Stanowisko ws. potrzeby zatrudniania doradców zawodowych w gimnazjach

Walne Zebranie Delegatów Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego upomina się o wprowadzenie i sfinansowanie etatu dla nauczyciela pełniącego rolę doradcy zawodowego, zwłaszcza w gimnazjach, chociaż predyspozycje psychofizyczne uczniów zaczynają się krystalizować na poziomie szkoły podstawowej. Bezpośredni kontakt z uczniami zapewnia skuteczną pomoc w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej zgodnie z ich predyspozycjami psychofizycznymi. Jednocześnie przypominamy, że z inicjatywy MEN do pełnienia tego zadania. zostały wykształcone grupy nauczycieli, którzy ukończyli m.in. studia podyplomowe finansowane z programów unijnych.

Przypominamy, że prawo, a więc Ustawa o Systemie Oświaty oraz rozporządzenie MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach nakładają na placówki oświatowe obowiązek przygotowywania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia, a co za tym idzie – nakładają na organ prowadzący obowiązek utworzenia systemu doradztwa zawodowego, który obejmie opieką wszystkich uczniów.

Uzasadniając potrzebę utworzenia w gimnazjum etatu nauczyciela pełniącego rolę doradcy zawodowego, należy wskazać najważniejsze cele, jakie powinien on spełniać:

 udziela pomocy młodzieży w wyborze kierunku kształcenia,

 uwzględnia przy tym zarówno możliwości psychofizyczne, sytuację życiową jak i potrzeby rynku pracy i możliwości systemu edukacyjnego,

 współpracuje z rodzicami i nauczycielami w procesie orientacji zawodowej uczniów,

 wykorzystuje swoją wiedzę o szkolnictwie ponadgimnazjalnym, zawodach, rynku pracy oraz o technicznych środkach przekazywania informacji zawodowej.

Takie działania doradcy zawodowego powinny spowodować obniżenie społecznych kosztów kształcenia, dzięki poprawie trafności wyborów na kolejnych etapach edukacji. Jednocześnie zwracamy uwagę, że trafny wybór ścieżki edukacyjnej ucznia gimnazjum będzie efektywniejszy, jeżeli zostaną określone jednolite progi punktowe rekrutacji dla każdego typu szkoły ponadgimnazjalnej.

Skutecznym rozwiązaniem docelowym powinno być ustalenie liczby godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w ramowym planie nauczania dla gimnazjum.

 

Wojciech Książek Barbara Kamińska

(Przewodniczący Sekcji) (Przewodnicząca WZD)

 

Do wiadomości:

- Premier RP, Kancelaria Prezydenta RP,

- Kluby parlamentarne,

- Ministerstwo Edukacji oraz Kuratorium Oświaty w Gdańsku,

- Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”,

- Jednostki samorządu terytorialnego na terenie województwa pomorskiego,

- Środki społecznego przekazu,

Download PDF
Powrót Drukuj stronę