek
(Przewodniczący Sekcji)
Download PDF
Powrót Drukuj stronę