List otwarty w sprawie naprawy sytuacji w polskiej oświacie

Otrzymują między innymi:

Pan Donald Tusk – Prezes Rady Ministrów

Pani Krystyna Szumilas – Minister Edukacji Narodowej

Pan Ryszard Stachurski – Wojewoda Pomorski, Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego)

W imieniu Koalicji na Rzecz Polskiej Szkoły, którą w Regionie Gdańskim stanowi kilkanaście organizacji solidarnościowych, niepodległościowych, młodzieżowych, wyrażamy głęboki niepokój i sprzeciw wobec sytuacji, w jakiej znalazła się polska oświata. Daliśmy temu wyraz, składając 25 kwietnia br. petycję do Premiera Rządu RP. Niestety, mimo upływu ponad miesiąca, nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Przypominamy, że w tej petycji upomnieliśmy się przede wszystkim o właściwe nauczanie historii w polskich szkołach. Domagaliśmy się uchylenia rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej:

z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego,

z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie ramowych planów nauczania.

Wobec braku pozytywnej reakcji-odpowiedzi, cele te dalej pozostają aktualne. Uważamy, że uczniowie i ich rodzice poniosą bezpośrednie konsekwencje tych wyjątkowo źle, pospiesznie wprowadzanych zmian. Zwracaliśmy i zwracamy uwagę, że ograniczenie  treści z historii doprowadzi do ograniczenia tożsamości narodowej młodych Polaków. Nie ma na to zgody środowisk, które między innymi w Sierpniu 1980 roku upomniały się o pełną prawdę historii, o kształcenie i wychowanie młodych Polaków w duchu tradycji, kultury.

Zwracaliśmy i zwracamy uwagę, że radykalne zmiany w systemie nauczania dotyczą także innych przedmiotów, w tym języka polskiego, WOS-u, biologii, chemii, fizyki, geografii. Pozbawienie uczniów pierwszej klasy liceów ogólnokształcących i techników dalszego kształcenia ogólnego na rzecz jednokierunkowego rozwoju może negatywnie skutkować w dalszej karierze edukacyjnej, zawodowej, życiowej.

Problem ten dotyczy już absolwentów gimnazjów, którzy nie będą kontynuować nauki w formach szkolnych (a jest taka prawna możliwość). Zwracamy uwagę, że ich wiedza o historii Polski zakończy się na I wojnie światowej. Dlatego też w sprawie tej nierówności dostępu do edukacji chcemy wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego.

Domagamy się, o co występowaliśmy w szeregu pism i petycji do Rządu RP, także o:

 1. Zahamowanie obniżenia poziomu nauczania i wychowania, które następuje m. in. przez umożliwienie promocji uczniów z oceną niedostateczną w szkołach średnich.
 2. Zahamowanie procesu likwidacji/przekształceń szkół i przedszkoli – tym bardziej w obliczu wprowadzenia od 2014 roku obowiązku szkolnego od szóstego roku życia. Zamiast likwidacji potrzebne jest często otwieranie nowych przedszkoli.
 3. Odstąpienie od obowiązku realizacji dodatkowych godzin niepłatnych – 1-2 godz. tygodniowo, co wprowadziło w szkołach chaos, fikcję papierkową, swoistą łapankę uczniów np. w szkołach wiejskich, wieczorowych.
 4. Ograniczenie do niezbędnego minimum biurokracji szkolnej.
 5. Zapewnienie większej stabilizacji w zawodzie nauczycielskim, dbałości o nauczycieli zagrożonych zwolnieniami. Nie służą temu zapowiedzi radykalnych zmian w ustawie Karta Nauczyciela, likwidacja wcześniejszych emerytur nauczycielskich, często obraźliwe artykuły prasowe, które wynikają z niekorzystnego klimatu wokół spraw edukacji narodowej.
 6. Zagwarantowanie należytego finansowania zadań oświatowych, w tym na realne podwyżki płac nauczycieli i pracowników administracji i obsługi szkolnej.
 7. Zahamowanie rosnących kosztów edukacji szkolnej uczniów, w tym wydatków rodzin na zakup zmieniających się podręczników szkolnych.
 8. Zapewnienie uczniom w każdej szkole opieki medycznej, pedagogicznej i psychologicznej oraz doradztwa zawodowego.
 9. Zagwarantowanie dostępu wszystkim dzieciom do bezpłatnej edukacji przedszkolnej.
 10. Przywrócenie dialogu społecznego z pracownikami oświaty, włączenie ich do udziału w corocznych negocjacjach regulaminów wynagrodzeń, opiniowania projektów organizacyjnych szkół oraz odejścia władz oświatowych od działań destabilizujących sytuację zawodową i ekonomiczną nauczycieli.

Przypominamy, że nasz Związek już od 2008 roku w różny sposób wyrażał swój sprzeciw wobec wprowadzanych zmian. Efektem protestów było zebranie w 2011 roku, ponad 150 tys. podpisów o odwołanie minister edukacji Katarzyny Hall. Jak widać, jej następczyni w MEN – Krystyna Szumilas nie zamierza zmieniać polityki edukacyjnej swej poprzedniczki.

W obecnej sytuacji prawnej, gdy uczniowie gimnazjum realizują już nowe postawy programowe, apelujemy, aby na rok szkolny 2013/2014 wprowadzić przynajmniej jako obowiązkowy moduł „Ojczysty Panteon i ojczyste spory” przedmiotu „Historia i społeczeństwo”, spełniający niezbędne minimum  nauczania historii (nie jest prawdziwa informacja minister K. Szumilas, iż jest to skomplikowane od strony legislacyjnej). Zastrzegamy jednak, że tylko decyzja MEN przywracająca  zachowanie chronologicznego nauczania historii, z uwzględnieniem problematyki patriotycznej i obywatelskiej, da  szansę na uspokojenie społecznych nastrojów wokół tego tematu.  

Zwracamy uwagę, że oświata jest dobrem całego narodu, gwarancją naszej tożsamości i systematycznego rozwoju. Konstytucyjną odpowiedzialność za jej stan ponosi Rząd RP. Apelujemy o podjęcie dialogu i merytorycznej debaty o kształcie polskiej oświaty. Domagamy się podmiotowego traktowania ludzi oświaty ale też społeczności rodziców i samych uczniów. Ostrzegamy, że skutki braku decyzji wychodzących naprzeciw postulatom obecnych protestów obciążają rządzących, że ta droga prowadzi polską edukację donikąd.

Sygnatariusze Koalicji na Rzecz Polskiej Szkoły w Gdańsku:

 1. Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego (wchodząca w skład Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”):
 2. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Okręg Pomorski:
 3. Związek Stowarzyszeń Osób Represjonowanych w latach 1980 – 1990 im. ks. J. Popiełuszki:
 4. Fundacja „POMORSKA INICJATYWA HISTORYCZNA”:
 5. Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych – Okręg Pomorski:
 6. Stowarzyszenia Federacji Młodzieży Walczącej:
 7. Stowarzyszenie „GODNOŚĆ” w Gdańsku:
 8. Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Gdańskiego:
 9. Stowarzyszenie „SOLIDARNI 2010”:
 10. Stowarzyszenie „MŁODZIEŻ WSZECHPOLSKA” – Okręg Pomorski:
 11. Stowarzyszenie Miłośników Pieśni Patriotycznej w Gdańsku:
 12. Katolickie Stowarzyszenie CIVITAS CHRISTIANA:
 13. Kluby GAZETY POLSKIEJ w Redzie, w Wejherowie, w Gdańsku:
 14. Stowarzyszenie Praw Człowieka:
 15. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Bliżej Centrum” w Gdańsku:
 16. Polski Związek Katolicko-Społeczny w Gdańsku:
 17. Stowarzyszenie Kibiców LWY PÓŁNOCY (POKOLENIA LECHII GDAŃSK):
Download PDF
Powrót Drukuj stronę