Pismo do minister Edukacji Narodowej Katarzyny Hall ws. sześciolatków w szkołach (z 19 stycznia 2009 r.)

Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego wyraża podziękowanie za stosunkowo szybką odpowiedź na pismo – uwagi, wnioski, jakie zostały zgłoszone podczas konferencji pt. „Sytuacja i problemy polskiej oświaty w związku z planem wprowadzenia obowiązku szkolnego od szóstego roku życia”, którą, we współpracy z Sekcją Krajową, zorganizowaliśmy 25 listopada 2008 r.. Mamy nadzieję, że podobna praktyka będzie realizowana także w przyszłości.


Ostatnio pojawiła się rządowa autopoprawka do projektu zmiany ustawy o systemie oświaty. Oceniamy, że idzie ona w dobrym i postulowanym przez nas kierunku. Ważne, aby te trzy lata odpowiednio wykorzystać na precyzyjne monitorowanie przygotowań projektu obniżenia wieku szkolnego do 6-stego roku życia – od strony finansowej, organizacyjnej, kadrowej, programowej.
Oczekujemy odpowiedzi na kilka z dwunastu problemów zawartych w poprzednim piśmie. Nie może być tak, że w odpowiedzi w ogóle pomija się niektóre z ważnych dla nas wątków. Oczekujemy ustosunkowania się do poniższych postulatów:
1. Konieczność ustalenia jednoznacznych standardów i liczebności uczniów w klasie,
2. Uznanie świetlicy szkolnej jako ważnego miejsca opieki ale i rozwoju dzieci,
3. Przygotowanie właściwych dla danej fazy rozwojowej ucznia podstaw programowych, programów i podręczników,
4. Podjęcie poważnej debaty nad szkołą ponadgimnazjalną, z rozważeniem dołożenia jednego semestru do liceów i techników.
Odrębnym postulatem jest wykazanie zrozumienia dla roli i zadań nauczyciela nauczania zintegrowanego, zapewnienia mu właściwych warunków pracy, systemu doskonalenia zawodowego oraz pełnoetatowego zatrudnienia. Nie zgadzamy się z propozycją wprowadzenia zajęć dodatkowych, czy specjalistycznych (np. z WF, informatyki, j. angielskiego, plastyki, muzyki), kosztem godzin przeznaczonych na nauczanie zintegrowane. Powinno być ew. dodatkowo, a nie zamiast!

To są w opinii Sekcji niezbędne warunki dla utrzymania równych szans dla wszystkich dzieci, nie tylko tych z zamożniejszych rodzin, samorządów, regionów Polski.

Z poważaniem:
Krystyna Bojahr       
(Wiceprzewodnicząca Sekcji)    

Wojciech Książek
(Przewodniczący Sekcji)

Do wiadomości:
- Komisja Edukacji Sejmu i Senatu RP;
- Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę