Stanowiska, apele przyjęte przez Walne Zebranie Delegatów Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego 20. 04. 2010
 1. a)     Stanowisko ws. obrony Karty Nauczyciela
 2. b)     Stanowisko ws. obowiązkowych – niepłatnych godzin w szkole
 3. c)     Stanowisko ws. zwiększenia wynagrodzeń pracowników oświaty
 4. d)     Apel ws. nauczania historii w zmienionych podstawach programowych
 5. e)     Apel o wsparcie gimnazjów i tworzenie klas uzawodowionych
 6. f)      Apel ws. dzienników elektronicznych
 7. g)     Stanowisko ws. założeń projektowanych zmian w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 8. h)     Apel ws. miejsc dla dzieci w przedszkolach
 9. i)       Apel ws. przyznawania stopnia awansu profesora oświaty
 10. j)       Stanowisko ws.  tajnych głosowań rad pedagogicznych

Stanowisko nr 1

Walnego Zebrania Delegatów Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego z dnia 17. 04. 2010 r.

w sprawie obrony Karty Nauczyciela

 

 

            Walne Zebranie Delegatów protestuje wobec wypowiedzi i planów niektórych polityków oraz ugrupowań politycznych, a także osób pełniących odpowiedzialne funkcje państwowe w sprawie likwidacji Karty Nauczyciela.

            Odrębne regulacje praw i obowiązków nauczycieli istnieją w Polsce już od 1926 r.          Po Sierpniu ’80 i rozmowach ówczesnych władz ze związkami zawodowymi w sprawie statusu zawodowego nauczycieli uchwalono w 1982 roku Kartę Nauczyciela, będącą swoistym układem zbiorowym pracy dla nauczycieli. Ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana, ale cały czas gwarantuje stabilność w zawodzie nauczyciela.

            Karta Nauczyciela to akt prawny o charakterze układu zbiorowego pracy gwarantującego bezpieczeństwo wykonywania zawodu nauczyciela. Na całym świecie kwestie zawodu nauczycielskiego regulują odrębne dokumenty – układy zbiorowe pracy lub ustawy. Ze względu na specyfikę zawodu nauczyciela, jego statusu nie mogą regulować przepisy ogólne. Karty Nauczyciela nie może zastąpić ani kodeks pracy, ani kodeks cywilny czy kodeks karny.

            Delegaci WZD zwracają się z apelem do ugrupowań politycznych, pracujących nad przedwyborczymi programami edukacyjnymi, aby zmierzali do poprawiania sytuacji materialnej nauczycieli, a nie głosili hasła o zbędności Karty Nauczyciela.

            Z uwagi na fakt, że Karta Nauczyciela jest najważniejszym zbiorem praw pracowniczych nauczycieli, Walne Zebranie Delegatów, w  przypadku  zagrożenia istnienia Karty Nauczyciela, wzywa  nauczycieli do udziału w akcjach protestacyjnych podejmowanych  w obronie słusznych praw i interesów pracowniczych nauczycieli.

Zwracamy się do wszystkich nauczycieli,  również niezrzeszonych, o poparcie naszych działań w celu obrony nabytych uprawnień pracowniczych. 

 

 

 Stanowisko nr 2

Walnego Zebrania Delegatów Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego z dnia 20. 04. 2010 r.

w sprawie obowiązkowych – niepłatnych godzin w szkole

 

 

Walne Zebranie Delegatów, uznając za niezgodny z Powszechną Deklaracja Praw Człowieka zapis o niepłatnych godzinach, po raz kolejny zwraca się o podjęcie niezwłocznych działań, mających na celu likwidację  bubla prawnego, jakim jest uchwalony 21 listopada 2008 roku, w nowym brzmieniu, art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy   Karta Nauczyciela (wykreślenie zapisu o realizacji przez nauczycieli dodatkowych, niepłatnych godzin).

 

Wprowadzeniu w życie tych rozwiązań towarzyszy chaos prawny i organizacyjny:

1/ Brak spójności zapisów w Karcie Nauczyciela, brak jednoznacznej interpretacji przepisów. Do dnia dzisiejszego Ministerstwo Edukacji Narodowej nie odpowiedziało na wiele szczegółowych pytań, które skierowały struktury Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. 

2/  Brak w wielu szkołach wolnych sal do realizacji dodatkowych godzin.

3/ Brak uczniów chętnych do udziału w dodatkowych zajęciach, ponieważ mają  wypełniony tygodniowy plan zajęć i nie można, przy takim przeciążeniu godzinowym, zmuszać ich do nadmiernego wydłużania pobytu  w szkole (np. w szkołach zawodowych).

4/ Trudności z organizacją tego typu dodatkowych zajęć szczególnie na terenach wiejskich –  w szkołach, gdzie uczniowie są dowożeni.

5/ Coraz bardziej realne obawy nauczycieli, że będzie to kolejny instrument prowadzący do nierównego traktowania nauczycieli. Ta sytuacja powoduje bezpodstawne zróżnicowanie nauczycieli wykonujących zajęcia dydaktyczne w ramach godzin do dyspozycji dyrektora, o których mowa w § 2 ust. 5 rozporządzenia MEN ws. ramowych planów nauczania, które to godziny są płatne i realizujących zajęcia tego samego typu, określone w art.42 ust.2 pkt 2 Karty Nauczyciela, co oznacza wykonywanie zajęć bez wynagrodzenia.

 

 

 Stanowisko nr 3

Walnego Zebrania Delegatów Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego z dnia 20. 04. 2010 r.

w sprawie zwiększenia wynagrodzeń  pracowników oświaty

 

 

Walne Zebranie Delegatów zwraca się do Komisji Zakładowych (Międzyzakładowych) o podjęcie negocjacji z organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe w celu:

 1. podniesienia żenująco  niskich wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi,
 2. zwiększenia dodatków za wychowawstwo klasy w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych,
 3. zwiększenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych,
 4. zapłaty za godziny ponadwymiarowe, niezrealizowane z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.

 

   

Apel nr 1

Walnego Zebrania Delegatów Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego z dnia 20. 04. 2010 r.

w sprawie nauczania historii w zmienionych podstawach programowych

oraz nauki świadomego odbioru mediów

 

 

Walne Zebranie Delegatów za ważne uznaje wprowadzenie korekt do obowiązującej podstawy programowej, szczególnie w zakresie zapewnienia właściwego nauczania w szkołach kursu historii.

Przypominamy, że już wcześniej zwracaliśmy uwagę na szczególne kontrowersje, jakie budzi fakt, iż:

1/ Kurs z historii w gimnazjum będzie kończy się na I wojnie światowej. Oznacza to bowiem, że corocznie, kilkadziesiąt tysięcy młodych ludzi, którzy albo nie realizują konstytucyjnego obowiązku szkolnego do 18 roku życia, albo po gimnazjum realizują obowiązek nauki w formach pozaszkolnych, nigdy nie uzyska usystematyzowanej wiedzy o najnowszej historii Polski, Europy, świata.

2/ Usystematyzowany kurs z historii w liceach i technikach   kończy się na pierwszym roku nauki. Oznacza to, że uczniowie zakończą poznanie wiedzy  o najnowszej historii Polski w szesnastym roku życia (po wdrożeniu programu edukacji szkolnej od szóstego roku życia).

 

W związku z tym, iż zmiany programowe w szkołach ponadgimnazjalnych zostaną wdrożone od roku szkolnego 2012/2013, jest jeszcze czas, aby przynajmniej wdrożyć moduł (nie do wyboru), który zapewni kontakt wszystkim uczniom  w klasach II i III liceów oraz II – IV techników, z wiedzą o najnowszej historii Polski.

Przypominamy, że polska szkoła nigdy nie uchylała się od zadań wychowawczych, od kształtowania świadomości młodych obywateli Rzeczpospolitej poprzez przekaz wiedzy historycznej o wielkich i trudnych kartach naszej historii. Absolwenci polskich szkół i uczelni mają być nie tylko przygotowani do realizacji ról zawodowych, ale mieć osobowość, pogląd na świat, wartości. Historia uczy, aby chociażby pamiętać, w jak trudnym sąsiedztwie żyjemy! Jest jeszcze czas na wprowadzenie odpowiednich korekt, o co apelował między innymi Jan Rokita i grupa polskich naukowców-historyków.

Nasz apel nabiera szczególnego znaczenia w obliczu tragedii pod Smoleńskiem oraz solidarnej, patriotycznej postawy naszego społeczeństwa, które zrozumiało, jak ważna jest prawda i pamięć historyczna dla tożsamości narodowej. Za konieczną uznajemy korektę treści i celów programów nauczania z uwzględnieniem edukacji medialnej przygotowującej młodzież do świadomego, krytycznego odbioru i selekcji informacji podawanych przez massmedia.

Poza tym należy na bieżąco korygować inne fragmenty zmian programowych  w:

a/ ramowych planach nauczania (np. redukcje tygodniowego czasu pracy nauczycieli  nauczania zintegrowanego),

b/ programach nauczania, podręcznikach

c/ ew. braku spójności treści kształcenia między poszczególnymi etapami kształcenia,    d/ rozbieżności między programami a standardami egzaminacyjnymi.

Należy również wpływać na zapewnienie odpowiedniej oferty ze strony placówek doskonalenia nauczycieli.

 

 

 

Apel nr 2

Walnego Zebrania Delegatów Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego z dnia 20. 04. 2010 r.

o wsparcie gimnazjów i tworzenie klas uzawodowionych

 

 

Walne Zebranie Delegatów po raz kolejny apeluje o powoływanie klas uzawodowionych dla uczniów w wieku gimnazjalnym.

Działanie to byłoby ważnym krokiem na rzecz dostosowywania oferty gimnazjalnej do konkretnych sytuacji, w jakich znajdują się uczniowie. Część z nich nie realizuje obowiązku nauki w gimnazjum, część nie kontynuuje nauki po gimnazjum (w samym województwie pomorskim jest to corocznie nawet około 400 młodych ludzi), część stwarza duże problemy wychowawcze, zakłócające pracę w gimnazjach. Tym samym taka możliwość byłaby szansą, aby te grupy młodzieży nie stanęły przed problemem wykluczenia społecznego.

Wymaga to przygotowania odpowiednich rozwiązań prawnych, organizacyjnych, finansowych. Muszą one ułatwić zawieranie porozumień między gminami prowadzącymi gimnazja, a powiatami tzw. ziemskimi, które prowadzą szkoły prowadzące kształcenie zawodowe (inaczej jest w przypadku tzw. dużych miast, prowadzących wspólnie wszystkie szkoły i placówki oświatowe na swoim terenie). Ważną motywacją mogłoby być wprowadzenie odpowiednio wysokiej, dodatkowej wagi finansowej przy naliczaniu subwencji oświatowej, jaką otrzymywałby powiat, wykazujący kształcenie uczniów w klasach uzawodowionych. Wymaga także doprecyzowania decyzji, jakie w tym zakresie powinny wydawać poradnie psychologiczno-pedagogiczne, uwzględniające opinie rodziców oraz gimnazjów.

 

 

 

Apel nr 3

Walnego Zebrania Delegatów Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego z dnia 20. 04. 2010 r.

w sprawie dzienników elektronicznych

 

 

Walne Zebranie Delegatów apeluje o rozważne wprowadzanie dzienników elektronicznych w szkołach.

W związku z tym, iż obligatoryjne ich wprowadzenie ma nastąpić od roku szkolnego 2012/2013, apelujemy, aby:

 1. Decyzje o wprowadzeniu dzienników przed tym terminem podejmować w ścisłej współpracy z Radą Pedagogiczna w danej szkole.
 2. Zapewnić nauczycielom możliwość swobodnego dostępu do komputerów w szkole.
 3. Zagwarantować nauczycielom odpowiednie – bezpłatne – szkolenia w tym zakresie.

 

 

 

Stanowisko nr 4

Walnego Zebrania Delegatów Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego z dnia 20. 04. 2010 r.

w sprawie założeń projektowanych zmian w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Walne Zebranie Delegatów wyraża swoją dezaprobatę wobec propozycji zmian w  kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przedstawionymi w założeniach MEN.

Uważamy, że nierealne do zrealizowania są zapisy nakładające na nauczycieli stworzenie ogromnej liczby programów indywidualnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w dużych szkołach może to być kilkadziesiąt, a nawet kilkaset programów). Nie do przyjęcia jest sytuacja, że konieczność napisania programu może wyprzedzać diagnozę.

MEN odracza diagnozę wstępną, a nakazuje nauczycielom działania wspierające ucznia. Również zakładanych 12 zadań dla szkolnego zespołu do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów nie jest możliwych do zrealizowania w wielkich szkołach masowych (spotkanie przynajmniej raz w roku przy udziale rodziców ucznia). Niemożliwe będzie diagnozowanie „rozpoznawania potencjalnych możliwości uczniów” z uwagi na brak stosownych narzędzi do tego typu badań.

Karta Potrzeb i Świadczeń  nie spełni swojej roli, gdyż jej przekazywanie na wyższy etap edukacyjny w świetle Ustawy o Ochronie Danych Osobowych nie będzie możliwe,  a wielu rodziców nie zechce ujawniania tych danych. Określenie przez MEN proponowanych zapisów jako  znaczących zmian w funkcjonowaniu poradni psychologiczno-pedagogicznych jest na wyrost, gdyż nie wykracza poza obecne zadania PPP.

 WZD uważa, że proponowane przez MEN zmiany spowodują nadmierne obciążenie nauczycieli, zwiększenie biurokracji w szkołach, a na pewno nie wpłyną znacząco  na wspieranie uczniów, co można by osiągnąć poprzez zatrudnienie w placówkach doradców zawodowych i stworzenie odrębnego etatu dla wychowawcy w klasie.

 

 

Apel nr 4

Walnego Zebrania Delegatów Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego z dnia 20. 04. 2010 r.

w sprawie miejsc dla dzieci w przedszkolach

 

 

Walne Zebranie Delegatów zwraca się do Rządu RP o podjęcie zdecydowanych działań, mających na celu stworzenie takiej liczby przedszkoli, które zapewnią  je wszystkim dzieciom sześcio- i pięcioletnich.

 

 

 

Apel nr 5

Walnego Zebrania Delegatów Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego z dnia 20. 04. 2010 r.

w sprawie przyznawania stopnia awansu profesora oświaty

 

 

Walne Zebranie Delegatów sprzeciwia się  utrzymywaniu ograniczenia przez MEN dostępności nauczycieli do uzyskania tytułu profesora oświaty. Podobnie jak w roku ubiegłym w 2009 r. zaplanowano przyznanie jedynie 10 takich nominacji.

W przekonaniu Delegatów, czynniki ekonomiczne nie mogą decydować o liczbie przyznanych tytułów profesora, gdyż wiążące są kryteria określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 4 września 2008 roku w sprawie Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty.

Według oficjalnych danych w br. uprawnionych do ubiegania się o najwyższy stopień awansu może być ponad 200 tys. nauczycieli, w tym na pewno więcej niż 10 osób godnych tytułu profesora oświaty.

Żądamy od MEN zwiększenia środków przeznaczonych na wypłaty jednorazowych gratyfikacji pieniężnych związanych z nadaniem tytułu profesora oświaty, aby możliwe było uhonorowanie znacznie większej liczby zasłużonych nauczycieli.

 

 

 

Stanowisko nr 5

Walnego Zebrania Delegatów Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego z dnia 20. 04. 2010 r.

w  sprawie  tajnych głosowań rad pedagogicznych

 

 

Walne Zebranie Delegatów zwraca się do KZ (KM) i Kół do podjęcia rozmów z dyrekcjami i na forum rad pedagogicznych w celu ustalenia sposobu wyrażania przez radę opinii w sprawach osobowych.

WZD proponuje, by w regulaminie rady pedagogicznej znalazł się zapis o głosowaniu tajnym w sprawach  zawartych w ustawie o systemie oświaty, między innymi takich,  jak:

 1. wybór członków rady pedagogicznej do komisji konkursowych wyłaniających kandydata na stanowisko dyrektora ( art. 36 a ust.6),
 2. opiniowanie przez radę pedagogiczną kandydata na stanowisko dyrektora przedstawionego przez organ prowadzący w sytuacji, gdy do konkursu nie zgłosił się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata ( art. 36a ust.4),
 3. opiniowanie przez radę pedagogiczną przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora ( art.36a ust.14),
 4. opiniowanie przez radę pedagogiczną powierzenia stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego lub odwołania z tych stanowisk ( art.37 ust.1),
 5. opiniowanie przez radę pedagogiczną wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień ( art.41 ust.2 pkt 3)

oraz w przypadku:

 1. wyboru przedstawiciela rady pedagogicznej do udziału w pracach zespołu rozpatrującego odwołanie od oceny pracy,
 2. opiniowania projektu arkusza organizacyjnego.

 

 

 

 

   Wojciech Książek                                                                                Barbara Kamińska

(Przewodniczący Sekcji)                                                                         (Przewodniczący WZD)

 

 

 

Uwaga, dokumenty otrzymają (w zależności od obszaru kompetencji):

- Premier RP, Kancelaria Prezydenta RP,

- Kluby parlamentarne,

- Ministerstwo Edukacji oraz Kuratorium Oświaty w Gdańsku,

- Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”,

- Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”,

- Jednostki samorządu terytorialnego na terenie województwa pomorskiego,

- Szkoły i placówki oświatowe na terenie województwa pomorskiego,

- Środki społecznego przekazu.

 

 

Gdańsk, 20. 04. 2010 r.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę