Uchwała WZD Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego w sprawie programu działania Sekcji w kadencji 2010 – 2014

Walne Zebranie Delegatów – na podstawie par. I ust. 4 pkt c Regulaminu Sekcji – zobowiązuje Radę Sekcji i wchodzące w jej skład Komisje Zakładowe (Międzyzakładowe), do podejmowania następujących zadań programowych w kadencji 2010-2014: 

 

 1. Zwiększenia różnorodności oferty (w tym kulturalno-rekreacyjnej), dla obecnych i potencjalnych członków związku,
 2. Skutecznego rozwiązywania spraw zbiorowych, ale i indywidualnych problemów członków „S” oświatowej,
 3. Zwiększenia oferty związkowej dla pracowników administracji i obsługi szkół,
 4. Zwracania uwagi na sytuację nauczycieli przechodzących na emerytury, w tym wpływ na kształtowanie świadczeń emerytalno – rentowych na poziomie gwarantującym właściwe warunki życia, likwidację tzw. starych portfeli, stałe monitorowanie realizacji art. 53 Karty Nauczyciela, gwarantującego 5% odpis na fundusz socjalny nauczycieli-emerytów, a także zwiększenie oferty dla tej grupy członków NSZZ „Solidarność” – tworzenia Kół przy danej KZ (KM),
 5. Rozwijania oferty szkoleniowej służącej profesjonalizacji negocjacji z organami prowadzącymi, w tym korzystanie ze szkoleń – między innymi z oferty Instytutu Doskonalenia Nauczycieli „Solidarność” oraz Działu Szkoleń Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „solidarność”,
 6. Wzmocnienia kontaktów z Komisjami Zakładowymi (Międzyzakładowymi) wchodzącymi  w skład Sekcji, a w tym: zorganizowanie przez KZ (KM) minimum raz w kadencji zebrań z udziałem przedstawicieli Prezydium Sekcji oraz zwoływanie na terenie swojego działania  co najmniej raz w roku zebrań w poszczególnych Kołach,
 7. Dbałości o związkowy charakter NSZZ „Solidarność” – w myśl zasady: partii jest wiele, „Solidarność” jest jedna, a także zachowania równowagi w działalności związkowej między historią a teraźniejszością.
 8. Eksponowania na związkowych tablicach informacyjnych w szkołach materiałów informacyjnych Sekcji (Biuletynów, Listów do pracowników oświaty, itd.) oraz prenumerowania „Przeglądu Oświatowego” i „Magazynu ZR”,
 9. Utworzenia sieci szybkiego przepływu informacyjnego drogą elektroniczną (także bezpośrednio między Kołami a Sekcją),
 10. Utrzymywania stałej współpracy z Państwową Inspekcją Pracy oraz wspieranie działalności Społecznych Inspektorów Pracy,
 11. Korzystania ze związkowej obsługi prawnej (m. in. w sprawie zawierania regulaminów wynagradzania, obrony pracowników oświaty przed mobbingiem i narastającą agresją uczniów), zespołów także tworzenia zespołów eksperckich np. w sprawach płacowych, awansu zawodowego i warunków pracy nauczycieli, kształcenia zawodowego, szkolnictwa specjalnego, artystycznego, itd.,
 12. Organizowania regionalnych i lokalnych konferencji tematycznych, np. w sprawie: przeciwdziałania pojawiającemu się zjawisku mobbingu wobec pracowników szkół  i placówek oświatowych),
 13. Utrzymywania merytorycznych kontaktów ze środkami społecznego przekazu – włączając struktury związkowe i media lokalne,
 14. Szukania partnerów dla realizacji bieżących celów oświatowych, współdziałania z różnymi partnerami społecznymi wokół spraw związanych z oświatą (w tym między innymi  z samorządami terytorialnymi),
 15. Monitorowania i szukania sposobów przeciwdziałania problemom:
  1. Bezrobocia wśród pracowników oświaty – w tym nieuzasadnionego zwalniania nauczycieli lub pracowników administracji i obsługi szkolnej,
  2. Planom radykalnej zmiany Karty Nauczyciela, projektom radykalnych zmian statusu zawodowego nauczycieli,
  3. Wprowadzania pozornych oszczędności, jakimi są między innymi dodatkowe godziny (niepłatne), które muszą realizować nauczyciele (brak jest warunków do ich realizacji – dodatkowych pomieszczeń, brak uczniów, którzy i tak mają bardzo wypełnione plany zajęć, itd.),
  4. Dzikiej prywatyzacji szkół, zamykania i przenoszenia-łączenia szkół i placówek oświatowych,
  5. Naruszania zasad konkursowego wyboru dyrektorów szkół,
  6. Zwiększania, ponad racjonalną ilość, liczby uczniów w danym oddziale szkolnym lub przedszkolnym (w programie Sekcji Krajowej jest mowa, że górne progi uczniów w klasach to: 22 w szkle podstawowej, 24 w gimnazjach i 26 w szkole ponadgimnazjalnej),
  7. Braku należytego przygotowania procesu wdrażania obowiązku szkolnego od szóstego roku życia oraz lekceważenia prawa do zapewnienia opieki przedszkolnej dla dzieci sześcio- i pięcioletnich,
  8. Naruszeń zasad dialogu społecznego: łamania zasad związanych z negocjowaniem regulaminów wynagrodzeń dla nauczycieli, odchodzenia od opiniowania projektów organizacji szkół.

 

Siła każdej organizacji wyraża się programem, działalnością, a także liczebnością  członków, dlatego Walne Zebranie Delegatów zobowiązuje Radę Sekcji i wchodzące w jej skład Komisje Zakładowe (Międzyzakładowe) do podejmowania zadań programowych, wdrażania inicjatyw, które zwiększą liczebność   Związku  poprzez nabór nowych członków – pracowników oświaty. Pozwoli to na zwiększenie skuteczności działań Sekcji – w obronie  ludzi oświaty, ale też na tworzenie jak najlepszej oferty edukacyjnej dla młodych mieszkańców Pomorza.

 

 

 

   Wojciech Książek                                                                                Barbara Kamińska

(Przewodniczący Sekcji)                                                                         (Przewodniczący WZD)

 

 

Otrzymują:

- Komisje Zakładowe (Międzyzakładowe), wchodzące w skład Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego

Download PDF
Powrót Drukuj stronę