Pismo do MEN ws. uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Pani Katarzyna Hall – Minister Edukacji Narodowej

Szanowna Pani Minister,

 

Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego wyraża podziękowanie za odpowiedź na pismo – uwagi, wnioski, jakie zostały zgłoszone podczas konferencji pt. „Sytuacja PEDAGOGÓW i PSYCHOLOGÓW w szkołach, w świetle zmian w systemie opieki nad uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych” zorganizowanej 8 marca 2011 r. przez Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego we współpracy z Sekcją Krajową Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

 

 

 

Oczekujemy bardziej pogłębionej odpowiedzi na kilka problemów zawartych w poprzednim piśmie.

 

1. W kwestii zmian statusu zawodowego pedagogów i terapeutów Pan Minister Zbigniew Włodkowski, który podpisał pismo, wyjaśnia, że na chwilę obecną nie ma żadnego projektu zmian aktu prawnego dotyczącego tej grupy nauczycieli. Dlatego właśnie teraz jest najlepszy czas na przyjmowanie uwag! Z drugiej strony pisze, że w dalszym ciągu trwają prace zespołu nad nowymi rozwiązaniami. Wypowiedź jest niejednoznaczna, ogólnikowa i nie jest wyjaśnieniem zgłoszonego na konferencji wniosku.

 

2. W zakresie wprowadzania jasnych zasad zatrudniania w placówkach pedagogów, psychologów i innych specjalistów, MEN odpowiada, że nie widzi konieczności obligatoryjnego zatrudniania grup specjalistów w placówkach. Ujmuje to w słowach, że nie pochwala pomysłu tworzenia w szkołach filii poradni psychologiczno-pedagogicznego. Jest to zastanawiające, gdyż takie stwierdzenie nie miało miejsca na konferencji. Mówiono natomiast nie tylko o zatrudnianiu logopedów, terapeutów, psychologów, którzy prowadziliby terapie w całym okresie edukacyjnym ucznia. Podkreślenie przez MEN kompetencji dyrektorów przedszkoli i szkół o wyłączności w praktyce kadrowej oraz obowiązku finansowania zajęć dodatkowych przez JST jest faktem, a nie wyjaśnieniem naszych wątpliwości. Brak odpowiedzi na ustalenie przez MEN standardów zatrudnienia w.w specjalistów w szkołach.

 

3. Na wniosek o zapewnienie środków finansowych na realizację nowych zadań, jakie wprowadza rozporządzenie MEN, w odpowiedzi stwierdza się fakt obowiązku finansowania dodatkowych zajęć przez JST. Nie ma odniesienia do zróżnicowania zasobów finansowych JST na terenie całego kraju, co w rezultacie może odbić się niekorzystnie na zapewnieniu odpowiedniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. Przecież obecnie tak naprawdę subwencja nie pokrywa nawet podstawowych zadań edukacyjnych.

 

4. Odpowiedzi na pozostałe wnioski:

 

a. MEN ogranicza się do przedstawienia i interpretacji pracy zespołów. Nie widzi się problemu nadmiernej biurokracji z tym związanej.

b. W odpowiedzi MEN uważa, że w gestii dyrektora szkoły jest stworzenie odpowiednich warunków do pracy zespołów. Brak podania szczegółowych rozwiązań organizacyjnych.

c. Przytacza się rozporządzenie MENu o udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach publicznych i niepublicznych, brak jednak szczegółowych rozwiązań w określeniu warunków korzystania przez uczniów z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach niepublicznych.

d. Na potrzebę zwiększania etatów w poradniach pedagogiczno-psychologicznych i kwestii pozostawienia statutu samodzielnych placówek brak konkretnych odpowiedzi.

e. W sprawie doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego MEN ogranicza się do stwierdzenia faktu o zbyt małej liczbie doradców w skali kraju. Mało czytelny jest zapis o osobie, która będzie wskazana do pomocy w rozwiązaniu konkretnych problemów szkół i nauczycieli.

f. W zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego MEN podkreśla rolę doradztwa i warunki funkcjonowania w szkole, ale nie odpowiada na pytanie o wykorzystanie wykwalifikowanej kadry doradców zawodowych. Samo przypomnienie, iż zapisy o zasadach organizacji doradztwa zawodowego powinny mają znaleźć się w statutach szkół, nie rozwiązuje faktycznych braków etatowych i kolejnego przerzucania tych zadań na wszystkich nauczycieli.

g. W zakresie trudności przy zmianie zapisu czasu trwania zajęć specjalistycznych z 45 do 60 minut, MEN nie udziela konkretnej odpowiedzi i nie podziela naszych wątpliwości w zakresie organizacji tych zajęć.

h. W tym punkcie MEN ogranicza się do stwierdzenia, że zajęcia specjalistyczne mogą prowadzić nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje, odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.

i. Brak ustosunkowania się do określenia pomocy pedagogiczno-psychologicznej w szkołach ponadgimnazjalnych.

j. Stwierdzenie o nieobowiązkowym przekazywaniu dokumentacji ucznia w dalszych etapach edukacji, zostało ograniczone do stwierdzenia prawa konstytucyjnego rodziców.

k. Fakt stwierdzenia całkowitej autonomii dyrektora w zakresie podejmowania decyzji w kierowaniu placówką (stwierdzony był w punktach wcześniejszych).

 

Podsumowanie

Obszerna pod względem objętościowym odpowiedź z MEN nie wnosi dla uczestników konferencji nowych treści i konkretnych rozwiązań. Przytacza się głównie treści rozporządzeń i ogranicza się do ich interpretacji. Nauczycielom są one znane, a brak szczegółowych rozwiązań organizacyjnych budzi nadal wątpliwości. Jest to potwierdzeniem dla uczestników konferencji, że brak dialogu i konsultacji na wcześniejszych etapach doprowadza do takich sytuacji, w których nauczyciele są odbiorcami coraz to nowych rozporządzeń. Nie czują się zatem współtwórcami rozwiązań, mają świadomość konieczności wprowadzania zmian, ale pominięcie ich roli jako praktyków w konsultacjach społecznych uważają za nieporozumienie. W związku z tym zwracamy się o powtórną odpowiedź, a zarazem skuteczne podejmowanie poruszanych tematów w trakcie dalszych prac legislacyjnych, programowych, związanych z finansowaniem tych zadań.

 

Z poważaniem:

Marzena Korzeniewska, przewodnicząca zespołu redakcyjnego

Barbara Kamińska, wiceprzewodnicząca Sekcji

Wojciech Książek, przewodniczący Sekcji

Download PDF
Powrót Drukuj stronę