Stanowisko w sprawie realizacji tzw. godzin karcianych w szkołach

Szymbark-Gdańsk, 27. 09. 2010 r.

 

Rada Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego podtrzymuje bardzo krytyczną ocenę wprowadzenia w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela obowiązku realizacji dodatkowych 1-2 niepłatnych godzin tygodniowo przez nauczycieli.  

 

 

Wielokrotnie zwracaliśmy uwagę na nieprecyzyjność tego zapisu, niespójność z innymi aktami prawnymi (np. Rozporządzeniem MENiS z 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych ), wskazywaliśmy na trudności organizacyjne występujące szczególnie w szkołach wiejskich z uwagi na dowozy uczniów oraz w zasadniczych szkołach zawodowych, itp.

Odpowiedzią resortu na nasze uwagi i wnioski jest kuriozalny apel Pani Minister Katarzyny Hall, aby to związkowcy piętnowali nieprawidłowości w wykorzystaniu tych godzin w poszczególnych szkołach (pismo MEN DS – WPZN-RD-410/35/2010 z 16 lipca 2010) oraz Rozporządzenie MEN z 24 sierpnia 2010 (Dz.U. 156 poz. 1047) wprowadzające m. in. nowe zasady dokumentowania realizacji zadań i czynności tzw. godzin karcianych, co ma, zdaniem Ministerstwa, poprawić efektywność wprowadzonych rozwiązań (?!).

Nie godzimy się na funkcjonowanie złego prawa oświatowego, niespójnego z systemem nauczania, wychowania i opieki, który w praktyce szkolnej wprowadza chaos nie służący ani uczniom i ich rodzicom, ani nauczycielom.

W tej sytuacji Rada Sekcji zobowiązuje Prezydium do zbadania możliwości wystąpień przeciw zapisom tego artykułu Karty Nauczyciela kierowanych do:

1/ Rzecznika Praw Obywatelskich,

2/ Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu,

3/ międzynarodowych organizacji związkowych,

4/ Sądu Pracy (indywidualnych pozwów pracy lub ew. pozwu zbiorowego).

 

W imieniu Sekcji:

 

 

 

     Krystyna Bojahr                            Barbara Kamińska                              Wojciech Książek

(Wiceprzewodnicząca Sekcji)             (Wiceprzewodnicząca Sekcji)                 (Przewodniczący Sekcji)

 

 

Do wiadomości:

1/ Komisja Edukacji – Sejmu i Senatu RP,

2/ Ministerstwo Edukacji Narodowej,

Download PDF
Powrót Drukuj stronę