Opinia Sekcji Gdańskiej o ramowych planach nauczania

Opinia do projektu rozporządzenia MEN w sprawie ramowych planów nauczania

 

Prezydium Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, w związku z przedstawieniem do zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, przedstawia następujące uwagi:

 

• Od roku 2002 w szkole podstawowej to już trzeci ramowy plan nauczania,

• Ostatnia „ramówka” z 2009 r. nie została zrealizowana nawet w jednym cyklu klas I – III, zatem jaka jest jej ocena, czy dokonano ewaluacji?,

• W latach 2012/2013 i 2013/2014 w SP będą funkcjonowały trzy ramowe plany nauczania (np. w r. szk. 2012/2013 w kl. I i IV RPN z 2011 r, w kl. II i III z 2009 r, a w kl. V i VI z 2002 r.),

• W każdym kolejnym RPN sukcesywnie ubywa godzin obowiązkowych (w kl. I – III w 2002 r. było 66 godzin, w 2009 r. 63 godziny, a 2011 r. 60 godzin, czyli o 6 godzin mniej, porównując lata 2002 i 2011; w kl. IV – VI w 2002 r. było 81 godzin, a w 2011 r. 77 godzin, czyli o 4 godziny mniej),

• Dyrektor szkoły nie może kreować własnej koncepcji rozwoju placówki – zwiększać liczby godzin obowiązkowych np. z języka polskiego czy matematyki (przedmioty egzaminacyjne) ze względu na brak godzin do jego dyspozycji, dotyczy to wszystkich etapów nauczania,

natomiast fikcją jest oczekiwanie ,że jednostki samorządu terytorialnego dołożą środki na dodatkowe godziny dydaktyczne,

• Godziny do dyspozycji dyrektora wynikające z KN, art.42, ust. 2 nie mogą być godzinami dydaktycznymi, czyli obowiązkowymi dla każdego ucznia, na których realizuje się podstawę programową, czyli nie powinny uzupełniać brakujących godzin,

• W projekcie z 2011 r. jest sprzeczność między tygodniowym wymiarem godzin w ust. 2 pkt 1, a ust. 3 pkt 1

 

Tygodniowy wymiar godzin w cyklu według

SP

Ust. 2

Ust. 3

I – III

60

62

IV – VI

77

79

 

 

• Ogranicza się liczbę godzin nauczania, szczególnie w zasadniczych szkołach zawodowych (o 30% mniej) oraz w technikach,

• Mogą wystąpić duże trudności z planowaniem pracy szkoły (i przygotowaniem oferty dla gimnazjalistów), z uwagi na nieczytelność zasad wyboru przez uczniów od 2 do 4 przedmiotów rozszerzonych,

• Wątpliwości budzi wyliczenie liczby tygodni szkolnych (i tygodni przeznaczonych na praktyki zawodowe).

Poza tym NSZZ „Solidarność”:

a. Przypomina uwagę ogólną, iż nowy system wprowadzony rozporządzeniem o podstawach programowych (podpisanych przez minister Katarzynę Hall 23 grudnia 2008 roku grozi obniżeniem jakości edukacji (już w szesnastym roku życia uczniowie kończą kurs wiedzy ogólnokształcącej – systematycznej, za szybko muszą decydować o wyborze kierunku specjalizacji i ew. studiów. Poza tym za mało jest mechanizmów utrwalania wiedzy – w miejsce nauczania powtarzającego, proponuje się nauczanie liniowe). Wskazana jest też ostrożność o ustalaniu relacji między edukacją szkolną a standardami egzaminacyjnymi, żeby kształceniem i wychowaniem uczniów nie rządziły egzaminy.

b. Apeluje, aby nie przyjmować tak ważnego rozporządzenia o tzw. siatkach godzin – w okresie wakacyjnym (częsta praktyka MEN),

c. Zwraca uwagę na potrzebę uważnego monitorowania zagrożenia zwolnień nauczycieli, (ponieważ mniejsza liczba obowiązkowych godzin, to mniej etatów nauczycielskich ) oraz wcześniejszego przygotowania systemu uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji (studia podyplomowe).

 

Bożena Brauer, członek Prezydium Sekcji

Wojciech Książek, przewodniczący Sekcji Gdańskiej

Download PDF
Powrót Drukuj stronę