List w sprawie emerytur

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

Rada Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego zwraca się o przyjęcie harmonogramu działań – w porozumieniu z Komisją Krajową NSZZ „Solidarność” – mających na celu zablokowanie propozycji zmian podniesienia wieku emerytalnego (bez względu na wykonywany zawód, płeć), do 67 roku życia.

 

Uważamy że w Polsce, w sytuacji wciąż trudnych warunków pracy, w tym dydaktyczno-wychowawczych warunków pracy nauczycieli, oraz preferowania umów czasowych przez pracodawców, tak radykalna propozycja wydłużenia wieku emerytalnego jest nie do przyjęcia. Zwracamy uwagę, iż w 2008 roku odebrano nauczycielom prawo do tzw. emerytur pomostowych. W przypadku wejścia w życie zapowiedzianych w expose premiera zmian, okres pracy nauczycieli zwiększyłby się o około 12 lat.

 

Wybór momentu rezygnacji z aktywności zawodowej jest i powinien pozostać uprawnieniem pracownika. Argumenty ekonomiczne przytaczane przez rząd jako uzasadnienie propozycji zmian, są nieprzekonujące i oparte wyłącznie na bieżącym rachunku ekonomicznym.

 

Obligatoryjne wydłużenie czasu pracy według nas spowoduje:

a. wzrost bezrobocia wśród ludzi młodych i coraz późniejsze wchodzenie ich na rynek pracy,

b. zwiększenie kosztów ponoszonych na aktywizację zawodową osób w wieku „50+” bądź wypłatę świadczeń dla bezrobotnych i poszukujących pracy. Ostatnie badania statystyczne wykazały, iż ogromne środki unijne przeznaczone na szkolenia (zawodowe i personalne) nie wpłynęły na zmniejszenia bezrobocia w tej grupie wiekowej,

c. utrwalenie niekorzystnego podziału ról społecznych (zanika już tradycyjna rola seniorów rodu wspierających osoby aktywne zawodowe w wypełnianiu obowiązków rodzinnych), co przy braku miejsc w żłobkach i przedszkolach utrudni młodym matkom podejmowanie pracy zarobkowej.

Stąd nasz apel o opracowanie planu działań, które w skuteczny sposób odwiodą rząd RP od propozycji tych zmian.

 

W imieniu Rady Sekcji:

Barbara Kamińska

 

(Wiceprzewodnicząca Sekcji) 


Wojciech Książek

(Przewodniczący Sekcji)

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę