Stanowisko w sprawie regulaminów wynagrodzeń w oświacie

 

Rada Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego uznaje COROCZNY dialog z organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe na terenie swego działania za jedno z najważniejszych zadań. Naszym celem jest wprowadzanie systematycznych, racjonalnych zmian w regulaminach wynagrodzeń – tak dla nauczycieli, jak i dla pracowników administracji i obsługi szkolnej. Fakt, iż w 2010 roku dokonało zmian w regulaminach tylko 15 proc. samorządów terytorialnych na Pomorzu, a w 2011 – w 12 proc., nie jest dobrą statystyką.

 

W opinii Sekcji:

1. Dialog na temat spraw płacowych powinien dotyczyć tak spraw nauczycieli jak i pracowników administracji i obsługi szkolnej.

2. Ustawodawca zdjął obowiązek corocznego określania wysokości dodatków i warunków ich wypłacania w drodze regulaminów (art. 30 ust. 6b Karty Nauczyciela), ale też nie nakazał innego trybu wprowadzenia ustaleń dotyczących tych składników wynagrodzenia nauczycieli. W związku z tym stoimy na stanowisku, że corocznie należy usiąść do stołu negocjacyjnego i dokonać przeglądu zapisów regulujących sprawy wynagrodzeń w oświacie na danym terenie. Takie podejście wychodziłoby naprzeciw m. in. zmianom wprowadzanym w oświacie, które nakładają wciąż nowe obowiązki na nauczycieli. Byłoby też odczytywane jako dowód dojrzałości, bycie samorządem rzeczywiście przyjaznym oświacie.

3. Należy też dążyć do:

a. Przyjmowania odpowiednich zasad i terminów, które zapewnią przejrzystość prawną regulaminów i związanych z nimi uchwał (m. in. odpowiednie uzasadnienie uchwał, obowiązek klauzuli o zakończeniu negocjacji ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli na danym terenie).

b. Sukcesywnego zwiększania dodatków za wychowawstwo klas, ponieważ praca wychowawcza jest niezwykle ważnym i trudnym zadaniem szkoły oraz dodatków motywacyjnych dla nauczycieli – w tym dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

c. Zabezpieczania środków finansowych na zatrudnienie w placówkach oświatowych doradców zawodowych oraz administratorów i konserwatorów sieci komputerowych.

 

Uwaga: zdając sobie sprawę z niedoszacowania subwencji oświatowej, w sprawie tej przyjęliśmy odrębne stanowisko.

 

 

W imieniu Rady Sekcji:

 

Krystyna Bojahr, Wiceprzewodnicząca Sekcji

Barbara Kamińska, Wiceprzewodnicząca Sekcji

Wojciech Książek, Przewodniczący Sekcji

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę