List otwarty w sprawie płac i emerytur nauczycieli

W ostatnich tygodniach wzrosło napięcie w środowisku pracowników oświaty. Wynika ono w głównej mierze z niepewności sytuacji, w jakiej się znajdują. Ostatnie zmiany w Karcie Nauczyciela i w przepisach emerytalnych oraz przedstawione projekty, nie są zbyt korzystne dla nauczycieli.

1. Propozycja podwyżek na 2009 i następne lata w ewidentny sposób krzywdzi szczególnie nauczycieli o dłuższym stażu pracy, z wyższym stopniem awansu zawodowego. Zmniejszenie różnicy w płacy pomiędzy nauczycielem stażystą a nauczycielem mianowanym i dyplomowanym sprawia, że ci ostatni otrzymają najniższą podwyżkę. Rząd, posłowie w żaden sposób nie odnieśli się do propozycji „S” oświatowej, aby w zmienianej Karcie Nauczyciela przywrócić przynajmniej dotychczasowe proporcje w perspektywie dwóch-trzech lat. Paradoksalnie nauczyciele stażyści zyskują przez pierwszy rok pracy, ale potem czeka ich także owo spłaszczenie pensji.

2. Nauczycielom wszystkich typów szkół dołożono w nowym roku szkolnym po 1 godz. dodatkowych, ewidencjonowanych zajęć z uczniami, bez stosownego wzrostu wynagrodzenia. W kolejnym zaś roku w szkołach podstawowych i gimnazjalnych liczba tych godzin wzrośnie do dwóch tygodniowo (tam też mogą być realizowane w świetlicach szkolnych). Sekcja podtrzymuje sprzeciw wobec nakładania obowiązku dodatkowej pracy z uczniami, bez odpowiedniej rekompensaty finansowej dla nauczycieli

3. Nauczyciele zostali pozbawieni emerytur pomostowych. Ewentualne świadczenia kompensacyjne ma otrzymać tylko pewna grupa nauczycieli, bowiem regulacja ta nie obejmuje nauczycieli urodzonych po 1969 roku. Świadczenie ma być wygasające, czyli np. w ostatnim roku jej obowiązywania. tj. w 2028 r., skorzystać z niego będzie mogła nauczycielka , która ma 59 lat i 9 miesięcy, a zatem będzie mogła z niego korzystać tylko przez 3 miesiące. W trakcie pobierania tego świadczenia nie można będzie pracować w zawodzie nauczycielskim. Nie przewiduje się w projekcie ustawy przyznania świadczenia nauczycielom: bibliotekarzom, psychologom, pedagogom, wychowawcom świetlic.
 Sekcja sprzeciwia się planom podziału nauczycieli na tych, którzy będą mogli skorzystać ze świadczenia kompensacyjnego i tych, którzy ze względu na datę urodzenia, nie będą mogli skorzystać z tego uprawnienia. Zasadnicze wątpliwości budzi wysokość świadczenia – wynikająca m. in. z niejasnej propozycji jego naliczenia.

4. Prywatyzacja oświaty. Niepokój środowiska oświatowego budzą propozycje zapisów w ustawie o systemie oświaty, dotyczące możliwej prywatyzacji szkół i placówek oświatowych. Sekcja widzi zagrożenie dla statusu zawodowego nauczycieli, gdyby dochodziło do radykalnej zmiany dotychczasowego sposobu ich zatrudnienia. Zbyt daleko idące zmiany właścicielskie mogą spowodować też zagrożenie dla odpowiedniego poziomu kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży.

Krystyna Bojahr
(Wiceprzewodnicząca Sekcji)   

Wojciech Książek
(Przewodniczący Sekcji)

Do wiadomości:
- Ministerstwo Edukacji Narodowej;
- Komisja Edukacji Sejmu i Senatu RP;
- Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę