Propozycje zmian w subwencji oświatowej na 2011 rok

Prezydium Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, w związku z przedstawieniem do zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2011 rok, zwraca uwagę, że najistotniejsza jest sama wysokość subwencji i przyjęcie innego sposobu jej wyliczenia (planowany wzrost nakładów może nie pokryć skutków finansowych podwyżki płac, kolejnego roku wdrażania obowiązku szkolnego od szóstego roku życia, itd.).

Zgodnie z postulatem „Solidarności” oświatowej powinno się to odbywać po wyliczeniu rzeczywistych kosztów utrzymania szkół – wynikających z tzw. koszyka usług podstawowych, czyli standardów edukacyjnych (chociaż w 2004 roku w art. 30 ustawy Karta Nauczyciela wykreślono obowiązek ich powstania, mówi o nich pośrednio art. 29 KN i art. 67 ustawy o systemie oświaty).

 

Przypominamy, że „Solidarność” oświatowa zgłaszała już potrzebę:

1. Zwiększenia dodatkowej wagi naliczeniowej na uczniów gimnazjów, a w sposób szczególny na uczniów w klasach przysposabiających do pracy (tzw. klasach uzawodowionych), co byłoby ważnym impulsem dla efektywnych działań na rzecz przeciwdziałania agresji w tej grupie wiekowej,

2. Zwiększenia wagi na ucznia w szkole zawodowej – w zależności od profilu zawodowego, tak aby zrekompensować koszty, jakie placówki te muszą ponosić, aby na właściwym poziomie zaawansowania technologicznego utrzymywać bazę praktycznej nauki zawodu, pracownie specjalistyczne, itd.

 

Do wyjaśniania są także takie problemy jak:

a/ Jaki jest realny wzrost subwencji (podaje się od 5,5% – w „Gazecie Szkolnej” do 7,7% w uzasadnieniu projektu)?

b/ Czy korzystny jest plan wyłączenia ze wskaźników subwencji etatów nauczycieli przebywających na urlopach bezpłatnych i wychowawczych?

c/ Czy należy poprzeć uregulowania dotyczące uczniów szkół specjalnych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii (bez stosownych orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych)?

Download PDF
Powrót Drukuj stronę