Skarga do Rzecznika Praw Obywatelskich: w sprawie realizacji przez nauczycieli obowiązkowych, niepłatnych godzin

Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego wnosi o sprawdzenie zgodności art. 42 ust. 2 pkt 2 Ustawy Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Powszechną Deklaracją Praw Człowieka.

 

Nasza skarga dotyczy obowiązku przepracowania w tygodniu 2 godzin w szkołach podstawowych i gimnazjalnych i 1 godziny w szkołach ponadgimnazjalnych, za które nauczyciel nie otrzymuje wynagrodzenia. 

 

W związku z przytoczonymi wyżej zapisami potwierdzają się negatywne praktyki i sytuacje, o których pisaliśmy już w styczniu 2009 roku (stosowne dokumenty w załączeniu) do Ministerstwa Edukacji Narodowej:

 

1. Brak jednoznacznej interpretacji przepisów zawartych w art. 42  ust. 2 pkt 2 Ustawy Karta Nauczyciela. Ta dowolność interpretacyjna  między innymi staje się pozaprawnym instrumentem prowadzącym do zwiększenia czasu pracy nauczycieli o charakterze dydaktycznym (w praktyce często bywają to dodatkowe godziny w tygodniowym rozkładzie pracy – świetlice, zastępstwa doraźne).

2. Ciągły wzrost biurokracji, zmuszanie nauczycieli do pisania planów, programów, wbrew założeniom charakteru zajęć uwzględniającym potrzeby doraźne i zainteresowania uczniów.

3. Trudności z organizacją tego typu dodatkowych zajęć w szkołach, gdzie brakuje wolnych pomieszczeń oraz na terenach wiejskich, gdzie uczniowie są dowożeni.

4.  Brak uczniów chętnych do udziału w dodatkowych zajęciach ze względu na  wypełniony tygodniowy plan zajęć, przeciążenie godzinowe. Bezzasadne jest zmuszanie uczniów do nadmiernego wydłużania pobytu  w szkole (np. w szkołach zawodowych lub wieczorowych).

 

W związku z powyższym zwracamy się o ocenę sytuacji i pomoc w anulowaniu zapisu, który naszym zdaniem narusza prawa obywatelskie polskich nauczycieli.

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę