Uwagi wstępne do materiału MEN „Co dalej z Kartą Nauczyciela ?”

Powody zmian KN

Nowe zadnia szkoły nie są tak naprawdę nowymi, a zapisano je , aby umocować rozporządzenie o wspieraniu uczniów o specjalnych potrzebach.( dopasowuje się kartę do wcześniejszych rozporządzeń, dlatego zapisano też projekt edukacyjny). 

Również uzasadnienie potrzeby wspierania pozycji nauczyciela opisuje stan obecny.

 

Natomiast proponowane zmiany w karcie osłabiają pozycję nauczyciela, chociażby uzależniając jego awans od rodziców, a nawet uczniów, wydłużając drogę nauczyciela do kolejnego stopnia awansu, odbierając uprawnienia socjalne, zwiększając pensum i oddając nauczyciela we wszechwładzę dyrektora. Pozornie też wzmacnia się pozycję dyrektora, a jednocześnie ułatwia się jego odwołanie na skutek powtórnej negatywnej ewaluacji. Przerażeni dyrektorzy będą obarczać nauczycieli pisaniem niekończących się  planów naprawczych.

W projekcie zmian mówi się o znacznej roli czynnika społecznego w edukacji, ale odsuwa się związek zawodowy od udziału w komisjach konkursowych , związkowców chce się pozbawić statusu nauczyciela ( w domyśle oddelegowań, czyli rząd planuje zmiany w ustawie o związkach zawodowych ?).

Chodzi o to, aby jak najwięcej zaoszczędzić ( mniej dyplomowanych, limitowanie w szkołach liczby dyplomowanych- chyba niezgodne z Konstytucją?) Zróżnicowane pensum i do tego zwiększone, też da oszczędności, a proponowany  „awans poziomy” ma się odbyć kosztem likwidacji uprawnień. socjalnych.  Ten projekt wiele odbiera , a prawie nic nie daje nauczycielom. Rządowi daje oszczędności.

Wymienione powody do zmian w Karcie Nauczyciela nie mają żadnego uzasadnienia , ani przełożenia na zaproponowane zmiany.

 

Awans zawodowy

 

Dyskusyjna jest propozycja odbywania stażu w trakcie studiów.  Wiele znaków zapytania budzi organizacja takiego stażu, warunki na jakich ma się odbywać. Jedno jest pewne, że należy doprowadzić  do lepszego przygotowania praktycznego nauczycieli. Taki staż na pewno by w tym pomógł, ale należy być może poprawić system praktyk studenckich, a przede wszystkim  płacić nauczycielom za opiekę nad praktykantami.

Niedopuszczalne jest limitowanie liczby nauczycieli dyplomowanych w  szkole oraz awansowanie na ten stopień przez Radę Szkoły a także przesunięcie tego awansu po 20- latach  pracy. Stopień doktora nie może być jedynym kryterium, może ewentualnie przyspieszyć awans.

Należy pozostawić istniejące szczeble awansu. Ewentualnie dokonać zmian w procedurze otrzymywania stopnia nauczyciela dyplomowanego. Jak? To jest pytanie , na które powinniśmy znaleźć odpowiedź i przeprowadzić dyskusję.

Nie można tez się godzić, by nauczyciel kontraktowy miał dwie umowy na czas określony, druga powinna być już na czas nieokreślony.

30 lat stażu , by móc otrzymać  tytuł profesora oświaty to zdecydowanie za długo, musi być więcej pieniędzy na ten cel przeznaczanych.

Należy dodatkowo płacić za  zadania zlecane nauczycielom przez dyrektora – czyli tak dla awansu poziomego, ale nie kosztem ZFŚS i dodatków socjalnych.

Status dyrektora

 

Pozytywna opinia co do braku możliwości przedłużania dyrektorom kadencji bez konkursu.

Nie do przyjęcia jest propozycja opiekuna dyrektora. Natomiast powinny istnieć zespoły doradcze , samokształceniowe , gdzie dyrektorzy mogliby wymieniać doświadczenia.

Wynik ewaluacji i kontroli nie może być jedynym elementem oceny pracy dyrektora i powodem do odwołania z funkcji ( takie rozwiązania są już w projekcie ustawy o systemie oceny jakości edukacji).

Warunkiem przystąpienia do konkursu po raz kolejny  powinno być  przedstawienie realizacji koncepcji w poprzedniej kadencji.

Skład komisji konkursowej powinien zostać bez zmian, jeśli chodzi o podmioty reprezentowane  łącznie ze związkami zawodowymi . Należy dopuścić możliwość uczestniczenia  w komisji radnych z komisji edukacji.

 

 

Kogo powinna obejmować Karta Nauczyciela ?

 

MEN powinien określać pensum dla wszystkich nauczycieli , dla których przekazuje subwencję.

Korzystna opinia na temat zatrudnienia nauczycieli do końca roku szkolnego, chociaż obecne przepisy też to gwarantują , tylko dyrektorzy ich nie stosują.

Status nauczyciela pozostawić dla pracowników systemu egzaminacyjnego, nadzoru pedagogicznego, związkowców.

 

Co powinno być uregulowane w KN?

 

Na poziomie lokalnym mogą być regulowane tylko dodatki w wyniku corocznych negocjacji ze związkami zawodowymi.

Płaca zasadnicza na poszczególnych stopniach awansu powinna być ustalana na poziomie centralnym. Nie może być zależna od poziomu szkoły, możliwości finansowych organu prowadzącego.

KN powinna obowiązywać w szkołach publicznych i niepublicznych.

                                  

Członkowie Prezydium KM POiW NSZZ „Solidarność” w Gdańsku:

Bożena Brauer, Elżbieta Matocha , Anna Kocik, Hanna Minkiewicz,

Download PDF
Powrót Drukuj stronę