Ocena sytuacji w oświacie przed nowym rokiem szkolnym 2012/13

Prezydium Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego – oceniając sytuację w oświacie przed nowym rokiem szkolnym – za najpoważniejsze problemy uznaje:

  1. Podejmowanie merytorycznego dialogu pomiędzy Rządem RP a oświatowymi związkami zawodowymi na temat zmian w szkolnictwie, przyjmując za priorytet utrzymanie dobrego poziomu nauczania i wychowania w polskich szkołach.
  1. Kwestie ograniczenia godzin przeznaczonych na nauczanie historii w szkołach ponad-gimnazjalnych. Niepokojące jest także ograniczenie godzin innych przedmiotów, takich jak geografia, biologia, chemia czy fizyka, co może wpłynąć na obniżenie poziomu nauczania i wychowania.
  2. Zagwarantowanie finansowania nowych zadań oświatowych (jak np. obowiązku szkolnego dla 6-latków, opieki przedszkolnej  dla 5-latków, płac nauczycieli) adekwatnego do stawianych wymagań.
  1. Podejmowanie wspólnych działań na rzecz zachowania prestiżu zawodu nauczycielskiego, wspólnej merytorycznej obrony przed nierzetelnymi informacjami o warunkach pracy, a czasami naruszających godność nauczycieli.

Domagaliśmy się i domagamy się także:

  1. Zaprzestania procesu likwidacji/przekształceń szkół i przedszkoli – tym bardziej w obliczu wprowadzenia obowiązku szkolnego od szóstego roku życia. Zwracamy uwagę na potrzebę zwiększenia liczby przedszkoli publicznych, które gwarantowałyby powszechny dostęp dla wszystkich dzieci.
  1. Zahamowania rosnących kosztów edukacji szkolnej uczniów, w tym drożyzny zestawów podręczników szkolnych (proponujemy podwyższyć próg dochodowy na członka rodziny uprawniający do skorzystania z programu „wyprawka szkolna”).
  1. Ograniczenia do niezbędnego minimum biurokracji szkolnej (w tym dokumentowania działań wobec uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych).
  1. Odstąpienia od obowiązku realizacji dodatkowych godzin niepłatnych: 1-2 godz. tygodniowo, co wprowadziło w szkołach chaos, biurokrację, problem z udziałem uczniów.
  1. Zapewnienia uczniom na wszystkich etapach edukacji specjalistycznej opieki psychologiczno-pedagogiczno-logopedycznej a także doradztwa zawodowego i opieki medycznej.

Zwracamy uwagę, że oświata jest dobrem całego narodu, gwarancją naszej tożsamości i systematycznego rozwoju. Konstytucyjną odpowiedzialność za jej stan ponosi Rząd RP – w tym szczególnie Ministerstwo Edukacji Narodowej a także samorządy terytorialne. Zwracamy uwagę, że oświata jest dobrem całego narodu, gwarancją naszej tożsamości i systematycznego rozwoju. Konstytucyjną odpowiedzialność za jej stan ponosi Rząd RP a także samorządy terytorialne różnych szczebli. Konieczne są działania na rzecz zapewnienia porównywalnej oferty edukacyjnej, tak aby nie było podziału na Polskę, samorządy, szkoły kategorii A, B. Stąd oczekujemy dialogu i merytorycznej debaty o kształcie polskiej oświaty a także podmiotowego traktowania ludzi oświaty ale też społeczności rodziców i samych uczniów.

Gdańsk, 22. 08. 2012 r.

W imieniu Prezydium Sekcji:

Hanna Minkiewicz (Sekretarz Sekcji)

Barbara Kamińska (Zastępca Przewodniczącego Sekcji)

Wojciech Książek     (Przewodniczący Sekcji)

Uwaga: więcej informacji m. in. na tematy płacowe, rozmowy na temat Karty nauczyciela znajduje się na stronie internetowej Sekcji Krajowej: www.solidarnosc.org.pl

pobierz PDF:…>>

Download PDF
Powrót Drukuj stronę